Rozpis Bohoslužobných aktivít na školský rok 2017/2018 Blessing morning, School Workship

Duchovné aktivity

 

Plán duchovných aktivít v školskom roku 2017/2018

 

Svetlo svieti ďalej

1. Duchovný program Evanjelickej Základnej školy je vytvorený tak, aby každý mal možnosť duchovne rásť vo viere a rozvíjať hodnoty kresťanskej tradície.

2. Na celkovej duchovnej formácii školy sa podieľajú:

a) zriaďovateľ Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej -  Rimavský seniorát ECAV, CZ Rimavská Sobota

b) evanjelickí  duchovní v Rimavskom senioráte ECAV ako aj menovaný duchovný správca Mgr. Ondrej Majling a vyučujúca náboženstva ses. seniorka Mgr. Viktória Lisáková

c) vedenie školy, pedagógovia a všetci zamestnanci Evanjelickej základnej školy ZO v Rimavskej Sobote:  mali by spoločne vydávať osobné svedectvo viery, žiť príkladným kresťanským a morálnym spôsobom životom, zachovávať predpisy ECAV, kde je uvedený napr. aj morálny profil evanjelického učiteľa….

d) ku kresťanským hodnotám sa pripájajú v značnej miere aj všetci rodičia našich žiakov

A. KAŽDODENNÝ PROGRAM

1. Vštepovanie základných kresťanských zásad:

a) kresťanských pozdravov a prejavov vzájomnej úcty a lásky k blížnym

b) budovanie dobrých kresťanských vzťahov, mravov a vzájomnej úcty medzi zamestnancami, ale aj žiakmi navzájom medzi sebou

c) učiteľ ako aj všetci zamestnanci školy majú svojim spôsobom života svedčiť o svojej viere v Boha a byť dobrým príkladom aj v morálnych otázkach pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť.

2. Vzájomná kresťanská pomoc:

a) dvíhať slabších žiakov vo viere – individuálnou pomocou a osobným príkladom,

b) viesť žiakov k vzájomnej pomoci tolerancii a k znášanlivosti,

c) pripomenúť si   rôzne sviatočné a slávnostné príležitosti podľa obdobia cirkevného roka/ všímať si ich a venovať im patričnú pozornosť ( úcta k starším, rôzne školské príležitosti, meniny, narodeniny, kresťanské témy, pamiatka Reformácie, biblické olympiády, súťaže a iné aktivity organizované v rámci ECAV na Slovensku),

d) v duchu kresťanskej lásky pestovať vzájomnú ústretovosť voči každému

e) budovať ducha lásky a obetavosti a byť vzorom v kresťanskom spolunažívaní.

B. Týždenný časový harmonogram Biblického spoznávania a vzdelávania pre školopovinných žiakov EZŠ ZO

1. Cieľ biblického vzdelávania na hodinách evanjelického náboženstva na  EZŠ ZO v Rimavskej Sobote

a) hlbšie spoznávať Písmo Sväté a používať ho aj v každodennom živote

b) naučiť žiakov  pracovať a správne sa orientovať v Biblii a používať ju pri každej príležitosti

c) hľadať  cestu viery

d) vytvárať biblické kluby, krúžky, príležitostné podujatia, ktoré majú viesť žiakov  k systematickej príprave na biblickú olympiádu alebo na iné súťaže/ podujatia/ usporiadané  ECAV na Slovensku

e) zriadiť čitateľský krúžok napr. na 1. stupni, ktorý bude spojený aj s čítaním Písma Svätého alebo inej duchovnej literatúry/ v knižnej alebo elektronickej verzii...atď./

f) prehlbovať a vštepovať evanjelické vierovyznanie a premostenie konfesionálnych rozdielov medzi kresťanmi. Umožniť spoznávať vieru tým, ktorí sú hľadajúci a následne ich prijať do ECAV na Slovensku cez krst a konfirmáciu a iné mládežnícke, dorastenecké, misijné akcie im ponúkať cestu viery

g) hľadať partnerské cirkevné školy v anglicky hovoriacich krajinách a  na Slovensku

h) viesť korešpondenciu so žiakmi   v zahraničí-  v anglickom, v nemeckom aj v inom jazyku

i) spoluprácovať napr. so SEM v Košiciach a s inými organizáciami v rámci ECAV /napr. Diakonia, Detská misia… Zároveň ich pozývať na školské aktivity žiakov, ale aj na vzdelávanie pedagógov. Zapájať sa do cirkevno-zborového života CZ v Rimavskej Sobote, zúčastňovať sa na seminároch v rámci celej ECAV na Slovensku atď.

2. Bohoslužobný život na EZŠ ZO v Rimavskej Sobote

a) ranné stíšenia sa začínajú od 7,40 hod- do 7,50 hod v rovnakom čase pre 1. ako aj pre 2. stupeň. Na prvom stupni do stíšenia sa zapájajú už samostatne triedni učitelia podľa pokynov spirituála, ktorý im pripravuje aktuálne materiály k danému mesiacu. Nakoľko sa už dlhé roky naši učitelia zapájajú do duchovnej obnovy, v tomto školskom roku už aj oni samostatne si budú vytvárať svoje vlastné materiály na stíšenia. Na triednických hodinách budú prehlbovať vieru žiakov a budú vydávať osobné svedectvo viery a žiť príkladným morálnym životom v súlade s Písmom Svätým. Na druhom stupni stíšenia v danom školskom roku budú v kaplnke spoločne pre 5. až 9. ročník so všetkými učiteľmi spoločne.  Ranné stíšenia sa volajú „Morning blessing“, na ktorých chronologicky budeme čítať slovo Božie. Priebeh môže byť nasledovný : úvodný pozdrav, vlastná modlitba, biblický text s výkladom, modlitba, Otčenáš….a iné predpísané modlitby, piesne. V stredu sa do „Morning blessing“ zapájajú pedagógovia z druhého stupňa, ktorí si v tomto školskom roku už samostatne pripravujú vlastné stíšenia.

b) učiteľ anglického jazyka ako aj ostatní učitelia vytvárajú nové formy a nápady, ktoré sa budú spájať s účasťou amerického lektora aj na duchovných aktivitách

c ) vychovávateľky  v školskom klube budú prehlbovať svoje poobedňajšie aktivity s duchovným programom napr.: pred obedom vedú deti ku chvále, modlitby za jedlo, ranné stíšenie môže zopakovať formou otázok retrospektívne a do svojich plánov môže zaradiť  aj iné duchovné aktivity napr. čítanie kresťanskej literatúry, tvorivá činnosť, zapájanie sa do korešpondenčných kurzov, propagácia kresťanských detských časopisov 

d ) školské služby Božie nenahrádzajú účasť na nedeľných službách Božích ani aktívny život kresťana v cirkvi. Pre kresťanov je smerodajné 2. prikázanie a túžba prijímať Božie pravdy do svojho srdca a života.

e) školské služby Božie v školskom roku  2017/2018 sú naplánované na každý piatok počas prvej vyučovacej hodiny. Podľa potreby sa môžu niekedy žiaci rozdeliť. Prvý stupeň ( 1.- 4. roč.+ špeciálna trieda ) budú mávať služby Božie na prvom stupni v interaktívnej triede. Druhý stupeň ( 5.- 9. roč.) bude mať v tom istom čase služby Božie napr. v školskej  kaplnke.

 Na školských SB sa môžu používať pre spestrenie a prehĺbenie poznatkov napr.: filmová projekcia pre dorastenecký vek, názorné pomôcky pre najmenších, detské, mládežnícke piesne a iné materiály

f) V školskom roku 2017/2018 sa chceme intenzívnejšie venovať odkazu reformácie pre dnešnú dobu, nakoľko práve v jeho priebehu oslávime jej 500. výročie.

g)školské služby Božie na začiatku a konci školského roka,  pri  príležitosti otvorenia Pôstu, Adventu, Reformácie, Poďakovania za úrody zeme, Vianoc a  pasovania prvákov sa budú konať v Evanjelickom  chráme Božom v Rimavskej Sobote a budú mať samostatný program a priebeh navrhnutý spirituálom školy a kolektívom zamestnancov školy. V mesiacoch september, október až do Reformačného dňa, ktorý končí celodňovým programom - SB sa budú konať  v ev. chráme Božom v Rimavskej Sobote. Počas SB pedagógovia/ triedni učitelia zodpovedajú za disciplínu svojej triedy. Pedagógovia sa aktívne a pravidelne zapájajú do bohoslužobného života v ECAV na Slovensku.

h) spolupráca s miestnym cirkevným zborom so sídlom na ul. Cukrovarskej č. 43, v Rimavskej Sobote, ktorý je poskytovateľom priestorov na prevádzku školskej výučby,  je naplánovaná na celý školský rok 2017/2018 za účelom pamätať na sviatočný deň a žiť podľa Božích prikázaní. Vystúpenia počas služieb Božích sú rozdelené a vopred naplánované podľa ročníkov na každý mesiac školského roka 2017/2018. Žiaci sa môžu zapájať do príležitostných akcii a misijných podujatí, ale aj do biblického letného tábora počas prázdnin a iných aktivít v CZ Rimavská Sobota. Príprava detskej besiedky a iných detských aktivít s učiteľmi EZŠ ZO podľa rozpisu v cirkevnom zbore každú nedeľu o 9,30 hod alebo v zborovej miestnosti CZ-RS v sobotu alebo iné plánované dni. Pedagógovia by sa mali zapájať do cirkevno zborového života v CZ Rimavská Sobota.

C. CELOROČNÝ PROGRAM PRE PEDAGÓGOV EZŠ ZO

1, Biblické vzdelávania v škol. roku 2017/2018 sa bude niesť pod názvom „Základy viery. Počas neho sa pedagógovia oboznámia so základmi učenie Ježiša z Nazareta.

2, Nakoľko reformácia znamenala návrat k Písmu, počas biblického vzdelávania budme postupne preberať vybrané state Evanjelia podľa Marka.

3, Čítanie duchovnej literatúry, zborových občasníkov, vytvorenie vlastného časopisu alebo iného propagačného materiálu pre zviditeľnenie duchovnej a misijnej práce v škole a v blízkom okolí alebo na internetovej sieti, vytvorenie nových stránok a iných programov. Možnosť využívania elektronickej Biblie a iných biblických materiálov cez internet, v tablete a v ostatných počítačových zariadeniach.

4, Duchovná obnova a starostlivosť pre všetkých zamestnancov školy cez školenia, misijné podujatia, Služby Božie v rámci celej ECAV, v senioráte na misijných podujatiach: stretnutie dorastu, inteligencie, spevokolov atď., alebo v CZ Rimavská Sobota.

5, Pastorálne rozhovory/prehĺbenie viery

6, Spoznávajme učenie ECAV a prijímajme kresťanské hodnoty/individuálne rozhovory s učiteľmi

D. Program duchovnej obnovy

a) prednášky pozvaných hostí, účasť na školeniach, konferenciách alebo iných aktivitách organizovaných v rámci ECAV,

b) pastorálne rozhovory,

c) žiť morálnym spôsobom života v súlade so slovom Božím a s kresťanskými princípmi,

d) pozvať aj iných duchovných z tradičných kresťanských cirkví v rámci ekumény.

 

E.  Program pre žiakov na významné sviatky a príležitosti/ kresťanské stretnutia

a) motivačné aktivity/ hľadať a spoznávať kresťanské princípy

b) zamyslenia – zážitky/osobné svedectvo viery

c) činnosť žiakov – modlitby, hry, krúžky a iné

d) zaradiť sa do kresťanského života

e) nábor budúcich prvákov/ spoločná aktivita celej školy- práca v škôlkach

f) tvorivá činnosť na všetky obdobia cirkevného roka/ výstava prác na miestnej úrovni v CZ alebo aj na verejnosti napr. dni mesta, adventné, veľkonočné trhy, dom dôchodcov, partnerské školy a iné

g) prezentácia školy v meste, v senioráte, v celej ECAV, v zahraničí....

h) vystúpenia žiakov  z EZŠ ZO na ekumenických podujatiach ako aj na iných verejných akciách organizovaných na úrovni mesta Rimavská Sobota a na úrovni Cirkevného zboru Rimavská Sobota alebo Rimavského seniorátu, atď...

i) zúčastniť sa olympiád v rámci ECAV alebo iných súťaží či aktivít...

j) prepojenie kresťanských hodnôt cez všeobecnovzdelávacie predmety/ prírodoveda, zemepis, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova, školský klub, krúžky…a podobne

k) uprednostniť kresťanskú výchovu pred svetskou

l) vychovávateľky sa aktívne a pravidelne zapájajú do procesu kresťanskej výchovy, pomáhajú triednym učiteľom vo vytváraní kresťanských programov a aktivít

Vypracoval:

Duchovný správca školy - Mgr. Ondrej Majling

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria