• Pozvánka

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

  19.septembra 2017 (utorok) o 16:00

  v školskej kaplnke na 2. poschodí.

  Po jeho ukončení sa uskutočnia stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi v triedach.

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

  Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018 pre žiakov na II. stupni

   

  Názov krúžku

  Vedúci krúžku

  Svet v kocke

  Mgr. B. Fülöpová

  Astronomický

  Mgr. M. Dedinský

  Napredujeme v slovenčine

  Mgr. L. Sélešová

  Ruka v ruke

  Mgr. B. Fülöpová

  Hra na gitaru

  Mgr. M. Dedinský

  Florbalový

  J. Šándor

  American english club II.

  Caleb Ranum

  Príroda okolo nás

  Mgr. B. Fülöpová

  Kinbal - krúžok

  Mgr. M. Dedinský

   

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

  Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018 pre žiakov I. stupňa

   

  Názov krúžku

  Vedúci krúžku

   

  Happy voices ( spevácky)

   

  Mgr. S. Szitanková

   

  Kozmix

   

  Mgr. K. Sojková

   

  Šikovníček

   

  Mgr. S. Szitanková

   

  Ruka v ruke

   

  Mgr. V. Bagačková

   

  Loptové hry

   

  Mgr. M. Mišanko

   

  Literárny krúžok

   

  Mgr. V. Bagačková

   

  American english club I.

   

  Caleb Ranum

  Z každého rožku trošku

  Ing. Mišanková

   

 • Rozhodnutie riaditeľstva CŠJ a EZŠ ZO

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Žalm 32,8

  “Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou”

  Motto našej školy si riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher vybral za ústrednú myšlienku svojho prvého príhovoru v novom školskom roku.

  ...

  "V školskom roku, ktorý je školským rokom, v ktorom si budeme 31. októbra pripomínať 500. výročie Reformácie.
  Tú z dnešného pohľadu môžme vnímať aj ako revolučnú, ale pred 500 rokmi išlo Martinovi Lutherovi skôr o akúsi evolúciu, nápravu, vylepšenie vtedajšieho stavu. Žalm 32,8 nám na úvod hovorí nielen to tradičné, klasické, učiteľské - Vyučím ťa, ale dopĺňa to o samotnú podstatu vyučovania, o vylepšenie, o evolúciu- Ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. To , ako budeme kráčať po Pánovej ceste, či ceste vzdelania a napokon po svojej osobnej ceste životom je už na nás. Čas, ktorý budeme chcieť využiť v nasledujúcich desiatich mesiacoch, využime rozumne, efektívne. Zameriame sa viac na spoluprácu a spolupatričnosť.
  ​500. výročie Reformácie využijeme na to, aby sme nielen bilancovali, či historicky analyzovali a spomínali. Ale aby sme zadefinovali nové ciele a výzvy, stanovili si rozumné projekty, ktoré nás budú viac napĺňať Božou láskou a aby nás Božie požehnanie sprevádzalo počas celej nasledujúcej cesty. Žalm 32,8 pokračuje slovami - Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Aj my sa chceme odpútať od tradičného vyučovania, kde je hlavnou prioritou memorovanie. Smerom k rozvíjaniu kompetencie učiť sa učiť, projektovej metóde atď. Tento školský rok bude preto evolučný a nie revolučný. Budeme stavať na dobrom, nie dobré upravovať, meniť a vylepšovať. Budeme viac veriť, viac sa opierať o Božiu pomoc.
  ​Leto 2017 bolo plné mnohých príbehov. Pracovných, osobných, vážnych i humorných, domácich i medzinárodných, krátkych, či dlhších, zaujímavých i banálnych. Stali sme sa účastníkmi mnohých z nich, stali sme sa svedkami. O príbehoch budeme môcť rozprávať pri vhodných príležitostiach, z niektorých sa poučíme viac, z niektorých menej. Príbehy leta 2017 sú už za nami. Čaká nás nový príbeh. Príbeh nového školského roka. Všetkým želám, čo najviac úspechov, radosti, pocitov šťastia pri dosahovaní vyučovacích, či pracovných cieľov."

  Mgr. Radomir Leicher - riaditeľ školy

  Školský rok 2017/2018 týmto riaditeľ školy oficiálne otvoril a predstavil triednych učiteľov v triedach i všetkých ostatných, ktorí budú v škole vyučovať. Osobitne nášho nového amerického lektora, ktorý bude vyučovať Konverzáciu v anglickom jazyku Caleba Ranuma.
  Nový duchovný správca školy Mgr. Ondrej Majling vystriedal vo funkcii sestru seniorku Mgr. Viktóriu Lisákovú. Poďakovanie pán riaditeľ adresoval i zamestnancom školy, rodičom a sponzorom, ktorí sa počas letných prázdnin snažili zútulniť, vylepšiť a skrášliť priestory školy.

  Úspešný nový školský rok 2017/2018!

 • Prvé stretnutie s našim novým lektorom

      

 • Kedy zvoní na prestávku

 • Začiatok školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, milí žiaci! 

  Srdečne vás vítame v školskom roku 2017/2018.

  Stretneme sa  4. septembra o 8:00 hod. na pôde školy vo vynovených triedach, privítame nováčikov - prváčikov a spoločne pôjdeme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote na slávnostné služby Božie, ktoré začnú o 9:00. Po ich skončení sa rozídeme domov, prváčikovia sa budú pridŕžať inštrukcií svojej pani učiteľky.  

   

 • 11. 7. 2017

  Do galérie international meeting boli pridané fotografie.

 • International meeting

  Medzinárodné stretnutie v našej škole

  Som veľmi rád, že sme sa na pôde našej školy stretli s kolegami z Turecka  🇹🇷 ,Lotyšska 🇱🇻 a Slovenska🇸🇰. Toto sympózium bolo zamerané na prezentácie našich školských i mimoškolských aktivít a vynikajúcich výsledkov našich žiakov. O činnosti  štátnej školskej inšpekcie  porozprával zahraničným kolegom Mgr. Zoltán Leicher. Ďakujem Mgr.Beate Fülöpovej(ezszo), Ing. Kataríne Mišankovej(ezszo), Mgr.Valérii Bagačkovej(ezszo), Mgr.Zoltánovi  Leicherovi (SSI) a Mgr.Judite Hercegovej (zs s ms ozdany). RL

  International meeting @ Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej.

  I'm so happy for this very special meeting with our colleagues from Turkey 🇹🇷 , Latvia 🇱🇻 and Slovakia 🇸🇰 This symposium was about our activities, great results of our pupils, after school activities, State School Inspection in Slovakia and more. Thanks to Mgr.Beata Fülöpová (ezszo), Ing.Katarína Mišanková (ezszo), Mgr.Valéria Bagačková (ezszo), Mgr.Zoltán Leicher (SSI) and Mgr.Judita Hercegová (zs s ms ozdany).

  RL

 • Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017

  1. Dobšinského rozprávkový Gemer  Miroslav Szepessy - 1. miesto v kategórii  6. a 7. ročník
  2. Medzinárodná informatická súťaž i – bobor - máme  22  úspešných riešiteľov, v kategórii  Bobrík 1. miesto získala Zuzana Kubičeková, v kategórii Benjamín 1.miesto  Miroslav Szepessy, v kategórii Kadet 1. miesto Nikoleta Hegedüsová
  3. Školské kolo geograf. olympiády – 1. miesto získal Lukáš  Ferenc a Peter Zajden
  4. Školské kolo olympiády z anglického jazyka v kategórii  A1 – Miroslav Szepessy, v kategórii B1 – Nikoleta Hegedüsová
  5. Školské kolo dejepisnej olympiády – 1. miesto v kategórii C Zoltán Kovács a 1. miesto v kategórii D Lukáš Ferencz
  6. Okresné kolo biologickej olympiády – kategória E  zoológia 1. miesto v okresnom kole  Lucia Mravcová, účasť v krajskom kole. 3. miesto Ondrej Beňo, 4. miesto Martin Kováč
  7. Okresné kolo biologickej olympiády – projektová časť – 1. miesto v kat. D Miroslav Szepessy a 1. miesto v kat. D Tamara Šofranková
  8. Okresné kolo biologickej olympiády – kategória F1. miesto Čuková, Kubičeková, P. Moncoľ, I. Šustek, P. Némethová
  9. Okresná súťaž Deň vody – štvrtáci  získali 2. miesto
  10. Hravo ži zdravo – piataci - 3. miesto v kraji
  11. Recyklohry – zapojili sa siedmaci a tretiaci – za získané body sme kúpili mikrofóny
  12. Skús pokus – celoslovenská prehliadka chemických videí – deviataci
  13. Zelený les – fotografická celoslovenská súťaž vo Zvolene  - zapojili žiaci 2. stupňa A. Bozóová, J. Balciar, R. Czetner, M. Szepessy
  14. Literárna prehliadka Zlatá krajina – cenu spisovateľky Marty Hlušíkovej  získala  Alexandra Bozóová
  15. . Školské kolo pytagoriády – úspešní riešitelia –Čuková, V. Hudec, L.  Ferenczová, L. Ferencz, M. Szepessy 
  16. Matematická súťaž MAKS – Hegedüsövá, Kele, Balciar, Torpiš, Bozóová
  17.  Klokan pre 1. stupeň – najviac bodov Kubičeková Lucia
  18.  Celoslovenská spevácka súťaž Duchovná pieseň v Martine – bronzové pásmo získali Zuzana Kubičeková, Simona Szitanková
  19.  Zdravotnícke súťaže  Mladý záchranár  I. st. 2. miesto, Baby program 1. a 2. stupeň tiež 2. miesto.   Blahoželáme úspešným žiakom  a ďakujeme pedagógom za prípravu.
 • Slávnostné ukončenie školského roku 2016/2017

  Školský rok  2016/2017 sme  ukončili v  dôstojnej atmosféra Evanjelického kostola a.v.  v Rimavskej Sobote. Ďakovali sme, odmeňovali, lúčili sa. Lúčili sme sa s americkým lektorom Joshom D. Chamberlinom, ktorý v tomto školskom roku vyučoval predmet konverzácia v anglickom jazyku a v popoludňajších hodinách viedol American english club. Lúčili sme sa so žiakmi, odchádzajúcimi na stredné školy.  Krásnymi slovami učiteľov i žiakov dojal deviatak Zoltán Kovács. Odmeňovali sme  žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravovali na vyučovanie a reprezentovali školu na školských, okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Krásne knihy dostali Simona Szitanková, Barbora Koháryová, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Adam Torpiš, Lenka Ferenczová, Miroslav Szepessy, Lukáš Ferencz, Lucia Mravcová a Paťka Belányiová. Najlepšou žiačkou školy sa stala Zuzana Kubičeková. Po slávnostných službách Božích sme sa rozišli do tried, triedni učitelia rozdali vysvedčenia a ...KRÁSNE PRÁZDNINY!

   

   

 • 27. 6. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik I. stupňa

  V predposlednom školskom týždni , v mimoriadne horúcom počasí sme absolvovali plavecký výcvik. Kým ešte v prvý deň sa mnohým zdala (asi od strachu) voda studená, po pár dňoch , keď sme nabrali trochu odvahy, nám už jej teplota vôbec neprekážala. Ponárali sme sa, skákali, potápali a hlavne plávali. Tak, ako kto vedel. Niektorým pomohla plávacia doska, iným pevná zem pod nohami....a pritom sme stále pokukovali po veľkom bazéne, kde plávali naši spolužiaci. Tí sa učili dýchať pri plávaní, plávať na chrbte,  zachraňovať topiaceho a popritom sa zabávali.Po týždni sa z mnohých bojkov  stali kačky potápačky a do plaveckého bazéna pribudlo až 9 plavcov!  Záverečné preteky potvrdili vynikajúcu formu všetkých zúčastnených.

  vb

   

 • Rozlúčka so žiakmi špeciálnej triedy

  K životu patrí začiatok a patrí i koniec, každý deň niečo pekné začína a niečo pekné končí.30. júna tohto roku prestanú byť žiakmi našej školy a našej špeciálnej triedy Patrícia  Laššáková, Dávid Šimoňák a Leo Tauc. Ako sa už stalo v tejto triede zvykom, lúčili sme sa na pizza- párty. Nechýbala  vyzdobená tabuľa, na ktorú  sa odchádzajúci žiaci podpísali, odznelo mnoho pekných slov o tom, čo bolo a mnoho pekných želaní do ďalšieho života. A po prípitku detským šampanským sme sa pustili do pizze a do zákuskov, ktoré pre nás zabezpečili rodičia Paťky a Dávidka. Ďakujeme za pohostenie a všetkým želáme všetko dobré v ďalšom živote. km

 • 21. 6. 2017

  Do galérie Výlet špeciálnej triedy boli pridané fotografie.

 • Výlet špeciálnej triedy

  Vraví sa, že najkrajší pohľad na krajinu je z konského chrbáta. Presvedčili  sme sa o tom aj my, žiaci, učitelia a rodičia  špeciálnej triedy. Z chrbáta pokojnej hnedej kobylky sme sa kochali krásnou prírodou konskej farmy neďaleko Rimavského Brezova. Okrem koní sme videli tradičné i netradičné zvieratá chované na farmách - kravy, prasatá, sliepky, psy, ale aj papagáje a tri obrovské vtáky pôvodom z Austrálie - emu.Domov sme sa vrátili plní dojmov zo spoločne zdieľaných zážitkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - sekretariát školy


  Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria