Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Adresa školyDaxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón047/5631127
E-maileskola@rsnet.sk
WWW stránkaezsrs.edupage.org
ZriaďovateľSeniorský úrad Rimavského seniorátu
 Klenovčok 57
 980 55 Klenovec

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
ZRŠIng.Katarína Mišanková047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
Duchovný správca školyMgr.Viktória Lisáková047/56218670918828220 

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr.Bojnová Milica
pedagogickí zamestnanciMgr. Valéria Bagačková
  
  
ostatní zamestnanci Janette Donová
  
zástupcovia rodičovMgr. Marcela Zajdenová
 Slávka Bernáthová
  
  
zástupca zriaďovateľaThDr.Miháliková Jana, JUDr. Mačudová Lenka,
iníDovalová Alžbeta, Bc.Očkajová Mária, Ing. Ondrej Magyar,
 Mgr. Štefan Gabčan

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr.Valéria Bagačková1.stupeň
PK Jazyk a komunikácia a výchovné predmetyMgr. Martin BallóSJL, ANJ, NEJ, OBN, TEV, VYV, VUM, HUV
PK prírodovedných predmetovMgr.Beáta FülöpováBIO, CHE, FYZ, MAT, GEO, INF, SPaT
MZ ŠKDTímea BánováŠKD

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 89

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Špec.Spolu
počet tried111111111110
počet žiakov51012612117135889
z toho ŠVVP026261431832
z toho v ŠKD5811410000029

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 1. máju 2016 : 8 z toho 4 dievčatá.

Odklad majú 3 žiaci, z toho 1 dievča.

Stav k 31. 8. 2016 : 8 z toho 4 dievčatá.


 1.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
 8      

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym osemročBiling.gym.SOŠOUSpolu
prihlásení21418
prijatí21418
% úspešnosti100100100100100

Prospech žiakov

TriedaProspeliNeprospeli
prvá50
druhá101
špeciálna80
tretia120
štvrtá40
piata120
šiesta100
siedma60
ôsma120
deviata40

Dochádzka žiakov

TriedaPočetVymešk. hod.Vym. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
prvá541182,241182,200,00
druhá1071071,071071,000,00
tretia12100283,5100283,500,00
štvrtá616641,69323,600,00
piata1067656,367556,210,08
šiesta1159754,359754,300,00
siedma7629104,83629104,8300,00
ôsma131353112,751349112,4240,33
deviata5417104,2417104,200,00
špeciálna8976122,0976122,000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 9 SJL446,0 
Testovanie 9 MAT446,3 
Testovanie 5 SJL761,3 
Testovanie 5 MAT749,3 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.špec.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku111111111110
šport.prípava           
Matematika 5.-9.           
Cudzie jazyky 1.-9.           
Cudzie jazyky 3.-9.           
Cudzie jazyky 5.-9.           
Výtvarná výchova 1.-9.           
Hudobná výchova 1.-9.           
Technická výchova 5.-9.           
Variant1.,2.,3.           
Iné ( uveďte )           

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka150
Bežných tried87624
Špeciálnych tried180
Pre nadaných000
Spolu108989

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP143
DPP01
z toho znížený úväzok10
z toho ZPS10
Na dohodu62

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01717
vychovávateľov011
asistentov učiteľa112
    
spolu11920

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VI.,matematika5
VII.matematika5
IX. matematika5
VI.geografia2
VII.geografia1
V.geografia2
VIII.geografia1
IX.geografia1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu01
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické01
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín12. miesto   
Šaliansky Maťko12. miesto   
Dobšinského rozprávkový Gemer22. miesto   
Biologická olympiáda31. miesto a dve druhé miesta7. miesto  
Fotonika - celoslovenská súťaž3  3. miesto 
Geografická olympiáda13. miesto   
Najlepšia lesná kniha1  1. miesto 
Súťaž mladých zdravotníkov52. miesto   
Matematická olympiáda1úspešný riešiteľ   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy na verejnosti

1. V školskom roku 2015/2016 sme nadviazali na úspešnú spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami ECAV na Slovensku, so školským výborom ECAV aj s Generálnym biskupským úradom v Bratislave. Riaditeľ školy sa zúčastnil medzinárodnej konferencie projeku Schools500reformations vo Wittenbergu, vyučujúci evanjelického náboženstva sa zamýšľali nad témou Evanjelická identita na školskej konferencii vo Veľkom Slavkove. Na EZŠ ZO sa konalo celoslovenské kolo biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 120 súťažiacich, vyučujúcich evanjelického náboženstva a zástupcov GBÚ. Našu školu reprezentoval žiak štvrtého ročníka Adam Torpiš, ktorý sa umiestnil na krásnom 4. mieste. V apríli 2016 sa traja zamestnanci školy zapojili do projektu pre evanjelické školy s názvom Po stopách Martina Luthera. Navštívili všetky mestá a miesta späté so životom nášho reformátora.

Vďaka ústretovému prístupu vedenia Evanjelického gymnázia v Tisovci sa na škole raz za dva týždne stretávali naši žiaci s americkými lektormi formou American english club ( AEC ). Žiaci mali možnosť konverzovať s nativ speakers a postupne strácali zábrany hovoriť cudzím jazykom. V rámci AEC hrali spoločenské hry, poznávali americkú gastronómiu i zaujímavosti zo života v Amerike.

2.Pre širokú verejnosť Rimavskej Soboty sme pripravili Apple Day, na ktorom sme detským a mládežníckym spôsobom poďakovali za úrody zeme. Po službách Božích v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote sme v budove školy usporiadali tvorivé dielne, na ktorých si mohli deti a ich rodičia vyskúšať prípravu zaujímavých špecialít z jabĺk a iného ovocia. V novembri sa uskutočnil 2. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej , ktorý sa niesol v duchu motta " Je nádherné narodiť sa v kraji bohatom na našich velikánov ducha". V roku Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli život i dielo štúrovcov z regiónu Gemer- Malohont. Bohatý program zahŕňal prezentácie žiakov, recitačné súťaže i výtvarné putovanie. Zúčastnili sa ho predstavitelia Rimavského seniorátu, Cirkevného zboru v Rimavskej Sobote, Matice slovenskej v Rimavskej Sobote i novinári z regionálnych periodík.

V rámci spolupráce so škôlkami v meste sme sa zapojili do projektu Číta celé Slovensko. Žiaci chodili čítať deťom do škôlky rozprávky pred popoludňajším spánkom.

Spoločne so žiakmi a pedagógmi ZUŠ v Tisovci sme vytvorili projekt s názvom RENESANCIA, na ktorom bol predstavený prínos renesancie v oblasti umenia i prírodných vied.

Naši žiaci boli súčasťou programu v evanjelickom kostole a. v. na Vianoce, Veľkú noc a Deň matiek.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

V školskom roku 2015/2016 bola škola zapojená do týchto projektov:

1. Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. Projekt bol ukončený koncom školského roku 2015/2016.

2. Schools500reformation - projekt zameraný na spoluprácu evanjelických škôl.

3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Projekt je zameraný na inováciu obsahu a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.

4. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybudovanie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie pedagogických pracovníkov.

5. E - testovanie - zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

6. Ja podnikám - projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania.Zapojili sa doň žiaci VI. a VII. ročníka.

7. Začali sme s projektom Moja nová škola, ktorý je zameraný hlavne na žiakov primárneho vzdelávania.

8. Žiaci a učitelia špeciálnej triedy sa zapojili do projektu Deň krivých zrkadiel, na ktorom participovali so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Na škole v tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

K 31. augustu 2016 má škola 10 učební, 2 odborné učebne ( počítačovú a výtvarnú ), kaplnku, telocvičňu, basketbalové ihrisko, detské ihrisko s altánkom a technickú budovu v areáli školy. V počítačovej učebni majú žiaci k dispozícii 15 počítačov a 20 tabletov. V 4 učebniach sú nainštalované interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Dva dataprojektory sú prenosné. Vo všetkých triedach školy je internetové spojenie.

V škole pôsobí vedúca prevádzkovo-ekonomickej činnosti, ktorá vedie výkon administratívnych a účtovníckych prác, personalistiku a mzdy. Pod jej vedením v škole pracujú THP - upratovačky a školník.

O technický stav budovy, tried, učebných pomôcok, športovísk a voľnočasových priestorov sa celoročne stará školník. Pri vstupe do budovy školy je situovaná informačná miestnosť, v ktorej sa nachádzajú informačné materiály pre návštevníkov školy a vo vstupnej hale sa nachádzajú materiály, slúžiace na orientáciu v priestoroch školy.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky na obdobie 09/2015 - 09/2016 boli vo výške 240 390 €, na 2 asistentov 16 820 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu vo výške 3 € / mesiac.

Za školský rok 2015/2016 predstavoval príspevok od rodičov celkovo 600 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Na vzdelávacie poukazy bolo v školskom roku 2015/2016 celkovo prijatých 1989 €.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, nákup materiálu na činnosť jednotlivých záujmových útvarov.

4.Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

OZ Združenie rodičov a priateľov Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote je príjemcom 2% podielu z dane. V uplynulom roku občianske združenie prispelo EZŠ ZO získalo z členských príspevkov 705,00 € a z 2% podielu z dane PO a FO 808,06 €.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Škola získala 19 000 € od Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku z fondu cirkevného školstva. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok, rekonštrukciu šatní pre žiakov primárneho aj sekundárneho vzdelávania, rekonštrukciu zborovne a opravu vodovodného a vykurovacieho systému.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavný cieľ školy na rok 2015/2016

Pokračovať v budovaní modernej výchovno-vzdelávacej inštitúcie reflektujúcej požiadavku zásadnej premeny tradičného vzdelávacieho systému.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej dosahovali výborné úspechy v recitačných, literárnych, prírodovedných a speváckych súťažiach. Často sa prezentovali na verejnosti spevom aj literárno - dramatickými pásmami.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Škola dosahuje podpriemerné výsledky v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry a taktiež aj z matematiky,

Návrh opatrení:

1. Dôraz na prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch

2. Dôraz na zvýšenie povedomia o ECAV pre žiakov i zamestnancov školy prostredníctvom odborných seminárov a besied

3. Dôsledné vykonávanie kontrolnej a hospitačnej činnosti

4. Aktivizácia záujmu zamestnancov školy a žiakov o účasť na programoch a akciách organizovaných CZ Rimavská Sobota a Rimavským seniorátom

5. Zabezpečiť zvýšenie povedomia o Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskom senioráte s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o štúdium na našej škole.

6. Celkové pozdvihnutie konkurencieschopnosti našej školy v meste a okolí

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Farebný svet14 Mgr. Katarína Sojková
Florbal14 Mgr. Martin Balló
Happy voices13 Mgr. Jana Bírová
Konverzácia v angličtine I12  
Konverzácia v angličtine II.12  
Literárno -dramatický11 Mgr. Valéria Bagačková
Malí muzikanti7 PhDr. Boris Mauer
Napredujeme v matematike5 Mgr. Miroslav Dedinský
Napredujeme v slovenčine13 Mgr. Milica Bojnová
Poznávame prírodu12 Mgr. Beáta Fülöpová
Raketbal12 Mgr. Miroslav Dedinský
Svet okolo nás5 Mgr. Beáta Fülöpová
Z každého rožku trošku10 Ing. Katarína Mišanková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili dve celoškolské zasadnutia Združenia rodičov pri EZŠ v Rimavskej Sobote. Každá trieda mala svojho zástupcu vo výbore ZRPŠ, ktorý pod vedením predsedkyne Andrei Kovácsovej a tajomníčky Mgr. J. Szepessyovej aktívne spolupracoval s riaditeľstvom školy. Triedne schôdzky rodičov sa konali podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

Spolupráca školy s rodičmi sa realizovala v oblastiach :

duchovnej

kultúrnej

poradensko - konzultačnej

V duchovnej oblasti sa stretnutia s rodičmi realizovali počas služieb Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote . Spolupráca na kultúrnej báze bola veľmi bohatá - spolupracovali sme s rodičmi počas Apple day či Dňa matiek. V poradensko - konzultačnej oblasti sme spolupracovali hlavne s rodičmi integrovaných žiakov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Pre širokú verejnosť Rimavskej Soboty sme pripravili Apple day ako mládežnícke poďakovanie za úrody zeme. Po službách Božích v evanjelickom kostole sa v škole uskutočnili tvorivé dielne súviasiace s témou jablko: pripravovali sa jablkové dobroty, vyrábali sa jabĺčka z rôznych materiálov. Tohto pekného podujatia sa zúčastnili žiaci, rodičia aj starí rodičia, ako aj členovia CZ Rimavská Sobota.

V rámci cirkevného zboru sa naši žiaci prezentovali na službách Božích pri príležitosti Vianoc a Dňa matiek, ktorý bol Výročie narodenia Zlatice Oravcovej sme si uctili 2. ročníkom Memoriálu Zlatice Oravcovej. Škola o svojej činnosti pravidelne informovala na internetových stránkach www. ezsrs.edupage.org.,www. rimava.sk, www. gemerland a na informačnej tabuli pred evanjelickým kostolom. Evanjelická verejnosť bola o aktivitách školy informovaná prostredníctvom Evanjelického posla spod Tatier a stránky www.ecav.sk.

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 9. septembra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.septembra 2016

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria