• Oznam pre rodičov budúcich prvákov
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia budúcich prvákov !

      Tento rok sa zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 uskutoční v termíne od 1. apríla 2021 do 30.apríla 2021.

      Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Pri zápise potrebujete:

      1. osobné údaje o dieťati v rozsahu
      • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),
      • dátum a miesto narodenia,
      • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
      • rodné číslo,
      • štátna príslušnosť,
      • národnosť
      1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu
      • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
      • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
      • kontakt na účely komunikácie.

      Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej bude možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

      Zápis prostredníctvom formulára

      Elektronickú prihlášku nájdete tu :

      https://ezsrs.edupage.org/register/

      Zápis papierovou formou

       Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžete formulár vyplniť osobne v základnej škole alebo požiadať o papierovú formu formulára na riaditeľstve školy.

      Oznamujeme Vám, že v dňoch 7. až  9. apríla 2021 v čase od 12.00 do 16:00 budú kontaktné dni k zápisu. V tieto dni bude vedenie školy   pripravené rodičom a zákonným zástupcom zodpovedať otázky ohľadom zápisu ich dieťaťa do školy čo najbezpečnejším spôsobom a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Sledujte aj našu facebookovú stránku facebook.com/ezszo

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predpokladá, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto riaditeľom škôl ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o zistenie predbežného záujmu zákonných zástupcov o túto formu testovania, a to vyplnením a zaslaním  Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby“ a Prílohy č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiakov.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa plánuje po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. 

      Prosíme Vás, ako zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa, aby ste obratom do piatku 26.3.2021 zaslali vyplnené priložené obidve prílohy na ezszo.rs@gmail.com

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak 2. stupňa testovaný antigénovými testami a v prípade negativity nastúpiť do školy.


      Mgr. Radomír Leicher


     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“/domov/.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

      Zamestnanci škôl a školských zariadení

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

    • SVETOVÝ DEŇ VODY
     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • 22. marca si pripomíname SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý tiež vyhlásila OSN prvýkrát v roku 1993.

      Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. Tohtoročná myšlienka rezonuje vo svete z pochopiteľných dôvodov viac ako kedykoľvek predtým. „Valuing water“ alebo „Vážme si vodu“ je téma Svetového dňa vody 2021.

      So žiakmi sme si už druhý rok po sebe pripomenuli Deň vody v online priestore. Naši žiaci hádali, aké porekadlo sa ukrýva v indícii zo symbolov - môžete si vyskúšať. Niektorí vytvorili i krásne obrázky a napísali, aký význam má voda.

      "Voda pre mňa znamená život. Bez vody by nebol možný život na Zemi. Vodu potrebujú pre svoj život rastliny aj živočíchy. Preto ju musíme chrániť a keďže je vody málo musíme ňou šetriť" Viktória Dovalová

      Ivana Kožiaková, Henrieta Majerčíková

       

     • Zmeny vo vzdelávaní žiakov 1.stupňa od 8.marca 2021 do odvolania

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 02.03.2021 číslo 2021/10079:2-A1810 naša škola upravuje vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 8.3.2021 nasledovne:

      Prezenčne sa budú vzdelávať deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Vyučovanie v škole bude prebiehať v triedach s pedagogickými asistentami a vychovávateľkami. K dispozícii bude ŠKD do 14:30. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni.

      Ostatní žiaci 1. stupňa budú mať dištančné vyučovanie so svojimi triednymi učiteľkami.

      Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nastúpia na prezenčné vyučovanie,  majú za povinnosť odovzdať najnovšie čestné vyhlásenie, že majú negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní a zároveň nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. ( čestné vyhlásenie je v prílohe).

      Žiaci špeciálnej  triedy  sa budú učiť v škole bez zmeny.

      Žiaci 2. stupňa  pokračujú v dištančnej forme vzdelávania bez zmeny.

      Mgr. Radomír Leicher

      riaditeľ školy

     • OZNAM - vyučovanie do 5.3.2021

     • Vážení kolegovia, milí rodičia.

      Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujem, že do konca týždňa t.j. do 5.3.2021 vyučovanie na škole prebieha v nezmenenej forme. Žiaci 1. stupňa a špeciálnej triedy sa vyučujú prezenčne v škole pri doteraz nastavených pravidlách určených Rozhodnutím ministra školstva z 8.2.2021.

      Od 8.3.2021 pravdepodobne pribudne v Čestnom vyhlásení zákonného zástupcu vyhlásenie oboch rodičov o nutnosti dochádzať do zamestnania prezenčne, t.z. povaha ich práce neumožňuje vykonávať prácu formou home office.

      MŠVVaŠ SR pripravuje rozhodnutie a pokyny pre riaditeľov škôl s postupom od 8.3.2021, o ktorých Vás budem v dostatočnom časovom predstihu informovať.

      Prajem Vám veľa zdravia a trpezlivosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje