• PREVZATIE SAMOTESTOV (AG) - USMERNENIE

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

      AG samotesty, ktoré ste si objednali sa budú na našej škole vydávať v nasledovných termínoch:

      14. 09. 2021 (utorok) od 07:15 hod. do 08:30 hod.

      14.09.2021 (utorok) od 12:30 hod. do 15:30 hod.

      Vydanie AG samotestov bude zabezpečené vo vestibule školy. Za žiaka môže testy vyzdvihnúť len jeden zo zákonných zástupcov, prevzatie potvrdí podpísaním preberacieho protokolu triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.

       

      Pri vykonávaní testu žiak/zákonný zástupca postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      Dôležité upozornenia:

      Preberajúci preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy

       

     • Ponuka krúžkov

     • Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času v školských  záujmových útvaroch. Aby sme zamedzili miešaniu žiakov v tejto náročnej hygienicko-epidemiologickej situácii, každej triede ponúkame jeden krúžok. Vzdelávacie poukazy budú odovzdané žiakom dňa 10.09.2021.

       

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • “Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.”

      Citát, ktorý pán riaditeľ položil za základné motto tohto školského roka. Veľká zmena nastala hlavne pre našich nových prváčikov, ktorí z materských škôl nastúpili na vyšší level - do školských lavíc. Zmenou tiež prešli niektoré priestory školy a zmenení, trochu vyrastení a o pár mesiacov starší, prišli aj ostatní žiaci. Pán riaditeľ nás všetkých vyzval k zmene a hlavne k tomu, aby sme sa zmeny nebáli.Držme si teda palce, aby všetky zmeny viedli len k pozitívnym výsledkom a všetka snaha smerovala k zlepšeniu osobného a školského života.Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom veľa zdravia a úspešný nový školský rok. Rodičom za dôveru, ktorú vložili do našich rúk, keď nám zverili svoje deti, aby sa stali súčasťou aj našej rodiny v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej.

       Školský rok 2021/2022 je oficiálne zahájený!

     • Čo je v škole nové?

     • Vo štvrtok 2. septembra sa po dvoch mesiacoch oddychu a leňošenia opäť uvidíme v škole vo Vašich triedach, na chodbách, v PC učebni, kaplnke, jedálni, či v šatniach. Kým ste vy čerpali čerstvé sily do nového školského roka, v škole sa nezaháľalo a aj napriek tomu, že nepatríme medzi 144 vybratých “projektových”  škôl, sme sa do našich priestorov snažili priniesť niečo nové a zaujímavé. Prváčikovia sa môžu tešiť na svoju krásnu prvú triedu, čítaniachtiví knihomoli na úplne novú chill-out zónu na 1. poschodí. Pevne tiež dúfame, že už sa nikto nepomýli a “nevtrhne” na nesprávnu toaletu, pretože už pri dverách zistí, na ktorú vstupuje 🙂Vstupná hala bude odteraz miestom poskytujúcim informácie, zobrazujúce sa na elektronickej nástenke. Novým a najoriginálnejším prírastkom na vyučovanie informatiky, ale nielen na to, je úplne nová 3D tlačiareň. S čerstvými silami sa tiež pustíme do projektu s micro:bitmi.Znovu sa všetci máte na čo tešiť, aspoň tak, ako sa my tešíme na Vás - našich žiakov.Uvidíme sa na začiatku školského roka 2021/2022 vo štvrtok 2. septembra 2021 ráno v škole a potom na slávnostnom otvorení v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote.

      Vedenie a zamestnanci Vašej Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej  ♥️

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Brány našej školy v školskom roku 2021/2022 sa otvoria vo štvrtok 2. septembra 2021 ráno o 7:45.

      Pri prvom stretnutí na začiatku nového roku prosíme zákonných zástupcov o písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré rodič pošle prostredníctvom edupage alebo žiak odovzdá v papierovej podobe pri vstupe do budovy školy. Po krátkom zvítaní spolužiakov a učiteľov spoločne pôjdeme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote, kde sa uskutočnia slávnostné školské služby Božie.

      Počas pobytu v interiéri je nevyhnutné prekrytie dýchacích ciest  rúškom.

      3. septembra budú žiaci dostávať učebnice, obed  v školskej jedálni a ŠKD pre žiakov 1. stupňa budú zabezpečené.

      Všetkým žiakom a učiteľom želáme úspešný, zdravý a prezenčný školský rok 2021/2022.

      Vedenie školy

       

       

     • Samotesty pre žiakov- zisťovanie záujmu

     • Milí rodičia,

      škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosím o vyjadrenie záujmu prostredníctvom aplikácie EduPage, kde ste dostali správu s možnosťou výberu.  Ak ste tak ešte neurobili, prosíme Vás o vyjadrenie najneskôr do utorka 24.8.2021.

      Ďakujem.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Upozornenie k dotáciám na stravu od 1.8.2021

     • Upozorňujeme rodičov žiakov, že nižšie uvedené dokumenty je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 6.8.2021.

      1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - priniesť potvrdenie z ÚPSVaR 

      2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zákonnými zástupcami) - priniesť vyplnené Čestné vyhlásenie 

      V prípade ak zákonní zástupcovia do 06.08.2021 - piatok neodovzdajú potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

     • Informácie o poskytovaní dotácií na stravu od 1.8.2021

     • V nadväznosti na právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1.8.2021 a na základe požiadavky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava si Vás dovoľujeme oboznámiť, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Informujeme preto rodičov s nárokom na zvýšený daňový bonus , že by malo byť v ich vlastnom záujme, aby uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.

      Rodič preukazuje neuplatnenie daňového bonusu Čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. (Tlačivo je priložené pod oznamom).

      Nárok na dotácie má naďalej  dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • 30. výročie úmrtia Zlatice Oravcovej

     • V piatok 9. júla 2021 sa konala na cintoríne  v cirkevnom zbore ECAV Pondelok-Hrnčiarska Ves spomienková pobožnosť pri príležitosti 30. výročia úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Na tejto pobožnosti  sa zúčastnili zástupcovia z Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote ako aj sestra farárka Vladimíra Balcová so sestrou dozorkyňou Mgr. Milicou Jozafovou a veriace sestry z  cirkevného zboru ECAV Pondelok – Hrnčiarska Ves. V tomto cirkevnom zbore bola Zlatica Oravcová krstená, konfirmovaná a  je tu aj pochovaná. Navštívili sme tiež evanjelickú faru, chrám Boží, kde nám jeho históriu v krátkosti priblížila sestra dozorkyňa. Po prehliadke fary nasledovalo pohostenie. Ďakujeme Pánu Bohu za evanjelickú farárku a poetku Zlaticu Oravcovú a za to všetko, čo mohla vykonať pre našu Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku všade tam kde pôsobila.

      MK

       

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/21

     • Streda 30. jún 2021 bol po tomto ťažkom  roku zaslúžene slávnostný. Slávnostné služby Božie sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Rimvskej Sobote. Všetkým žiakom a zamestnancom, rodičom a priateľom školy sa prihovoril pán riaditeľ Radomír Leicher, ktorý zároveň ocenil aj najlepších žiakov z tried a za školu. Rozlúčil sa z odchádzajúcimi  žiakmi 9. ročníka a všetkým poprial krásne leto a prázdniny.

     • Druhý stupeň na výlete

     • V utorok 29.6.2021 si žiaci 2. stupňa užili výlet do gotických kostolov v Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove. Pani farárka Janka Miháliková ich previedla po týchto kultúrnych pamiatkach a jej výklad bol veľmi zaujímavý. Po prehliadke žiakov čakala ľahká túra na šťavicu a rozhľadňu nad Rimavskou Baňou. 
      Bolo to vydarené utorkové dopoludnie.

     • Juniáles a opekačka

     • V týchto horúcich dňoch po koncoročnej klasifikácii sme sa všetci zišli na Juniálese. Žiaci z 1. stupňa sa osviežili vodou, pochutili na sladkých melónoch či čerstvých wafliach. Žiaci z 2. stupňa pripravili opekačku s množstvom dobrôt od výmyslu sveta. Pondelkové dopoludnie patrilo iba žiakom a ich dobrej nálade.

     • Celoslovenské kolo Duchovnej piesne 2021

     •  

      V piatok 7. mája 2021 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia. Súťaž Duchovná pieseň je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená  medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný  talent. Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií.Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. Konečné hodnotenie jednotlivých  kategórií súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.Do súťaže sa zapojili aj žiaci z našej školy. Pod vedením pána učiteľa PhDr. Borisa Mauera sa naučili a zaspievali piesne, ktoré im boli určené, za čo mu ďakujeme.Našu školu reprezentovali žiaci z I. stupňa a získali pekné ocenenie. Dostali diplomy a pekné vecné ceny.

      I. kategória: Adam Szitanko z 1.ročníka – Strieborné pásmo                   
      Viktória Ines Laet Slovák z 2.ročníka – Bronzové pásmo

      II. kategória: Marco Marčíni zo 4. ročníka – Strieborné pásmo

      Z úspechu našich žiakov sa tešíme a prajeme im, aby tá radosť z toho, že môžu spievať na slávu Božiu v ich srdci zostala hlboko zakotvená počas celého života.

      MK

       

     • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

     • V piatok 4.6.2021 sa konal ďalší  ročník predmetovej súťaže Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy. tomto roku sa súťaž prvý raz uskutočnila s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe EdupageDo súťaže sa zapojilo 160 žiakov z celého Slovenska, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy. Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma - Patriarchovia a z Novej zmluvy - Podobenstvá. Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

      Do tejto súťaže sa zapojili aj žiačky z našej školy z 3. ročníka a získali pekné umiestnenie.

      I. kategória: Stela Šolcová  - 1. miesto a Blanka Kristína Lendvorská - 3. miesto.

      Naším úspešným žiačkam blahoželáme  a prajeme im, aby im získané vedomosti z Božieho slova  priniesli mnohonásobný úžitok v ich živote, tak ako to zrno, ktoré padlo do dobrej zeme.

      MK.

     • PRÍRODOVEDNÝ ZÁŽITKOVÝ VÝLET

     • Čas odlúčenia, keď sme sa spájali cez on-line  vyučovanie je za nami. Sú to straty a nálezy. Niečo strácame a získavame zároveň. Vďaka tomu sme sa naučili pripájať, tolerovať a teraz sme spolu absolvovali prírodovedný zážitkový výlet. Žiaci II. ročníka sa 21.6.2021 vybrali s triednou učiteľkou Bojnovou a pani vychovávateľkou Jakabovou na turistiku na Tormáš – čo je neďaleká záhradkárska oblasť. Navštívili sme park, kde sme spoznávali rôzne dreviny, napr. Lipu malolistú, ako aj strom, ktorý bol posadený žiakom našej školy Katalpu bignóniovitú - Indickú fazuľu a mnohé ďalšie. Pomenúvali sme okrasné kríky, rastliny aj lúčne kvety. Snažili sme sa byť, čo najviac potichu, aby sme počuli hlas prírody. Z neďalekých stromov sa ozývali spevavé vtáčiky, drozdy, sýkorky, čvirikali krásne melódie a my sme relaxovali. Všímali sme si úle včely medonosnej, ktorá nám prináša tak potrebný medík, jahodovisko, hriadky novej cibuľky, cvikly, kaleráb, paradajky, ovocné stromy aj pracovné náradie. V tvorivých dielňach sme kreatívne vyrábali prívesky s odtlačkami prírody. Po spoznávaní, občerstvení a oddychu sme sa vrátili do školy naplnení zaujímavými zážitkami.

      MB

     • Zlatá krajina

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení Zlatej krajiny 17.6.2021 na nádvorí Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Pri príchode sme boli obdarovaní Zborníkom literárnych prác žiakov v tomto roku na CD a malými pozornosťami. Zlatá krajina je autorská prehliadka literárnych prác venovaná spisovateľovi P. E. Dobšinskému, ktorý je pokladaný za jedného z najväčších a najvýznamnejších regionálnych autorov Gemera. Zlatá krajina je rozprávkovým miestom pre deti so spisovateľským talentom, ktorý si môžu vyskúšať podobne ako to robil samotný Pavol Dobšinský – otec slovenskej rozprávky.

      Literárne práce sa do Zlatej krajiny zaslali v dvoch kategóriách. Naši žiaci II.- IX. ročníka aj tento rok dostali spisovateľské rady. Slávnostné podujatie začalo dramatizáciou rozprávky od Hansa Christiána Andersena, kde vystúpil žiak IX. ročníka Dominik Ramža.

      Kristína Blanka Lendvorská bola odmenená knihou za poviedku Farebné ceruzky.

      Do ďalšej "spisovateľskej" práce všetkým prajeme ešte veľa elánu a tvorivých myšlienok.

      MB

     • Na návšteve u syslíkov

     • Po ťažkom roku si naši žiaci naozaj zaslúžili  užiť si trochu slniečka a zábavy. Všetko nás to čakalo na Muráni časti Biele vody. Syslíky a somáriky boli len naše. Po prvých chvíľkach neistoty, či náhodou nehryzú, si každý našiel svoju rodinku syslíkov. Spapali všetko – aj mrkvu, jabĺčka, slnečnicu a najviac im chutila slnečnica. Hryzkali z ruky, nechali sa hladkať a pózovali s piškótami. Neboli to jediní hladoši. Somárikom chutilo všetko to, čo aj syslíkom. Po sysľovisku pobehovali syslíky a nadšené deti. Zásoby sa nám minuli a tak sme ešte nakŕmili naše hladné brušká, prešli pár kilometrov do dediny a plní zážitkov sa vrátili do školy.

      vb

     • Les ukrytý v knihe v online prostredí

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane, zameranej na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl. Žiaci II. ročníka sa spolu s triednou pani učiteľkou Milicou Bojnovou zapojili do projektu z prostredia svojich domovov. Spoznávali sme TAJOMSTVÁ LESA čítaním z kníh. Vysvetlili si, že návštevou lesa vstupujeme do obývačky zvierat. V lesnom prostredí sa my stávame hosťami, preto sa tam máme správať ticho s ohľadom na hostiteľov. Vyplnili sme pracovný list online na základe prečítaného úryvku a zaslali fotografie“ Čítanie o lese v lese“. Zachytili sme tak moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Láska k lesu, k jej obyvateľom a čítanie v tomto prostredí bola odmenená lesnými darčekmi od Národného lesníckeho centra vo Zvolene.                               

      MB

     • Projekt Online Educate Slovakia

     • V dňoch od 24. do  28. mája 2021 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Projekt Online Educate Slovakia. Počas týždenných aktivít sa naši žiaci 4. -9. ročníka mohli stretnúť online so zahraničnými študentami priamo na vyučovacích hodinách prostredníctvom  aplikácie ZOOM. Projektu sa zučasnili stážistky: Kezia a Meivia z Indonesie, Demilee zo Škótska , Michelle z Ghany, Angela z Filipín, Lynn z Libanonu a Zeynep z Turecka. Každá trieda mala po dve stretnutia, počas ktorých zahraničné študentky predviedli zaujímavé prezentácie o svojich krajinách, porozprávali o svojich tradíciách, zvykoch, aj jedlách, ktoré obľubujú. Naši žiaci tiež mali možnosť využiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď študentky na opačnej strane vôbec neovládali slovenčinu. 
      Bola to veľmi zaujímavá a pre žiakov prínosná skúsenosť.

      NS

     • Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021 o podávaní Vyhlásenia o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s Manuálom covid školský semafor pre základné školy som vydal Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021 účinný od 7.6.2021, v ktorom sa upravuje povinnosť podávania Vyhlásení o bezinfekčnosti.

      Pravidelné týždenné zasielanie Vyhlásení o bezinfekčnosti sa nevyžaduje.

      Je potrebné ho podávať len pri prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      U pedagogických a nepedagogických zamestnancov platí rovnaké pravidlo.

      Viac v priloženom dokumente Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje