Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 Bezpečnostný projekt - Ochrana osobných údajov Školský vzdelávací program ISCED 2 Organizačný poriadok Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2

Dokumenty

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32,8

Názov vzdelávacieho  programu:  Inovovaný školský vzdelávací program ISCED1 Evanjelickej základnej školy  Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 (Primárne vzdelávanie)

Dĺžka výchovy a vzdelávania: štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: cirkevná  

Predkladateľ:

Názov školy: Evanjelická základná škola  Zlatice Oravcovej

Adresa: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37955942

DIČ: 2021862997

Telefonický kontakt : 0910826269, 0911826269, 047/5631127

E – mail : eskola@rsnet.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Radomír Leicher

Zriaďovateľ:

Názov: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Adresa: Cukrovarská 43, 97901 Rimavská Sobota

Záznam o revíziách školského vzdelávacieho programu ŠkVP ISCED 1:

Inovovaný školský vzdelávací program v tejto podobe bol prerokovaný pedagogickou  radou v auguste 2018 a  nadobudol účinnosť dňom 03.09.2018 s platnosťou pre prvý ročník, druhý ročník a tretí  ročník. 

Platnosť dokumentu do: 30. 6. 2019

Podpis riaditeľa:

1. Stručná charakteristika školy

1.1. Vznik, názov a duchovný život  školy

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote  vznikla a  bola zaradená do siete škôl Slovenskej republiky v roku 2004. Od roku 2010 nesie meno farárky a poetky Zlatice Oravcovej, ktorá pôsobila v Rimavskom senioráte ECAV na Slovensku a ktorá študovala na gymnáziu, sídliacom v  budove školy. Duchovný život na škole organizuje duchovný správca školy. Vyučovanie sa začína ranným stíšením – na I. stupni prebieha v triedach a vedie ho triedna učiteľka.  Raz do týždňa sa konajú školské služby Božie v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote alebo v školskej kaplnke. Liturgiu slúži  duchovný správca školy. 

1.2. Priestorové a materiálno –technické podmienky školy

Evanjelická základná škola  Zlatice Oravcovej ( ďalej EZŠZO ) pôsobí v  historických priestoroch upravených na súčasný štandard patriacich Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. ECAV  na Slovensku v Rimavskej Sobote. Vytvára  vhodné materiálno – technické, personálne,  bezpečnostné a zdravotno – hygienické podmienky pre edukáciu žiakov primárneho i nižšieho stredného vzdelávania.  Škola je plneorganizovaná, má desať tried - po jednej triede v každom ročníku a jednu špeciálnu triedu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Škola má  krásne svetlé učebne, výborne vybavenú telocvičňu, počítačovú učebňu, knižnicu, prírodovedné laboratórium a kaplnku. Priestory EZŠZO sú čiastočne označené anglickými názvami, čo je jedným z prvkov školy, kde sa anglický jazyk prirodzene prelína s bežným životom v slovenskom prostredí.V popoludňajších hodinách ( do 16:30) pracuje školský klub detí s bohatými aktivitami. Stravovanie žiakov zabezpečuje cirkevná školská jedáleň v budove školy.V okolí školy je veľká okrasná záhrada s preliezkami a altánkom, asfaltové ihrisko a bežecká trať, takže žiaci majú počas prestávok a v popoludňajších hodinách dostatok priestoru na hry a prechádzky.

 1.3. Organizácia prijímacieho konania

Zápis do EZŠZO sa uskutoční v období od 1. apríla do 30. apríla v školskom roku, ktorý predchádza prvému školskému roku dieťaťa. Konkrétny termín vedenie EZŠZO zverejní v priestoroch školy, v materských školách a na svojej internetovej stránke.Rodičovské združenie pre budúcich prvákov sa uskutoční vždy v júni predchádzajúceho roku.

1.4. Charakteristika žiakov

Zriaďovateľom  školy je ECAV na Slovensku, škola je však otvorená príslušníkom iných cirkví aj žiakom bez vierovyznania. Z geografického hľadiska tvorí spádovú oblasť mesto Rimavská Sobota s okolím cca 15 km.

1.5. Charakteristika  pedagogického zboru

Vedenie školy tvorí riaditeľ školy, zástupca riaditeľa a spirituál školy.

Poradenskú aj kontrolnú funkciu vedenia školy plní Rada školy pri EZŠZO.

Triedny učiteľ je v triedach  na prvom stupni a v špeciálnej triede spravidla učiteľom jednej triedy, je zodpovedný za triednu dokumentáciu, vyučuje dohodnuté vyučovacie predmety a vedie ranné stíšenia.

V EZŠZO pôsobia dvaja pedagogickí asistenti.

1.6. Spolupráca s rodičmi

Predstavenie programu vzdelávania

 Vedenie školy kladie dôraz na kvalitné oboznámenie rodičov so systémom výchovy a vzdelávania v EZŠZO. Škola ponúka rodičom a ich deťom v období pred zápisom niekoľko možností zoznámenia sa a komunikácie s vedením školy a s pedagógmi, rodičia majú možnosť sledovať priebeh vyučovania, priebeh školského klubu. Bližšie informácie o možnostiach pre záujemcov o EZŠ ZO sú zverejňované na internetovej stránke školy a na letáčikoch, ktoré dostávajú rodičia k dispozícii.

Pri zápise žiaka do školy, rodičia vypĺňajú dotazník, ktorý jednak definuje základné črty výchovno-vzdelávacieho systému, jednak poskytuje rodičom aj vedeniu školy spätnú väzbu o názoroch rodičov na jednotlivé zložky a spôsoby prístupu vo výchove a vzdelávaní. Prvé rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov sa uskutoční v júni pred septembrovým nástupom žiaka do školy.

Rodičovské stretnutia

Ďalšia organizovaná komunikácia s rodičmi je ponúknutá vo forme rodičovských stretnutí. Prvé rodičovské stretnutie v školskom roku sa koná  vždy v druhý  týždeň školského roka. Rodičia sú tu oboznámení s plánom práce na  príslušný školský rok, s konkrétnymi informáciami, s prípadnými zmenami vo fungovaní školy, s možnosťami záujmových krúžkov a podobne. Rodičovské stretnutia sa konajú spravidla dvakrát  za rok alebo podľa potreby.

Triedne okienka

Okrem rodičovských stretnutí kladieme dôraz aj na individuálne stretnutia s rodičmi, tzv. triedne okienka. Minimálne jedenkrát v priebehu pol roka dostanú rodičia každého žiaka pozvanie na stretnutie s pedagógmi ich dieťaťa. Triedne okienka iniciuje triedny učiteľ. Ich cieľom je komunikácia rodičov a učiteľov o dieťati z jednotlivých hľadísk súvisiacich s jeho výchovno-vzdelávacím rozvojom. Rodičia a učitelia spoločne skúmajú metódy na ďalšiu motiváciu žiaka s cieľom povzbudiť ho a využiť jeho potenciál na získanie kvalitných vedomostí, schopností a návykov, skúmajú možné spôsoby riešenia prípadného problémového správania žiaka či rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Workshopy s rodičmi

Ďalším organizovaným spôsobom  na rozvoj vzťahu medzi školou a rodičmi sú workshopy, ktoré organizujú žiaci so svojimi učiteľmi pre rodičov. Majú rôznorodú formu a náplň. Ich cieľom je stráviť spolu príjemný čas. Besiedky bývajú dva až trikrát v priebehu školského roka, spravidla začiatkom školského roka, pred Vianocami a na Deň matiek.

OZ Združenie rodičov a priateľov školy

Z iniciatívy rodičov a podporou školy v šk. roku 2010/2011 vzniklo OZ Združenie rodičov a priateľov školy, ktoré pomáha s organizáciou života školy, zaujíma stanovisko k plánovaným zmenám v chode školy a predkladá názory rodičov v ich zastúpení.Je poberateľom 2% z dane fyzických i právnických osôb.

1. 7. Spolupráca so zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie

EZŠ ZO  spolupracuje so štátnymi i súkromnými  zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote, Hnúšti a Poltári. Spolupráca  sa prejavuje vo forme komunikácie a spätnej väzby medzi psychológom alebo špeciálnym pedagógom v zariadení, rodičmi a učiteľmi. Okrem bežnej komunikácie základná škola komunikuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie vo veci začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried a ďalšieho postupu pri ich vzdelávaní. Pozri časť 4.Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

1.8. Spolupráca s inými školami

Spolupráca so slovenskými školami

Riaditeľ školy  spolupracuje s riaditeľmi základných a stredných evanjelických škôl na bilaterálnej úrovni aj v rámci školského výboru ECAV na Slovensku. EZŠZO  úzko spolupracuje s Evanjelickým gymnáziom v Tisovci po metodickej aj lingvistickej stránke. Riaditeľ školy je členom regionálneho Klubu riaditeľov škôl Gemeru a Malohontu. V rámci klubu úzko spolupracuje s riaditeľmi základných škôl v našom regióne.

Spolupráca so zahraničnými školami

Škola je zaradená do siete schools500reformation.

1.9. Spolupráca s americkou ELCA

Pri získavaní lektorov z USA škola spolupracuje s ELCA. Na škole pôsobí už druhý rok americký lektor, ktorý vyučuje predmet konverzácia v anglickom jazyku a v popoludňajších hodinách dvakrát do týždňa vedie American english club.

1.10. Spolupráca  s cirkevným zborom a verejnosťou

Spolupráca  s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Rimavskej Sobote  sa dotýka rôznych oblastí života - športovej, kultúrnej, vzdelávacej aj duchovnej . Každý rok organizujeme Memoriál Zlatice Oravcovej, na ktorom si pripomíname významné evanjelické osobnosti nášho regiónu. Podujatie  pripravujeme pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o naše kultúrne dedičstvo. Pre deti, ich rodičov a starých rodičov  z cirkevného zboru pripravujeme jedno až dve zážitkové odpoludnia spojené s tvorivými dielňami  ( Apple Day, Mather Day). Veľmi dobrú spoluprácu máme s Gemersko – malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote.Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej a územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

1.11. Dlhodobé projekty

Projektové aktivity v škole sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov a rodičov. V súčasnostirealizujeme tieto projekty:

EDULAB – Moja prvá škola – cieľom projektu je implementácia digitálneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Ruka v ruke – cieľom projektu je viesť našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní – seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote  a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi.

Čitateľský oriešok

Osmijanko

Tvorivé čítanie

IT akadémia

1.12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Starostlivosťou o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy je poverený riaditeľ školy v spolupráci s technikom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pravidelne každý rok kontrolujú bezpečnosť priestorov školy. V prípade zistených nedostatkov je riaditeľ školy povinný zabezpečiť ich odstránenie.

Podľa Metodického usmernenia č.4/2009 sa v škole evidujú úrazy a nebezpečné udalosti, ku ktorým v škole dôjde. Zamestnanci sú každé dva roky opätovne školení o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znovu a znovu  si pripomínajú a učia sa o nových hraniciach pri práci s deťmi, precvičujú si schopnosť podať prvú pomoc pri rôznych situáciách a prehlbujú svoje poznanie nevyhnutných zákonných požiadaviek v danej oblasti.

1.12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Starostlivosťou o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy je poverený riaditeľ školy v spolupráci s technikom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pravidelne každý rok kontrolujú bezpečnosť priestorov školy. V prípade zistených nedostatkov je riaditeľ školy povinný zabezpečiť ich odstránenie.Podľa Metodického usmernenia č.4/2009 sa v škole evidujú úrazy a nebezpečné udalosti, ku ktorým v škole dôjde. Zamestnanci sú každé dva roky opätovne školení o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znovu a znovu  si pripomínajú a učia sa o nových hraniciach pri práci s deťmi, precvičujú si schopnosť podať prvú pomoc pri rôznych situáciách a prehlbujú svoje poznanie nevyhnutných zákonných požiadaviek v danej oblasti.

2. Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu 

2.1. Pedagogický princíp školy

Inovovaný ŠkVP pre I. stupeň  EZŠZO  má ambíciu zabezpečiť plynulý prechod dieťaťa z predškolského zariadenia, domácej starostlivosti a zborovej detskej besiedky do nového školského prostredia. Ako jediný v našom regióne prináša duchovno – náboženské zameranie aj  pre najmladších  žiakov.Poskytuje základ pre postupné rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií žiakov :

 • pestovanie ľudskej dôstojnosti a akceptácie individuality každého žiaka
 • formovanie  sociálnych vzťahov založených na vzájomnej úcte, uznaní a priateľstve
 • rozvíjanie kresťanskej viery v ich živote – vyučovanie evanjelického náboženstva  v rozsahu 2 hodiny týždenne v každom ročníku
 • získanie  základných všeobecných vedomostí a zručností vo všetkých všeobecno – vzdelávacích predmetoch
 • rozvíjanie  čitateľskej gramotnosti s dôrazom na čítanie s porozumením
 • rozvíjanie informatickej gramotnosti 
 • získanie schopnosti komunikovať v anglickom jazyku – vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • položenie základov pracovných zručností  
 • rozvíjanie telesnej zdatnosti

   

2.2. Profil absolventa primárneho vzdelávania

Kompetenčný profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú medzipredmetový programový charakter.

Absolvent  programu primárneho vzdelania na EZŠZO má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Žiak má pozitívny prístup ku kresťanskému náboženstvu, vníma Božiu starostlivosť a lásku.. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka, základy ovládania informačno – komunikačných technológií. Má kladný vzťah k histórii a súčasnosti svojho regiónu  a kladný vzťah k rozvíjaniu  telesnej zdatnosti.

Absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti Školského vzdelávacieho vzdelávacieho programu ISCED 1 EZŠZO získa žiak získa primárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie vydané na konci 4. ročníka  s doložkou v znení : Žiak absolvoval primárne vzdelávanie.

2.3. Pedagogické stratégie

EZŠZO môžeme charakterizovať  ako tradičnú s inovatívnymi stratégiami a metódami..Dôrazom pri voľbe pedagogických stratégií je láska k deťom, radosť z vyučovania a vyučovanie na základe vlastnej skúsenosti s učivom. Ďalšími nevyhnutnými dôrazmi sú prispôsobovanie štandardu schopnostiam žiaka v rámci hraníc povolených Ministerstvom školstva a prispôsobovanie obsahu vyučovania dobe, do ktorej žiaci pravdepodobne rastú (výber a kvalita vyučovania jazykov, vyučovanie informačno-komunikačných technológií a  pod.).  Snažíme sa na I. stupni školy využívať tvorivú dramatiku, prvky integrovaného tematického vyučovania, rozšírené vyučovanie  anglického jazyka s využívaním  metódy CLIL.  Stratégia čítania je spojená s využívaním metodického postupu Sfumato, ktorý v ďalších školských rokoch chceme využívať, keďže jedna učiteľka navštevuje kurz tejto techniky čítania.

2.4. Učebný plán ISCED 1 ( i-ŠkVP)

 

vzdelávacia oblasť

predmet/

ročník

1.

2.

3.

4.

Σ

 

 

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

29

anglický jazyk

 

 

3

3

6

konverzácia v anglickom jazyku

+1

+2

+1

 

+4

Matematika

a práca s informáciami

matematika

 

4

 

4

 

4

4

16

informatika

 

 

 

1

1

2

 

Človek a príroda

 

prvouka

1

2

 

 

3

 

prírodoveda

 

 

1

2

3

 

Človek a spoločnosť

 

vlastiveda

 

 

1

2

3

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

1

+1

1

+1

1

+1

1

+1

4

+4

 

Človek a svet práce

 

pracovné vyučovanie

0

0

1

1

2

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

hudobná výchova

1

1

1

1

4

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

10

 

 

 

základ

20

20

23

25

88

disponibilné hodiny

 

2

3

2

1

+8

spolu

 

22

23

25

26

96

 

Povinnou súčasťou rozvrhu hodín sú pravidelné služby Božie, ktoré sa konajú každý piatok prvú vyučovaciu hodinu.

Vyučovanie každé ráno okrem piatku začína desaťminútovým stíšením, ktoré vedie triedna učiteľka / triedny učiteľ.

Súčasťou rozvrhu hodín je aj  triednická hodina, v dotácii 1 vyučovacia hodina týždenne.

V školskom roku 2017/2018 vyučujeme podľa uvedeného rámcového učebného plánu v ročníkoch 1.,2. a 3.

2.5. Prierezové témy

Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Sú začlenené do predmetov podľa príbuznosti svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Zoznam prierezových tém:

1. Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

3. Environmentálna výchova (ENV)

4. Mediálna výchova (MEV)

5. Multikultúrna výchova (MUV)

6. Ochrana života a zdravia (OŽZ)

7. Dopravná výchova ( DOV)

8. Regionálna výchova a ľudová kultúra ( RĽK)

9. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti (TPPZ)

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR):hlavným cieľom tejto prierezovej témy  je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Prvky osobnostného a sociálneho rozvoja obsahujú učebné osnovy slovenského jazyka a literatúry (1. – 4. ročník), evanjelického a. v. náboženstva (1. – 4. ročník), anglického jazyka (3. – 4. ročník), informatiky (3. – 4. ročník), výtvarnej výchovy (1. – 4. ročník), hudobnej výchovy (1. – 4. ročník), telesnej výchovy (1. – 4. ročník), pracovného vyučovania (3. - 4. ročník). Budeme ho realizovať aj prostredníctvom ranných modlitieb, školských služieb Božích a školy v prírode.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR): je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Prvky prierezovej témy sú začlenené do učebných osnov predmetov : prvouka, slovenský jazyk a literatúra , výtvarná výchova (1. ročník), evanjelické a. v. náboženstvo (1. ročník).

Environmentálna výchova (ENV): umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Aktivity k tejto prierezovej téme  sú zapracované do učebných osnov predmetov: prvouka (1. – 2. ročník), prírodoveda (3. – 4. ročník), slovenský jazyk a literatúra (1. – 4. ročník), vlastiveda (3. – 4. ročník), pracovné vyučovanie (3. - 4. ročník). Daná prierezová téma sa bude realizovať aj počas Kurzu na ochranu života a zdravia ako aj počas školy v prírode.

Mediálna  výchova (MEV): hlavným cieľom je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Aktivity začleníme priebežne do jednotlivých učebných osnov predmetov: slovenský jazyk a literatúra (1. – 4. ročník), evanjelické náboženstvo (1. – 4. ročník), anglický jazyk (3. – 4. ročník), informatika (3. a 4.  ročník)

Multikultúrna výchova (MUV): prvky multikultúrnej výchovy obsahujú učebné osnovy predmetov: slovenský jazyk a literatúra (1. – 4. ročník), evanjelické náboženstvo (1. – 4. ročník), anglický jazyk (3. – 4. ročník), informatika (3. ročník), hudobná výchova (1. a 4. ročník), výtvarná výchova (1. – 4. ročník) prvouka (1. – 2. ročník) a prírodoveda (3. – 4. ročník), (1. a 4. ročník), výtvarná výchova (1. – 4. ročník).

Dopravná výchova (DOV) : zámerom  je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. U nás prebieha formou blokového vyučovania v spolupráci s Centrom voľného času Relax v Rimavskej Sobote pod názvom Dopraváčik.

Ochrana života a zdravia (OŽZ): sa bude realizovať formou cvičení na Kurze na ochranu života a zdravia, počas školy v prírode, počas každoročných turistických výletov na Deň detí, prostredníctvom zberov druhotných surovín a v rámci učebných osnov predmetov: evanjelické a. v. náboženstvo (1. – 4. ročník) , pracovné vyučovanie (3. - 4. ročník), telesná výchova (1. – 4. ročník).

Regionálna výchova a ľudová kultúra (RĽK): sa zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Hlavný dôraz  v rámci regionálnej výchovy na našej škole  patrí Memoriálu Zlatice Oravcovej, na ktorom si každoročne pripomíname významné osobnosti nášho regiónu. Ľudovú kultúru rozvíjame prostredníctvom exkurzií na miesta, ktoré žijú ľudovou kultúrou – Drienčany, vystúpenia folklórnych súborov, výstavy ľudových krojov.

2.6. Učebné osnovy

Inovovaný školský vzdelávací program je postavený tak, aby si žiaci na základe teoretických informácií osvojili spôsoby, ako ich využívať v živote pri riešení životných problémov. Jeho súčasťou sú učebné osnovy, ktoré obsahujú:

 • charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
 • rozvíjajúce ciele, spôsobilosti vychádzajú z kľúčových kompetencií
 • témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy
 • vzdelávacie štandardy
 • metódy a formy práce, stratégie vyučovania
 • učebné zdroje
 • hodnotenie predmetu

 

Prehľad realizácie štátnych a školských učebných osnov:

 

Predmet

Dochádza k navýšeniu časovej dotácie oproti ŠVP?

Dochádza k navýšeniu obsahového štandardu oproti ŠVP?

 

Poznámka

 

SJL

 

nie

 

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

ANJ

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

MAT

 

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

INF

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

VLA

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

PRV

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

PDV

 

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

EVB

áno (+3)

áno

 „Učebné osnovy predmetu EVB sú totožné so vzdelávacím štandardom pre evanjelické a. v. náboženstvo pre evanjelické základné školy. Hodinová dotácia je schválená zriaďovateľom školy.“

KAJ

 

áno (+5)

áno

Učebné osnovy predmetu sú k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

VYV

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

HUV

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

TEV

nie

nie

„Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho program pre príslušný predmet.“

 

3. Hodnotenie  vzdelávacích  výsledkov žiakov

Spôsob hodnotenia vyplýva z možností definovaných v školskom zákone č. 245/2008 a v Metodickom pokyne na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.22/2011.

3.1. Hodnotené a nehodnotené predmety:

Všetky predmety vo všetkých ročníkoch sú hodnotené známkou. Iba v špeciálnej triede sú žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia hodnotení  slovným komentárom.

Ciele hodnotenia :

 • motivovať žiaka k čo najlepším výsledkom vo výchovno-vyučovacom procese
 • poznávať svoje prednosti aj slabšie stránky ako fakty, na základe ktorých môže žiak robiť správne rozhodnutia vo svojom živote
 • rozvíjať vlastností ako cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných, schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne.
 • obohatiť výchovno-vzdelávací proces o pozitívne emócie pri očakávaní úspechu

Hodnotenie a klasifikácia prebieha na našej škole  priebežne a súhrnne .Súhrnné hodnotenie je hodnotenie na konci prvého a druhého polroka. Ide ohodnotenie polročnej práce žiaka. Toto hodnotenie je priamym výsledkom priebežného hodnotenia.

Spätná väzba pre rodičov: o výsledkoch žiaka je rodič informovaný prostredníctvom žiackej knižky a internetovej žiackej knižky, do ktorej známky zapisuje vyučujúci daného predmetu.

3.2.  Povinné písomné práce žiakov:

 

Trieda

Predmet

Portfólio

I.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Kontrolný diktát na konci školského roka

 

 

II.

 

Slovenský jazyk a literatúra

6 kontrolných diktátov, 5 písomných prác

Matematika

5 písomných prác

III.

 

Slovenský jazyk a literatúra

8 diktátov, 5 písomných prác

Matematika

5 písomných prác

IV.

 

Slovenský jazyk a literatúra

8 kontrolných diktátov

Matematika

5 písomných prác

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA KONTROLNÝCH PRÁC   VO VŠETKÝCH PREDMETOCH (MAT, SJL,PRV,  PDA, VLA, ANJ- 3.a 4.roč.)

100% - 90%     =

1

VEĽMI DOBRÁ ÚROVEŇ

89%

-  75%

=

2

DOBRÁ ÚROVEŇ

74%

-  50%

=

3

PRIEMERNÁ ÚROVEŇ

49%

-

30%

=

4

MÁLO VYHOVUJÚCA ÚROVEŇ

29%

-

0%

=

5

NEVYHOVUJÚCA ÚROVEŇ

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

 

0 – 1 chyba =      1

2 – 4 chyby =      2

5 – 7 chýb =        3

8 – 10 chýb =      4

11 a viac chýb =  5 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba). 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu

 

3.3. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy – ŠkVP ISCED 1 získa žiak primárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou s uvedením získaného stupňa vzdelania. Doklad sa vydáva v štátnom jazyku na predpísanom tlačive schváleným ministerstvom školstva. Údaje o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii. V doklade o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje. Podpisy na doklade o získanom vzdelaní musia byť vlastnou rukou.

 

3.4. Hodnotenie zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je založené na percentuálnom hodnotení. Percentá sa budú prideľovať na základe:

 1. Štvrťročného hodnotenia kompetencií formou sebahodnotenia s váhou  20%
 2. Ročného hodnotenia kompetencií formou sebahodnotenia s váhou 20%
 3. Plánovaním osobného rastu v troch kategóriách :  
 1. interné vzdelávanie
 2. vzdelávanie zabezpečené externými vzdelávacími inštitúciami
 3. sebavzdelávanie

Forma hodnotenia : sebahodnotenie, váha 20%.

 1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov ( spravidla na konci školského roku) vedúcim pedagogickým zamestnancom s váhou 30%
 2. Dosahovanie mimoriadnych pracovných výsledkov – vedúcim pedagogickým zamestnancom s váhou 10%.

Vnútroškolská kontrola

Prebieha podľa plánu  kontrolnej a hospitačnej činnosti školy  pre školský rok 2017/2018, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

4. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Žiaci so ŠVVP sa v EZŠZO vzdelávajú formou školskej integrácie, teda v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú v špeciálnej triede, kde ich vyučujú špeciálni pedagógovia.

4.1. Otvorenosť EZŠ ZO voči žiakom so ŠVVP

Jedným z cieľov EZŠZO je vedenie žiakov k empatii, k vnímaniu rôznorodosti ľudí vôkol nás a k vzájomnej akceptácii. Pri napĺňaní tohto cieľa zohráva nemalú rolu práve vedenie žiakov k tomu, aby rešpektovali, spolupracovali a pomáhali spolužiakom, ktorí sú v niečom odlišní, majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na druhej strane si uvedomujeme náročnosť takejto práce pre učiteľa. Na základe zváženia viacerých faktorov sa vedenie školy rozhodlo, že prijme taký počet žiakov a s takými ŠVVP, aby neboli obmedzené práva ostatných žiakov v triede a aby učiteľ dokázal v triede zabezpečiť primeranú kvalitu výchovy a vzdelávania pre všetkých žiakov.

4.2 Možnosti a podmienky vzdelávania a výchovy žiakov so  ŠVVP  v EZŠZO

4.2.1 Priestorovo - materiálne zabezpečenie

Úprava prostredia a zabezpečenie materiálnych pomôcok pre žiaka s ŠVVP vyplýva vždy z dohody rodičov s riaditeľom školy.  Zákonní zástupcovia nie sú oprávnení požadovať od školy úpravy, ktoré škola nemôže na základe zváženia vedenia školy alebo rady školy zabezpečiť .V prípade, že zákonní zástupcovia majú záujem zabezpečiť a finančne uhradiť úpravy v priestoroch alebo materiáloch školy, predložia riaditeľovi žiadosť s návrhom na priestorovo-materiálne úpravy z vlastných zdrojov z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.

4.2.2. Formy výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP (so zdravotným znevýhodnením)

Žiaci s ŠVVP – žiaci so zdravotným znevýhodnením - sú začlenení/integrovaní do bežnej triedy základnej školy, pričom v rámci začlenenia sú možné nasledujúce formy výchovy a vzdelávania:

a. bežné vzdelávanie v triede s tým, že učitelia rešpektujú ŠVVP žiaka

b. vzdelávanie s pomocou asistenta učiteľa

c. v prípade mentálneho postihnutia sa žiaci vzdelávajú v špeciálnej triede

Keď to vyžaduje zdravotný stav žiaka a na žiadosť zákonného zástupcu, riaditeľ školy môže povoliť aj:

a. individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov na základe odporúčania lekára

b. oslobodenie od vzdelávania sa v niektorých predmetoch, ak to odporučí lekár

c. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu –toto sa odporúča, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou (POP 2015/16). Jednotlivé formy výchovy a vzdelávania sa môžu kombinovať. Vhodné formy pre konkrétneho žiaka sa zvolia na základe odporučenia lekára, poradenského zariadenia, triedneho učiteľa a so súhlasom zákonného zástupcu budú zahrnuté do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP.

4.2.3 Podmienky jednotlivých foriem výchovy a vzdelávania žiakov s ŠVVP vyplývajúce z možností školy

Oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v predmete  – úplne alebo čiastočne -  môže byť na celý školský rok alebo jeho časť. Znamená to, že žiak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemusí absolvovať definované učivo v rámci predmetu. V prípade, že ide o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak v tomto čase po schválení požiadavky nemusí byť na vyučovaní prítomný.

Riaditeľ školy rozhoduje o oslobodení žiaka na základe:

-žiadosti zákonných zástupcov, ktorá môže byť predložená kedykoľvek v priebehu školského roka

-návrhu a vyjadrenia učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje

-v prípade oslobodenia žiaka zo zdravotných dôvodov - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára špecialistu.

Riaditeľ ako správny orgán vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní po predložení všetkých podkladov k rozhodnutiu. Žiaka môže oslobodiť od vzdelávania v predmete na celý školský rok alebo jeho časť. Zákonný zástupca môže požiadať o individuálny učebný plán, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky s individuálnou prípravou doma.

Zákonný zástupca má právo byť informovaný o podmienkach a priebehu vzdelávania svojho dieťaťa, o spôsobe jeho hodnotenia. Má právo poznať individuálny výchovno-vzdelávací program svojho dieťaťa a vyjadrovať sa  k nemu.

4.3. Dokumentácia žiakov s ŠVVP

Žiakovi s ŠVVP sa vedie špeciálna dokumentácia, ktorú tvorí:

1.Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole 428 MŠVV a Š SR (od 1. 9. 2015). Prílohy tohto návrhu tvoria:

a) správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,

b) správa zo psychologického vyšetrenia,

c) správa z odborného lekárskeho vyšetrenia

d) individuálny vzdelávací program

2.Individuálny vzdelávací program pre žiaka s ŠVVP vypracúva triedny učiteľ na základe metodických pokynov a odporúčaní poradenského centra a v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi. S IVP oboznámi všetkých vyučujúcich v danej triede, výchovného poradcu a zákonného zástupcu. Za  dokumentáciu žiaka so ŠVVP zodpovedá riaditeľ školy. V EZŠZO má vedenie tejto dokumentácie na starosti zástupca riaditeľa školy, ktorý spolupracuje s triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, zákonným zástupcom a s príslušným poradenským zariadením. Archivácia tejto dokumentácie je určená vyhláškou MŠ SR č. 326/2008.

4.4. Personálne zabezpečenie starostlivosti o žiakov s ŠVVP

Žiaci so ŠVVP v bežných triedach pracujú  s asistentom učiteľa. Asistent učiteľa pracuje podľa požiadaviek učiteľa na prekonávaní zdravotných a informačných bariér. Jeho pracovnou náplňou je pomáhať pri rozvoji žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V závislosti od potrieb a možností školy môžu úlohu asistenta čiastočne vykonávať aj pedagogickí zamestnanci, ktorí tak majú doplnený svoj pracovný úväzok.

Žiaci s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa navštevujú špeciálnu triedu, kde sa vzdelávajú podľa učebných osnov špeciálnych škôl pod vedením špeciálnych pedagógov a asistenta učiteľa.

Spôsob hodnotenia vyplýva z možností definovaných v školskom zákone č. 245/2008 a v Metodickom pokyne na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.22/2011.

4.5. Zásady hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami

1. Hodnotenie žiakov s ŠVVP vyplýva z Metodického pokynu MŠ SR č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

2. V našej škole prebieha hodnotenie žiakov s ŠVVP v zásade podľa bežného systému hodnotenia a klasifikácie v tejto škole.

3. Začlenenému žiakovi s ŠVVP, ktorý bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v doložke na vysvedčení uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu." Uvádza sa tiež príslušný vzdelávací program, podľa ktorého žiak postupoval (Napr. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými pervazívnymi poruchami).

4. V prípade, že sa žiak vzdelával podľa IVP len v niektorých predmetoch, v doložke na vysvedčení triedny učiteľ uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete (predmetoch) ...".

5. Pokyny k hodnoteniu, ktoré navrhuje poradenské zariadenie sa zahrnú do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

6. Žiakovi, ktorý má z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť  uvádza v doložke vysvedčenia.

7. V prípade, že žiaka nie je možné z objektívnych dôvodov hodnotiť, postupuje riaditeľ školy podľa podľa Metodického pokynu č. 22/2011, Čl. 5.

5. Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Ak sa žiak vzdeláva  v škole v zahraničí, vykoná komisionálnu skúšku z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike).

Ak sa žiak vzdeláva v zahraničí individuálne (nie v škole), vykoná komisionálne skúšky zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka EZŠZO okrem predmetov výchovného zamerania.

6. Záver

Predložený Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 platí do konca školského roka 2017/2018. Riaditeľ školy je zodpovedný za to, aby sa v priebehu školského roka postupne zaznamenávala spätná väzba na jednotlivé prvky programu výchovy a vzdelávania a tiež zmeny a nové usmernenie zo strany Ministerstva školstva. Spätnú väzba na základe skúseností a zákonné usmernenia bude riaditeľ školy ukladať v predbežnom archíve školy. V závere školského roka ich predloží pedagogickej rade školy vo forme nových výziev.

 

Prehľad zmien a doplnkov:

 

Revidovanie

 

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

01.09.2015

Zavedenie nového predmetu Prvouka v 1. a 2. ročníku

Zmena názvu predmetov:

Informatická výchova - nový názov je Informatika

Telesná výchova -  nový názov je Telesná a športová

výchova

 

01.09.2016

Doplnenie učebných osnov v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria