PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Radomír Leicher Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 72
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Katarína Mišanková Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 38
Dieťa a žiak s autizmom 8
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Valéria Bagačková Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 181
Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12
Mgr. Martin Balló Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Milica Bojnová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslav Dedinský Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 46
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Beáta Fülöpová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 77
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ-frekventanti 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Henrieta Majerčíková Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12 189
Sfumato / splývavé čítanie / - čítanie pre všetky deti 23
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Katarína Sojková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Stanislava Szitanková Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 204
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35


© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria