• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Brány našej školy v školskom roku 2021/2022 sa otvoria vo štvrtok 2. septembra 2021 ráno o 7:45.

      Pri prvom stretnutí na začiatku nového roku prosíme zákonných zástupcov o písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré rodič pošle prostredníctvom edupage alebo žiak odovzdá v papierovej podobe pri vstupe do budovy školy. Po krátkom zvítaní spolužiakov a učiteľov spoločne pôjdeme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote, kde sa uskutočnia slávnostné školské služby Božie.

      Počas pobytu v interiéri je nevyhnutné prekrytie dýchacích ciest  rúškom.

      3. septembra budú žiaci dostávať učebnice, obed  v školskej jedálni a ŠKD pre žiakov 1. stupňa budú zabezpečené.

      Všetkým žiakom a učiteľom želáme úspešný, zdravý a prezenčný školský rok 2021/2022.

      Vedenie školy

       

       

     • Samotesty pre žiakov- zisťovanie záujmu

     • Milí rodičia,

      škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosím o vyjadrenie záujmu prostredníctvom aplikácie EduPage, kde ste dostali správu s možnosťou výberu.  Ak ste tak ešte neurobili, prosíme Vás o vyjadrenie najneskôr do utorka 24.8.2021.

      Ďakujem.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Upozornenie k dotáciám na stravu od 1.8.2021

     • Upozorňujeme rodičov žiakov, že nižšie uvedené dokumenty je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 6.8.2021.

      1) dieťa ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - priniesť potvrdenie z ÚPSVaR 

      2) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (podpísané oboma zákonnými zástupcami) - priniesť vyplnené Čestné vyhlásenie 

      V prípade ak zákonní zástupcovia do 06.08.2021 - piatok neodovzdajú potrebné tlačivá, dotácia na stravu nebude žiakovi poskytnutá a zákonný zástupca hradí za stravu plnú sumu.

     • Informácie o poskytovaní dotácií na stravu od 1.8.2021

     • V nadväznosti na právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1.8.2021 a na základe požiadavky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava si Vás dovoľujeme oboznámiť, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Informujeme preto rodičov s nárokom na zvýšený daňový bonus , že by malo byť v ich vlastnom záujme, aby uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.

      Rodič preukazuje neuplatnenie daňového bonusu Čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. (Tlačivo je priložené pod oznamom).

      Nárok na dotácie má naďalej  dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje