Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Adresa školyDaxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón047/5631127
E-maileskola@rsnet.sk
WWW stránkaezsrs.edupage.org
Zriaďovateľ Seniorský úrad Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku
 Cukrovarská 43
 97901 Rimavská Sobota

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
ZRŠIng.Katarína Mišanková047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
Duchovný správca školyMgr.Viktória Lisáková047/56218670918828220 

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr.Bojnová Milica
pedagogickí zamestnanciMgr. Valéria Bagačková
  
  
ostatní zamestnanci Janette Donová
  
zástupcovia rodičovMgr. Marcela Zajdenová
 Slávka Bernáthová
  
  
zástupca zriaďovateľaThDr.Miháliková Jana, JUDr. Mačudová Lenka,
iníDovalová Alžbeta, Bc.Očkajová Mária, Ing. Ondrej Magyar,
 Mgr. Štefan Gabčan

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr.Valéria Bagačková1.stupeň
PK Jazyk a komunikácia a výchovné predmetyMgr. Martin BallóSJL, ANJ, NEJ, OBN, TEV, VYV, VUM, HUV
PK prírodovedných predmetovMgr.Beáta FülöpováBIO, CHE, FYZ, MAT, GEO, INF, SPaT
MZ ŠKDTímea BánováŠKD

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 111

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.špec.Spolu
počet tried11111111119
počet žiakov10891381012713898
z toho ŠVVP003525132829
z toho v ŠKD1078820000031

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 1. máju 2016 : 8 z toho 4 dievčatá.

Odklad majú 3 žiaci, z toho 1 dievča.

Stav k 31. 8. 2016 : 8 z toho 4 dievčatá.


 1.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
prvý10     10

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠSOUOU a prak. šk.InéSpolu
prihlásení222912 18
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaBIOCSJDEJETVEVBFYZGEOHUVCHEMILIIFVINFKAJKAJMAT
prvá    1  1     1,61,5
druhá    1,29  1     1,141,86
tretia    1,33  1  1  1,441,89
štvrtá    1,25  1,08  1 1,42 2,42
piata1,5 1,5 1 1,51,17   11,83 2,17
šiesta2,5 3 1,42,62,41   12,7 3,1
siedma2,5 2,6 1,82,22,71,52,9  1 1,92,9
ôsma2,83 2,5 1,752,672,51,52,5  1,52,25 3
deviata1,92 1,33 1,171,671,92 2,08  11,75 2,75

TriedaNBVNEJOBNONOBVOchrana života a zdraviaOZOPHRPVPRIPDVPRVRGZRKSRMZ
prvá           1,5   
druhá           1,71   
tretia          2    
štvrtá        1 1,83    
piata               
šiesta  2,8            
siedma  1,7            
ôsma 2,22,33            
deviata 1,671,58            

TriedaRSZRSFRKSRUJSJLSPRSPSVP/TSJPTchVTTEVTSVTHFVU
prvá    1,71     1   
druhá    1,861     1   
tretia    2,331,22     1   
štvrtá    2,421     1,09   
piata    2,51    1,17 1  
šiesta    3,11,4    1,3 1,2  
siedma   2,7311,2     1,13  
ôsma    31,17    1 1,33  
deviata    2,581    1,08 1,36  

TriedaVLAVUMVYVZTVZEM
prvá  1  
druhá  1  
tretia2 1  
štvrtá2,5 1,09  
piata  1  
šiesta  1  
siedma  1  
ôsma 11,5  
deviata     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNehodn.
špeciálna8800
prvá101000
druhá8701
tretia9900
štvrtá131201
piata8602
šiesta101000
siedma121002
ôsma7601
deviata131201

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
špeciálna81315187,861315187,8600,00
prvá1090790,7090790,7000,00
druhá81153164,711153164,7100,00
tretia981390,3381390,3300,00
štvrtá131588132,331578131,50100,83
piata832467,7532467,7500,00
šiesta101110111,001110111,0000,00
siedma121138113,801098109,80404,00
ôsma751285,3351285,3300,00
deviata131651137,581649137,4220,17

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5 SJL475,8% 
Testovanie 5 MAT455,0% 
Testovanie 9 SJL1245,7% 
Testovanie 9 MAT1244,2% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1100
Bežných tried88029
Špeciálnych tried180
Spolu109829

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP113
DPP21
Znížený úväzok01
Na dohodu51
Rodičovská dovolenka20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov112
asistentov učiteľa112
    
spolu21719

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.MAT5
VII.MAT5
VIII.MAT5
V.GEG2
VI.GEG1
VII.GEG1
VIII.GEG1
IX.GEG1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška110
2.kvalifikačná skúška20
štúdium školského manažmentu20
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické10
vysokoškolské pedagogické 1
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
i - bobor    22 úspeš. riešiteľov
Šaliansky Maťko     
Dobšinského rozprávkový Gemer11.miesto, 2. miesto   
Biologická olym.E31.a 2.miesto10. miesto  
Biologická olym.D2dve 1. miesta 3. miesto 
Biologická olympiáda F5 - jedno družstvo1. miesto   
Deň vody42. miesto 1. miesto 
Mladý záchranár I.stupeň52. miesto   
Baby program5i. miesto   
Hravo ži zdravo4 3. miesto  
Zlatá krajina2jedna cena spisovateľky   
Duchovná pieseň Martin2  2 bronzové pásma 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy na verejnosti

1. Spolupráca s GBÚ a školským výborom ECAV na Slovensku

V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v úspešnej spolupráci so vzdelávacími inštitúciami ECAV na Slovensku, so školským výborom ECAV aj s Generálnym biskupským úradom v Bratislave. Vďaka spolupráci s GBÚ a americkou ELCA vyučoval na našej škole americký lektor Josh Chamberlin.

Vedenie školy a učiteľka SJL Mgr. Bojnová sa zúčastnili konferencie usporiadanej GBÚ v Zichyho paláci v Bratislave, ktorá bola venovaná osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. - ho výročia jeho narodenia. V 2. polroku školského roku sa učiteľky, ktoré vedú krúžok Ruka v ruke Mgr. Bagačková a Mgr. Fülöpová spolu so zástupkyňou školy zúčastnili školskej konferencie na tému : Misia na evanjelických školách v Poprade, kde prezentovali svoju službu a službu našich žiakov medzi chorými deťmi na detskom oddelení nemocnice a medzi seniormi v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote.

2.Spolupráca s cirkevným zborom, Rimavským seniorátom a mestom

V školskom roku 2016/2017 sme pre členov evanjelickej cirkvi a. v. v Rimavskej Sobote pripravili tieto atraktívne podujatia:

- Popcorn day - mlaádežnicke poďakovanie za úrody zeme spojené s tvorivými dielňami v priestoroch školy, podujatia sa zúčastnili aj klienti Domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote

- III. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej, ktorý bol venovaný výročiu narodenia Terézie Vansovej, dramaturgicky ho pripravila Mgr. Valéria Bagačková. Pripomenuli sme si dôležité životné etapy tejto spisovateľky, zakladateľky Živeny a manželky evanjelického farára a pripravili sme dobroty podľa jej kuchárskej knihy.

- Vystúpenie našich žiakov a učiteľov na adventných službách Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote pod vedením Mgr. S. Szitankovej - priamy televízny prenos

- Vystúpenie našich žiakov na vianočných službách Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote, ktoré pripravila Mgr. Henrieta Majerčíková.

- Vystúpenie riaditeľa školy, našich žiakov a učiteľov na slávnostnom programe pri príležitosti 500. výročia reformácie OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

- Výstavu gobelínov v priestoroch školy pri príležitosti 500. rokov reformácie - Vyšívaná história

- Vystúpenie speváckeho zboru Happy voices na vernisáži výstavy k 500. rokov reformácie v Gemersko - maohontskom l. múzeu v Rimavskej . Sobote

- Spolupracovali sme s vnútromisijným výborom Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku pri príprave stretnutia rodín seniorátu

- Spoločne so žiakmi a pedagógmi ZUŠ v Tisovci sme vytvorili projekt s názvom BAROK, na ktorom bol predstavený prínos renesancie v oblasti umenia i prírodných vied.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty

Projektové aktivity v škole sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov a rodičov. V školskom roku 2016/2017 sme realizovali tieto projekty:

EDULAB - Moja prvá škola - cieľom projektu je implementácia digitálneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Ruka v ruke - cieľom projektu je viesť našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní - seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. V tomto školskom roku sme získané body vymenili za dva mikrofóny do školskej kaplnky.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Na škole v tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

K 31. augustu 2017 má škola 10 učební, 2 odborné učebne ( počítačovú a prírodovedné laboratórium ), kaplnku, telocvičňu, basketbalové ihrisko, detské ihrisko s altánkom a technickú budovu v areáli školy. V počítačovej učebni majú žiaci k dispozícii 15 počítačov a 20 tabletov. V 4 učebniach sú nainštalované interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Dva dataprojektory sú prenosné. Vo všetkých triedach školy je internetové spojenie.V septembri boli dané do užívania2 nové žiacke šatne - jedna pre žiakov na 1. stupni a jedna pre žiakov na 2. stupni.

V škole pôsobí vedúca prevádzkovo-ekonomickej činnosti, ktorá vedie výkon administratívnych a účtovníckych prác, personalistiku a mzdy. Pod jej vedením v škole pracujú THP - upratovačky a školník.

O technický stav budovy, tried, učebných pomôcok, športovísk a voľnočasových priestorov sa celoročne stará školník.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky na obdobie 09/2016 - 08/2017 boli vo výške 274 633 €, na 2 asistentov 16 652 €.

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Na vzdelávacie poukazy bolo v školskom roku 2016/2017 celkovo prijatých 2275 €.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, nákup materiálu na činnosť jednotlivých záujmových útvarov.

3.Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

OZ Združenie rodičov a priateľov Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote je príjemcom 2% podielu z dane. V uplynulom roku občianske združenie prispelo EZŠ ZO získalo z členských príspevkov 1321,50 € a z 2% podielu z dane PO a FO 840,13 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavný cieľ školy na rok 2016/20167

Pokračovať v budovaní modernej výchovno-vzdelávacej inštitúcie reflektujúcej požiadavku zásadnej premeny tradičného vzdelávacieho systému.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej dosahovali výborné úspechy v lliterárnych, prírodovedných a speváckych súťažiach. Často sa prezentovali na verejnosti spevom aj literárno - dramatickými pásmami.

Ako jediná základná škola v okrese Rimavská Sobota sme zamestnávali amerického lektora, ktorý vyučoval predmet konverzácia v anglickom jazyku a viedol American english club. Vďaka lektorovi prichádzali žiaci do styku s native speakrom a odbúrali sa u nich zábrany pri používaní anglického jazyka.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Škola dosahuje podpriemerné výsledky v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry a taktiež aj z matematiky,

Návrh opatrení:

1. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a anylýze prečítaného textu

2. Viesť žiakov k samostatnosti a rozvíjať u nich kritické myslenie

3. Zvýšiť efektívnosť vyučovania

4. Dôsledne vykonávať kontrolnúj a hospitačnú činnosť

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
American english club I.8 Joshua Chamberlin
American english club II.8 Joshua Chamberlin
Florbal16 Mgr. Martin Balló
Happy voices11 Mgr. Stanislava Szitanková
Hra na gitaru4 Mgr. Miroslav Dedinský
Kozmix club II.12 Mgr. Katarína Sojková
Kozmix klub I.8 Mgr. Katarína Sojková
Literárny pramienok10 Mgr. Milica Bojnová
Loptové hry5 Mgr. Michal Mišanko
Malí muzikanti3 PhDr. Boris Mauer
Príroda a svet okolo nás6 Mgr. Beáta Fülöpová
Ruka v ruke I.5 Mgr. Valéria Bagačková
Ruka v ruke II.13 Mgr. Beáta Fülöpová
Tvorivá dramatika7 Mgr. Valéria Bagačková
Z každého rožku trošku6 Ing. Katarína Mišanková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili dve celoškolské zasadnutia Združenia rodičov pri EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Každá trieda mala svojho zástupcu vo výbore ZRPŠ, ktorý pod vedením predsedkyne Andrei Kovácsovej a tajomníčky Mgr. J. Szepessyovej aktívne spolupracoval s riaditeľstvom školy. Triedne schôdzky rodičov sa konali podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

Rodičia žiakov nižšieho stredného vzdelávania sa zúčastnili prezentácií, ktoré si pripravili všetci žiaci z predmetov

Spolupráca školy s rodičmi sa realizovala v oblastiach :

duchovnej

kultúrnej

poradensko - konzultačnej

V duchovnej oblasti sa stretnutia s rodičmi realizovali počas služieb Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote . Spolupráca na kultúrnej báze bola veľmi bohatá - spolupracovali sme s rodičmi počas Popcorn day , počas Memoriálu Zlatice Oravcovej. Rodičia deviatakov pripravili rozlúčkové popludnie s vyučujúcimi, rodičia žiakov odchádzajúcich zo špeciálnej triedy pripravili pizza-párty.

V poradensko - konzultačnej oblasti sme spolupracovali hlavne s rodičmi integrovaných žiakov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Rimavskej Sobote sa dotýkala rôznych oblastí života - športovej, kultúrnej, vzdelávacej aj duchovnej. V novembri sme zorganizovali Memoriál Zlatice Oravcovej, na ktoromsme si pripomenuli významnú evanjelickú osobnosť nášho regiónu - Teréziu Vansovú.. Podujatie pripravujeme pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o naše kultúrne dedičstvo. Pre deti, ich rodičov a starých rodičov z cirkevného zboru sme pripravili zážitkové odpoludnie, ktoré nadväzovalo na nedeľné služby Božie a bolo spojené s tvorivými dielňami ( Popcorn Day. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Gemersko - malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času, Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote. Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 30. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. augusta 2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria