Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 Bezpečnostný projekt - Ochrana osobných údajov Školský vzdelávací program ISCED 2 Organizačný poriadok Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2

Dokumenty

Školský vzdelávací program ISCED 2

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32, 8

Názov vzdelávacieho  programu: Školský vzdelávací program ISCED 2 Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej 

Stupeň vzdelania:  ISCED 2 ( nižšie stredné vzdelávanie)

Dĺžka výchovy a vzdelávania: päť rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: cirkevná  

Predkladateľ:

Názov školy: Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej

Adresa: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37955942

Riaditeľ školy: Mgr. Radomír Leicher

Zriaďovateľ:

Názov: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota

Záznam o revíziách školského vzdelávacieho programu ŠkVP ISCED 2:

Školský vzdelávací program v tejto podobe po prerokovaní pedagogickou radou v auguste 2018 nadobudol účinnosť dňom 03. 09.2018 s platnosťou pre deviaty ročník. Piaty, šiesty, siedmy a ôsmy  ročník sa riadi inovovaným školským vzdelávacím programom.

1. Stručná charakteristika školy

1.1. Vznik, názov a duchovný život  školy

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote  vznikla a  bola zaradená do siete škôl Slovenskej republiky v roku 2004. Od roku 2010 nesie meno farárky a poetky Zlatice Oravcovej, ktorá pôsobila v Rimavskom senioráte ECAV a ktorá študovala na gymnáziu, sídliacom v tejto budove. Duchovný život na škole organizuje duchovný správca školy. Vyučovanie sa začína ranným stíšením. Na II. stupni sa stíšenie  nazýva blessing ( požehnanie). V  pondelok, utorok a štvrtok ho vedie duchovný správca školy, každú stredu učiteľ, určený  podľa rozpisu  duchovného  správcu. Raz do týždňa sa konajú školské služby Božie v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote alebo v školskej kaplnke. Liturgiu slúži  duchovný správca školy. 

1.2. Priestorové a materiálno –technické podmienky školy

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej ( EZŠZO) pôsobí v  historických priestoroch upravených na súčasný štandard patriacich Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. ECAV  na Slovensku. Vytvára  vhodné materiálno – technické, personálne,  bezpečnostné a zdravotno – hygienické podmienky pre edukáciu žiakov primárneho i nižšieho stredného vzdelávania.  Škola je plneorganizovaná, má desať tried - po jednej triede v každom ročníku a jednu špeciálnu triedu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Škola má  krásne svetlé učebne, výborne vybavenú telocvičňu, počítačovú učebňu, knižnicu, prírodovedné laboratórium a kaplnku. Priestory EZŠZO sú čiastočne označené anglickými názvami, čo je jedným z prvkov školy, kde sa anglický jazyk prirodzene prelína s bežným životom v slovenskom prostredí. Stravovanie žiakov zabezpečuje cirkevná školská jedáleň v budove školy. V okolí školy je veľká okrasná záhrada s preliezkami a altánkom, asfaltové ihrisko a bežecká trať, takže žiaci majú počas prestávok a v popoludňajších hodinách dostatok priestoru na hry a prechádzky.

1.3. Charakteristika  pedagogického zboru

Vedenie školy tvorí riaditeľ školy, zástupca riaditeľa a spirituál školy.  Poradenskú aj kontrolnú funkciu vedenia školy plní rada školy a dve predmetové komisie.

Na druhom stupni vyučuje učiteľ predmety svojej aprobácie vo viacerých triedach.V triede, v ktorej je triedny, vedie raz do týždňa triednickú hodinu,  zodpovedá  za triednu dokumentáciu,vedie dokumentáciu žiakov so ŠVVP, je garantom vypracovania IVP pre integrovaných žiakov.

V EZŠZO pôsobia dvaja pedagogickí asistenti.

Vedenie školy udržiava odbornosť pedagogického zboru a vytvára prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujú  na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce. Krédom našej školy je najmä kvalita vzdelávania a výchova v kresťanskom duchu „ Literis et Virtutibus“ (učenie a cnosť).

 

1.4. Spolupráca s rodičmi

Predstavenie programu vzdelávania

 Vedenie školy kladie dôraz na kvalitné oboznámenie rodičov so systémom výchovy a vzdelávania v EZŠ ZO. Škola ponúka žiakom a rodičom  niekoľko možností komunikácie s vedením školy a s pedagógmi. Okrem osobných stretnutí majú rodičia k dispozícii webovú stránku školy, internetovú žiacku knižku a aplikáciu Edupage.

 

Rodičovské stretnutia

Ďalšia komunikácia s rodičmi je ponúknutá vo forme rodičovských stretnutí. Prvé rodičovské stretnutie v školskom roku sa odohráva vždy v druhý  týždeň školského roka. Rodičia sú tu oboznámení s plánom práce v príslušnom školskom roku, s konkrétnymi informáciami, s prípadnými zmenami vo fungovaní školy, s možnosťami záujmových krúžkov a podobne. Rodičovské stretnutia sa konajú spravidla dvakrát  za rok alebo podľa potreby.

Triedne okienka

Okrem rodičovských stretnutí kladieme dôraz aj na individuálne stretnutia s rodičmi, tzv. triedne okienka. Minimálne jedenkrát v priebehu pol roka dostanú rodičia každého žiaka pozvanie na stretnutie s pedagógmi ich dieťaťa. Triedne okienka iniciuje triedny učiteľ. Ich cieľom je komunikácia rodičov a učiteľov o dieťati z jednotlivých hľadísk súvisiacich s jeho výchovno-vzdelávacím rozvojom. Rodičia a učitelia spoločne skúmajú metódy na ďalšiu motiváciu žiaka s cieľom povzbudiť ho a využiť jeho potenciál na získanie kvalitných vedomostí, schopností a návykov, skúmajú možné spôsoby riešenia prípadného problémového správania žiaka či rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Workshopy s rodičmi

Ďalším organizovaným spôsobom  na rozvoj vzťahu medzi školou a rodičmi sú workshopy, ktoré organizujú žiaci so svojimi učiteľmi pre rodičov. Majú rôznorodú formu a náplň. Ich cieľom je stráviť spolu príjemný čas. Besiedky bývajú dva až trikrát v priebehu školského roka, spravidla začiatkom školského roka, pred Vianocami a na Deň matiek.

OZ Združenie rodičov a priateľov školy

Z iniciatívy rodičov a podporou školy v šk. roku 2010/2011 vzniklo OZ Združenie rodičov a priateľov školy, ktoré pomáha s organizáciou života školy, zaujíma stanovisko k plánovaným zmenám v chode školy a predkladá názory rodičov v ich zastúpení.

1. 5. Spolupráca so zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie

EZŠZO spolupracuje so štátnymi i súkromnými  zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote, Hnúšti a Poltári. Spolupráca  sa prejavuje vo forme komunikácie a spätnej väzby medzi psychológom alebo špeciálnym pedagógom v zariadení, rodičmi a učiteľmi. Okrem bežnej komunikácie základná škola komunikuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie vo veci začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried a ďalšieho postupu pri ich vzdelávaní. Pozri časť Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

1.6. Spolupráca s inými školami

Spolupráca so slovenskými školami

Riaditeľ školy  spolupracuje s riaditeľmi základných a stredných evanjelických škôl na bilaterálnej úrovni aj v rámci školského výboru ECAV na Slovensku. EZŠZO úzko spolupracuje s Evanjelickým gymnáziom v Tisovci po metodickej aj lingvistickej stránke. Riaditeľ školy je členom regionálneho Klubu riaditeľov škôl Gemeru a Malohontu. V rámci klubu úzko spolupracuje s riaditeľmi základných škôl v našom regióne.

Spolupráca so zahraničnými školami

Škola je zaradená do siete schools500reformation.

1.7. Spolupráca s americkou ELCA

Pri získavaní lektorov z USA škola spolupracuje s ELCA v USA. Americký lektor vyučuje predmet konverzácia v anglickom jazyku vo všetkých triedach ( okrem špeciálnej) a v popoludňajších hodinách dvakrát do týždňa vedie American English Club.

1.8. Spolupráca  s cirkevným zborom a verejnosťou

Spolupráca sa dotýka rôznych oblastí života - športovej, kultúrnej, vzdelávacej aj duchovnej . Pri príležitosti narodenia Zlatice Oravcovej   každý rok organizujeme Memoriál Zlatice Oravcovej, na ktorom si pripomíname významné evanjelické osobnosti nášho regiónu. Podujatie  pripravujeme pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o naše kultúrne dedičstvo. Pre deti, ich rodičov a starých rodičov  z cirkevného zboru pripravujeme jedno až dve zážitkové odpoludnia spojené s tvorivými dielňami. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Gemersko – malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote.Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a územným spolkom Slovenského  Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

1.9. Dlhodobé projekty

Projektové aktivity v škole sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov a rodičov. V súčasnosti

realizujeme tieto projekty:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Ruka v rukecieľom projektu je viesť našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní – seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote  a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

IT akadémia 

Tvorivé čítanie 

1.10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Starostlivosťou o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy je poverený riaditeľ školy v spolupráci s technikom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pravidelne každý rok kontrolujú bezpečnosť priestorov školy. V prípade zistených nedostatkov je riaditeľ školy povinný zabezpečiť ich odstránenie.Podľa Metodického usmernenia č.4/2009 sa v škole evidujú úrazy a nebezpečné udalosti, ku ktorým v škole dôjde. Zamestnanci sú každé dva roky opätovne školení o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znovu a znovu  si pripomínajú a učia sa o nových hraniciach pri práci s deťmi, precvičujú si schopnosť podať prvú pomoc pri rôznych situáciách a prehlbujú svoje poznanie nevyhnutných zákonných požiadaviek v danej oblasti.

2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

2.1. Pedagogický princíp školy

ŠkVP pre II. stupeň  EZŠ ZO  má ambíciu zabezpečiť plynulý prechod žiaka z primárneho stupňa na náročnejší II. stupeň.

2.2. Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania

Kompetenčný profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter.

ŠkVP EZŠZO  ISCED 2 poskytuje základ pre postupné rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií žiakov :

 • pestovať ľudskú dôstojnosť,  akceptovať  individualitu každého žiaka
 • formovať  sociálnych vzťahov založených na vzájomnej úcte, uznaní a priateľstve
 • vnímať seba samého ako hodnotného človeka, budovanie vlastnej identity, rozvíjanie samostatnosti
 • rozumieť základným východiskám kresťanského náboženstva, rozvíjať kresťanskú vieru v živote svojom i svojich blízkych
 • uvedomovať  si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
 • reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových stratégií učenia sa
 • kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, spracovať ich a prakticky využívať
 • prijímať spätnú väzbu, vedieť sa kriticky zhodnotiť
 • vedieť sa rozhodnúť, prijať záväzok na dlhší čas a pracovať na tomto záväzku
 • uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosiahnutiu spoločného cieľa
 • uplatňovať základ matematického myslenia pri riešení praktických úloh a problémov
 • používať základy prírodovednej gramotnosti
 • osvojiť si základné zručnosti IKT a využívať ich podľa  definovaných časových i priestorových hraníc
 • aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia 
 • vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia
 • osvojiť si pravidlá spoločenského správania, správať sa kultivovane

 

2.3. Pedagogické stratégie

EZŠZO môžeme charakterizovať  ako tradičnú školu s inovatívnymi stratégiami a metódami. Dôrazom pri voľbe pedagogických stratégií je láska k deťom, radosť z vyučovania a vyučovanie na základe vlastnej skúsenosti s učivom. Ďalšími nevyhnutnými dôrazmi sú prispôsobovanie štandardu schopnostiam žiaka v rámci hraníc povolených Ministerstvom školstva a prispôsobovanie obsahu vyučovania dobe, do ktorej žiaci pravdepodobne rastú (výber a kvalita vyučovania jazykov, vyučovanie informačno-komunikačných technológií a  pod.).

2.4. Učebný plán 

Učebný plán ISCED 2

Vzdelávacia oblasť

Predmet/

ročník

8.

9.

 

 

 

Jazyk a komunikácia

 

slovenský jazyk a literatúra

5

5

 

anglický jazyk

 

3

3

 

konverzácia v anglickom jazyku

 +2

 +2

druhý cudzí jazyk

 

1

1

 

 

Človek a príroda

 

fyzika

2

2

 

chémia

1

2

 

biológia

1

1

 

Človek a spoločnosť

 

dejepis

1

2

 

geografia

1

1

 

občianska náuka

1

1

Človek a hodnoty

 

evanjelické náboženstvo

1

1

 

Matematika

a práca s informáciami

 

matematika

5

3

+2

 

informatika

1

 +1

 

Človek a svet práce

 

svet práce

0

0

 

technika

1

1

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

0

hudobná výchova

0

0

výchova umením

1

0

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

 

Spolu

 

30

30

 

Poznámky: 

1.      Povinnou súčasťou rozvrhu hodín sú pravidelné služby Božie, ktoré sa konajú každý piatok prvú vyučovaciu hodinu v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote alebo v školskej kaplnke.

2.      Vyučovanie každé ráno okrem stredy a piatku začína desaťminútovým stíšením ( blessing), ktoré vedie spirituál školy. V stredu vedie ranné stíšenie pedagóg školy  podľa  rozpisu zhotoveného spirituálom školy.

3.      Súčasťou rozvrhu hodín je aj  triednická hodina, v dotácii 1 vyučovacia hodina týždenne.

4.      V školskom roku 2017/2018 vyučujeme podľa uvedeného rámcového učebného plánu v ročníkoch 8. až 9. V 5.,6.a 7.ročníku vyučujeme podľa  inovovaného ŠkVP.

2.5. Prierezové témy

Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Sú začlenené do predmetov podľa príbuznosti svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Zoznam prierezových tém:

1. Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

3. Environmentálna výchova (ENV)

4. Mediálna výchova (MEV)

5. Multikultúrna výchova (MUV)

6. Ochrana života a zdravia (OŽZ)

Prierezové témy budú integrované do vyučovacieho procesu ako súčasť relevantných predmetov. Zaznačené budú v učebných osnovách daných predmetov.

3. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Žiaci so ŠVVP sa v EZŠ ZO vzdelávajú formou školskej integrácie/začlenenia, teda v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú v špeciálnej triede, kde ich vyučujú špeciálni pedagógovia. Majú k dispozícii  asistenta učiteľa.

3.1. Otvorenosť EZŠ ZO voči žiakom so ŠVVP

Jedným z cieľov EZŠ ZO je vedenie žiakov k empatii, k vnímaniu rôznorodosti ľudí vôkol nás a k vzájomnej akceptácii. Pri napĺňaní tohto cieľa zohráva nemalú rolu práve vedenie žiakov k tomu, aby rešpektovali, spolupracovali a pomáhali spolužiakom, ktorí sú v niečom odlišní, majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na druhej strane si uvedomujeme náročnosť takejto práce pre učiteľa. Na základe zváženia viacerých faktorov sa vedenie školy rozhodlo, že prijme taký počet žiakov a s takými ŠVVP, aby neboli obmedzené práva ostatných žiakov v triede a aby učiteľ dokázal v triede zabezpečiť primeranú kvalitu výchovy a vzdelávania pre všetkých žiakov.

3.2 Možnosti a podmienky vzdelávania a výchovy žiakov so  ŠVVP  v EZŠ ZO

3.2.1 Priestorovo -materiálne zabezpečenie

Úprava prostredia a zabezpečenie materiálnych pomôcok pre žiaka s ŠVVP vyplýva vždy z dohody rodičov s riaditeľom školy.  Zákonní zástupcovia nie sú oprávnení požadovať od školy úpravy, ktoré škola nemôže na základe zváženia vedenia školy alebo rady školy zabezpečiť .V prípade, že zákonní zástupcovia majú záujem zabezpečiť a finančne uhradiť úpravy v priestoroch alebo materiáloch školy, predložia riaditeľovi žiadosť s návrhom na priestorovo-materiálne úpravy z vlastných zdrojov z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.

3.2 Formy výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP (so zdravotným znevýhodnením)

Úprava prostredia a zabezpečenie materiálnych pomôcok pre žiaka s ŠVVP vyplýva vždy z dohody rodičov s riaditeľom školy.

3.2.2  Formy výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP (so zdravotným znevýhodnením)

Žiaci s ŠVVP – žiaci so zdravotným znevýhodnením - sú začlenení/integrovaní do bežnej triedy základnej školy, pričom v rámci začlenenia sú možné nasledujúce formy výchovy a vzdelávania:

a. bežné vzdelávanie v triede s tým, že učitelia rešpektujú ŠVVP žiaka

b. vzdelávanie s pomocou asistenta učiteľa

c. v prípade mentálneho postihnutia sa žiaci vzdelávajú v špeciálnej triede

Keď to vyžaduje zdravotný stav žiaka a na žiadosť zákonného zástupcu, riaditeľ školy môže povoliť aj:

a. individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov na základe odporúčania lekára

b. oslobodenie od vzdelávania sa v niektorých predmetoch, ak to odporučí lekár

c. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu –toto sa odporúča, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou (POP 2015/16).Vhodné formy pre konkrétneho žiaka sa zvolia na základe odporučenia lekára, poradenského zariadenia, triedneho učiteľa a so súhlasom zákonného zástupcu budú zahrnuté do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP.

3.2.3 Podmienky jednotlivých foriem výchovy a vzdelávania žiakov s ŠVVP vyplývajúce z možností školy

Oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v predmete  – úplne alebo čiastočne -  môže byť na celý školský rok alebo jeho časť. Znamená to, že žiak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemusí absolvovať definované učivo v rámci predmetu. V prípade, že ide o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak v tomto čase po schválení požiadavky nemusí byť na vyučovaní prítomný.

Riaditeľ školy rozhoduje o oslobodení žiaka na základe:

-žiadosti zákonných zástupcov, ktorá môže byť predložená kedykoľvek v priebehu školského roka

-návrhu a vyjadrenia učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje

-v prípade oslobodenia žiaka zo zdravotných dôvodov - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára špecialistu

Riaditeľ ako správny orgán vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní po predložení všetkých podkladov k rozhodnutiu. Žiaka môže oslobodiť od vzdelávania v predmete na celý školský rok alebo jeho časť. Zákonný zástupca môže požiadať o individuálny učebný plán, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky s individuálnou prípravou doma.Zákonný zástupca má právo byť informovaný o podmienkach a priebehu vzdelávania svojho dieťaťa, o spôsobe jeho hodnotenia. Má právo poznať individuálny výchovno-vzdelávací program svojho dieťaťa a vyjadrovať sa  k nemu.

3.3. Dokumentácia žiakov s ŠVVP

Žiakovi s ŠVVP sa vedie špeciálna dokumentácia, ktorú tvorí:

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole 428 MŠVVaŠ SR (od 1. 9. 2015). Prílohy tohto návrhu tvoria:

a) správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,

b) správa zo psychologického vyšetrenia,

c) správa z odborného lekárskeho vyšetrenia

d) individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program pre žiaka s ŠVVP vypracúva triedny učiteľ na základe metodických pokynov a odporúčaní poradenského centra a v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi. S IVP oboznámi všetkých vyučujúcich v danej triede, výchovného poradcu a zákonného zástupcu.Za  dokumentáciu žiaka so ŠVVP zodpovedá riaditeľ školy. V EZŠ ZO má vedenie tejto dokumentácie na starosti zástupca riaditeľa školy, ktorý spolupracuje s triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, zákonným zástupcom a s príslušným poradenským zariadením. Archivácia tejto dokumentácie je určená vyhláškou MŠ SR č. 326/2008.

3.5. Personálne zabezpečenie starostlivosti o žiakov s ŠVVP

Žiaci so ŠVVP v bežných triedach pracujú  s asistentom učiteľa. Asistent učiteľa pracuje podľa požiadaviek učiteľa na prekonávaní zdravotných a informačných bariér. Jeho pracovnou náplňou je pomáhať pri rozvoji žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V závislosti od potrieb a možností školy môžu úlohu asistenta čiastočne vykonávať aj pedagogickí zamestnanci, ktorí tak majú doplnený svoj pracovný úväzok.Žiaci s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa navštevujú špeciálnu triedu, kde sa vzdelávajú podľa učebných osnov špeciálnych škôl pod vedením špeciálnych pedagógov a asistenta učiteľa.

3.6. Hodnotenie a klasifikácia žiakov s ŠVVP

1. Hodnotenie žiakov s ŠVVP vyplýva z Metodického pokynu MŠ SR č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a z pokynov  k hodnoteniu, ktoré navrhuje poradenské zariadenie. Tieto pokyny sú  súčasťou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

2. Žiaci s ŠVVP sú hodnotení známkou, v špeciálnej triede budú žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia hodnotení  slovne.

3. Začlenenému žiakovi s ŠVVP, ktorý bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v doložke na vysvedčení uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu." Uvádza sa tiež príslušný vzdelávací program, podľa ktorého žiak postupoval.

4. V prípade, že sa žiak vzdelával podľa IVP len v niektorých predmetoch, v doložke na vysvedčení triedny učiteľ uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete (predmetoch) ...".

5. Ak má žiak má z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, uvedie sa táto skutočnosť v doložke vysvedčenia.

6. V prípade, že žiaka nie je možné z objektívnych dôvodov hodnotiť, postupuje riaditeľ školy podľa podľa Metodického pokynu č. 22/2011, čl. 5.

 

4. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov

4. 1. Vnútorný systém hodnotenia žiakov Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v každej škole  je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Súčasný spôsob hodnotenia v našej škole vyplýva z možností definovaných v školskom zákone č. 245/2008 a v Metodickom pokyne na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.22/2011.

Ako podklad pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov pedagógovia školy využívajú aj internú školskú hodnotiacu tabuľku. Elektronická tabuľka je vytvorená tak, aby mali žiaci možnosť pri dosahovaní výsledkov väčšiu vnútornú motiváciu k dosahovaniu čo najlepších výkonov a aj výsledkov. Ich známky, ktoré získali z rôznych odpovedí, písomných prác, projektov a pod. sú prepočítavané podľa váhy daného výsledku, počas školského roka si vedia svoj koncoročný výsledok ovplyvniť aj ďalšími vypracovanými úlohami, spoluprácou, účasťou na rôznych aktivitách a pod. S váhou 5% sú zadefinované štyri písomné práce počas školského roka (tzv. štvrťročné, príp. písomné práce po ukončení tematických celkov), taktiež s váhou 5% sú štyri ústne odpovede počas školského roka. S váhou 2% je definovaných desať písomných prác, písomných úloh, diktátov a pod. Váhu 15 % má jeden ročný školský projekt, váhu 20% majú tri individuálne zvolené oblasti (podľa typu predmetu a voľby pedagóga, napr. spolupráca, aktivita, účasť na súťažiach a pod.). Posledných 5% môže žiak získať za svedomitú domácu prípravu.

Hodnotením chceme motivovať žiaka k čo najlepším výsledkom vo výchovno-vyučovacom procese, k sebapoznávaniu silných a slabých stránok, k rozvíjaniu vlastností ako cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných. Hodnotenie a klasifikácia prebieha na našej škole  priebežne a súhrnne .Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.Vyučujúci  vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka v žiackej knižke a v elektronickej žiackej knižke. V priebehu školského roku vyučujúci zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu. Zákonní zástupcovia žiaka sú o jeho výsledkoch informovaní prostredníctvom žiackej knižky,  internetovej žiackej knižky a plikácie Edupage. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 7 dní. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou, prípadne percentami. Písomné skúšky učiteľ rozvrhne rovnomerne počas celého školského roka. Termíny štvrťročných prác oznámi žiakom vopred, žiaci môžu písať iba jednu písomnú prácu takéhoto charakteru v jednom dni.

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní v bežných triedach, sú hodnotení podľa pokynov, ktoré navrhuje poradenské centrum ( CPaPP Rimavská Sobota, CŠPPP Rimavská Sobota a SCŠPP Poltár)  a ktoré sú zahrnuté  do  individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sekundárneho vzdelávania

Tab. č. 1 Základná stupnica hodnotenia ( v jednotlivých predmetoch sa môže modifikovať)

 

Známka

 

Popis

Výborný

Žiak pracoval bezchybne, prípadne so zanedbateľnými nepresnosťami.

Chválitebný

Žiak pracoval veľmi dobre, dopustil sa malých chýb.

 

Dobrý

Žiak pracoval s väčšími chybami.

 

Dostatočný

Žiak pracoval nepresne, s výraznými chybami.

 

Nedostatočný

Žiak pracoval nevyhovujúco, nedostatočne, neúplne.

 

 

Škola využíva každoročné testovanie Komparo v  8.a 9. ročníku. Testovanie zvyčajne prebieha v novembri a je prípravou na Testovanie 9. Škola je zapojená do projektu e- testovanie,ktorý umožňuje  cvičné elektronické testovanie žiakov z predmetov SJL, MAT a ANJ.

Opatrenia vo výchove

Pri hodnotení a klasifikácii správania postupujeme podľa Metodického  pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.22/2011. Osobitosťou našej školy je poskytnutie druhej šance :  žiak, ktorý porušil vnútorný školský poriadok a vyslúžil si za to napomenutie triednym učiteľom,  pokarhanie triednym učiteľom alebo pokarhanie riaditeľom školy, môže raz za klasifikačné obdobie požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku  - úprava školského pozemku, čistenie lavíc, doučovanie spolužiakov, mesačné vedenie ranného stíšenia ( blessing ) a podobne. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania o jeden stupeň ( t.j. pokarhanie riaditeľské na pokarhanie triednym učiteľom ) . Vykonanie záslužného skutku sa zaznačí do katalógového listu žiaka.

Komisionálne skúšky

Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak vykonáva rozdielovú skúšku, je skúšaný v náhradnom termíne, má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, ak vykonáva opravné skúšky a vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu stupňom nedostatočný. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky, je pre klasifikáciu žiaka konečný.

4.3. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak, ak úspešne absolvoval posledný ročník ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom pre tento získaný stupeň vzdelania je vysvedčenie s doložkou s uvedením získaného stupňa vzdelania. Doklad sa vydáva v štátnom jazyku na predpísanom tlačive schváleným ministerstvom školstva. Údaje o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. V doklade o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje. Podpisy na doklade o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné.

4.4. Hodnotenie zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je založené na percentuálnom hodnotení. Percentá sa budú prideľovať na základe:

 1. Štvrťročného hodnotenia kompetencií formou sebahodnotenia s váhou  20%
 2. Ročného hodnotenia kompetencií formou sebahodnotenia s váhou 20%
 3. Plánovaním osobného rastu v troch kategóriách :  
 1. interné vzdelávanie
 2. vzdelávanie zabezpečené externými vzdelávacími inštitúciami
 3. sebavzdelávanie

Forma hodnotenia : sebahodnotenie, váha 20%.

 1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov ( spravidla na konci školského roku) vedúcim pedagogickým zamestnancom s váhou 30%
 2. Dosahovanie mimoriadnych pracovných výsledkov – vedúcim pedagogickým zamestnancom s váhou 10%.

Vnútroškolská kontrola

Prebieha podľa plánu  kontrolnej a hospitačnej činnosti školy  pre školský rok 2017/2018, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

4. 5. Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Ak sa žiak vzdeláva  v škole v zahraničí, vykoná komisionálnu skúšku z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, dejepis – učivo venované Slovenskej republike).

Ak sa žiak vzdeláva v zahraničí individuálne (nie v škole), vykoná komisionálne skúšky zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka EZŠ ZO okrem predmetov výchovného zamerania.

5. Záver

Predložený Školský vzdelávací program ISCED 2 EZŠZO platí do konca školského roka 2017/2018. Riaditeľ školy je zodpovedný za to, aby sa v priebehu školského roka postupne zaznamenávala spätná väzba na jednotlivé prvky programu výchovy a vzdelávania a tiež zmeny a nové usmernenie zo strany Ministerstva školstva. Spätnú väzba na základe skúseností a zákonné usmernenia bude riaditeľ školy ukladať v predbežnom archíve školy. V závere školského roka ich predloží pedagogickej rade školy vo forme nových výziev. Na základe spoločnej dohody ich riaditeľ školy v spolupráci s jeho zástupcom pred začiatkom školského roka zapracuje do inovovanej verzie školského vzdelávacieho programu.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria