Školský vzdelávací program ISCED 1 Bezpečnostný projekt - Ochrana osobných údajov Školský vzdelávací program ISCED 2 Organizačný poriadok

Dokumenty

Školský vzdelávací program ISCED 1

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32,8

Vzdelávací program:  Školský vzdelávací program Evanjelickej základnej školy  Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 (Primárne vzdelávanie)

Dĺžka výchovy a vzdelávania: štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: cirkevná  

Predkladateľ:

Názov školy: Evanjelická základná škola  Zlatice Oravcovej

Adresa: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37955942

DIČ: 2021862997

Telefonický kontakt : 0910826269, 0911826269, 047/5631127

E – mail : eskola@rsnet.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Radomír Leicher

Zriaďovateľ:

Názov: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Adresa: Klenovčok 57, 98055 Klenovec

Záznam o revíziách školského vzdelávacieho programu ŠkVP ISCED 1:

Školský vzdelávací program v tejto podobe po prerokovaní pedagogickou a školskou radou na stretnutiach v auguste 2016 nadobudol účinnosť dňom 02.09.2016 s platnosťou pre tretí a štvrtý ročník, pričom  prvý a  druhý ročník sa riadia inovovaným ŠkVP.

Platnosť dokumentu do: 30. 6. 2017

Podpis riaditeľa:

1. Stručná charakteristika školy

1.1. Vznik, názov a duchovný život  školy

Evanjelická ZŠ vznikla a  bola zaradená do siete škôl Slovenskej republiky v roku 2004. Od roku 2010 nesie meno farárky a poetky Zlatice Oravcovej, ktorá pôsobila v Rimavskom senioráte ECAV a ktorá študovala na gymnáziu, sídliacom v tejto budove. Duchovný život na škole organizuje duchovná správkyňa školy. Vyučovanie sa začína ranným stíšením – na I. stupni prebieha v triedach a vedie ho triedna učiteľka.  Raz do týždňa sa konajú školské služby Božie v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote alebo v školskej kaplnke. Liturgiou slúži  duchovná správkyňa školy. 

1.2. Priestorové a materiálno –technické podmienky školy

EZŠ ZO pôsobí v  historických priestoroch upravených na súčasný štandard patriacich Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. ECAV  na Slovensku v Rimavskej Sobote. Vytvára  vhodné materiálno – technické, personálne,  bezpečnostné a zdravotno – hygienické podmienky pre edukáciu žiakov primárneho i nižšieho stredného vzdelávania.  Škola je plneorganizovaná, má desať tried - po jednej triede v každom ročníku a jednu špeciálnu triedu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Škola má  krásne svetlé učebne, výborne vybavenú telocvičňu, počítačovú učebňu, knižnicu, prírodovedné laboratórium a kaplnku. Priestory EZŠ ZO sú čiastočne označené anglickými názvami, čo je jedným z prvkov školy, kde sa anglický jazyk prirodzene prelína s bežným životom v slovenskom prostredí.V popoludňajších hodinách ( do 16:30) pracuje školský klub detí s bohatými aktivitami. Stravovanie žiakov zabezpečuje cirkevná školská jedáleň v budove školy.V okolí školy je veľká okrasná záhrada s preliezkami a altánkom, asfaltové ihrisko a bežecká trať, takže žiaci majú počas prestávok a v popoludňajších hodinách dostatok priestoru na hry a prechádzky.

 1.2. Organizácia prijímacieho konania

Zápis do Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej sa uskutoční v období od 1. apríla do 30. apríla v školskom roku, ktorý predchádza prvému školskému roku dieťaťa. Konkrétny termín vedenie EZŠ ZO zverejní v priestoroch školy, v materských školách a na svojej internetovej stránke.   

1.3. Organizácia pedagogického zboru

Vedenie školy tvorí riaditeľ školy, zástupca riaditeľa a spirituál školy.

 Poradenskú aj kontrolnú funkciu vedenia školy plní rada školy.

Triedny učiteľ je v triedach  na prvom stupni a v špeciálnej triede spravidla učiteľom jednej triedy, je zodpovedný za triednu dokumentáciu, vyučuje dohodnuté vyučovacie predmety a vedie ranné stíšenia.

V Evanjelickej ZŠ ZO pôsobia dvaja pedagogickí asistenti.

1.4. Spolupráca s rodičmi

Cielené prvky spolupráce rodičov a školy:

Predstavenie programu vzdelávania

 Vedenie školy kladie dôraz na kvalitné oboznámenie rodičov so systémom výchovy a vzdelávania v EZŠ ZO. Škola ponúka rodičom a ich deťom v období pred zápisom niekoľko možností zoznámenia sa a komunikácie s vedením školy a s pedagógmi, rodičia majú možnosť sledovať priebeh vyučovania, priebeh školského klubu. Bližšie informácie o možnostiach pre záujemcov o EZŠ ZO sú zverejňované na internetovej stránke školy a na letáčikoch, ktoré dostávajú rodičia k dispozícii.

Pri zápise žiaka do školy, rodičia vypĺňajú dotazník, ktorý jednak definuje základné črty výchovno-vzdelávacieho systému, jednak poskytuje rodičom aj vedeniu školy spätnú väzbu o názoroch rodičov na jednotlivé zložky a spôsoby prístupu vo výchove a vzdelávaní. Prvé rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov sa uskutoční v júni pred septembrovým nástupom žiaka do školy.

Rodičovské stretnutia

Ďalšia organizovaná komunikácia s rodičmi je ponúknutá vo forme rodičovských stretnutí. Prvé rodičovské stretnutie v školskom roku sa koná  vždy v druhý  týždeň školského roka. Rodičia sú tu oboznámení s plánom práce na  príslušný školský rok, s konkrétnymi informáciami, s prípadnými zmenami vo fungovaní školy, s možnosťami záujmových krúžkov a podobne. Rodičovské stretnutia sa konajú spravidla dvakrát  za rok alebo podľa potreby.

Triedne okienka

Okrem rodičovských stretnutí kladieme dôraz aj na individuálne stretnutia s rodičmi, tzv. triedne okienka. Minimálne jedenkrát v priebehu pol roka dostanú rodičia každého žiaka pozvanie na stretnutie s pedagógmi ich dieťaťa. Triedne okienka iniciuje triedny učiteľ. Ich cieľom je komunikácia rodičov a učiteľov o dieťati z jednotlivých hľadísk súvisiacich s jeho výchovno-vzdelávacím rozvojom. Rodičia a učitelia spoločne skúmajú metódy na ďalšiu motiváciu žiaka s cieľom povzbudiť ho a využiť jeho potenciál na získanie kvalitných vedomostí, schopností a návykov, skúmajú možné spôsoby riešenia prípadného problémového správania žiaka či rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Workshopy s rodičmi

Ďalším organizovaným spôsobom  na rozvoj vzťahu medzi školou a rodičmi sú workshopy, ktoré organizujú žiaci so svojimi učiteľmi pre rodičov. Majú rôznorodú formu a náplň. Ich cieľom je stráviť spolu príjemný čas. Besiedky bývajú dva až trikrát v priebehu školského roka, spravidla začiatkom školského roka, pred Vianocami a na Deň matiek.

OZ Združenie rodičov a priateľov školy

Z iniciatívy rodičov a podporou školy v šk. roku 2010/2011 vzniklo OZ Združenie rodičov a priateľov školy, ktoré pomáha s organizáciou života školy, zaujíma stanovisko k plánovaným zmenám v chode školy a predkladá názory rodičov v ich zastúpení.Je poberateľom 2% z dane fyzických i právnických osôb.

1. 5. Spolupráca so zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie

EZŠ ZO  spolupracuje so štátnymi i súkromnými  zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote, Hnúšti a Poltári. Spolupráca  sa prejavuje vo forme komunikácie a spätnej väzby medzi psychológom alebo špeciálnym pedagógom v zariadení, rodičmi a učiteľmi. Okrem bežnej komunikácie základná škola komunikuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie vo veci začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried a ďalšieho postupu pri ich vzdelávaní. Pozri časť 3.Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

1.6. Spolupráca s inými školami

Spolupráca so slovenskými školami

Riaditeľ školy  spolupracuje s riaditeľmi základných a stredných evanjelických škôl na bilaterálnej úrovni aj v rámci školského výboru ECAV na Slovensku. Evanjelická ZŠ ZO  úzko spolupracuje s Evanjelickým gymnáziom v Tisovci po metodickej aj lingvistickej stránke. Vďaka tejto spolupráci   od školského roku 2015/2016  funguje na škole  American English  Club, v rámci ktorého sa  žiaci pravidelne stretávajú s lektormi anglického jazyka  z Evanjelického gymnázia  v Tisovci.

Spolupráca so zahraničnými školami

Škola je zaradená do siete schools500reformation.

1.7. Spolupráca  s cirkevným zborom a verejnosťou

Spolupráca sa dotýka rôznych oblastí života - športovej, kultúrnej, vzdelávacej aj duchovnej . V septembri sa na našej škole koná Dištriktuálny futbalový turnaj O pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku, v júnovú sobotu  sa v škole stretáva dorast z Rimavského seniorátu. Pri príležitosti narodenia Zlatice Oravcovej   každý rok organizujeme Memoriál Zlatice Oravcovej, na ktorom si pripomíname významné evanjelické osobnosti nášho regiónu. V tomto školskom roku si pripomenieme život a dielo Terézie Vansovej, ktorá dlhé roky pôsobila v neďalekej Rimavskej Píle. Podujatie  pripravujeme pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o naše kultúrne dedičstvo. Pre deti, ich rodičov a starých rodičov  z cirkevného zboru pripravujeme jedno až dve zážitkové odpoludnia spojené s tvorivými dielňami. Tento rok chystáme Popcorn day spojený s ochutnávkami jablkových dobrôt. 

Veľmi dobrú spoluprácu máme s Gemersko – malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote.

1.8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Starostlivosťou o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy je poverený riaditeľ školy v spolupráci s technikom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pravidelne každý rok kontrolujú bezpečnosť priestorov školy. V prípade zistených nedostatkov je riaditeľ školy povinný zabezpečiť ich odstránenie. Podľa Metodického usmernenia č.4/2009 sa v škole evidujú úrazy a nebezpečné udalosti, ku ktorým v škole dôjde. Zamestnanci sú každé dva roky opätovne školení o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Znovu a znovu  si pripomínajú a učia sa o nových hraniciach pri práci s deťmi, precvičujú si schopnosť podať prvú pomoc pri rôznych situáciách a prehlbujú svoje poznanie nevyhnutných zákonných požiadaviek v danej oblasti.

2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

2.1. Pedagogický princíp školy

ŠKVP pre I. stupeň  EZŠ ZO  má ambíciu zabezpečiť plynulý prechod dieťaťa z predškolského zariadenia, domácej starostlivosti a zborovej detskej besiedky do nového školského prostredia. Ako jediný v našom regióne prináša duchovno – náboženské zameranie aj  pre najmladších  žiakov.

Poskytuje základ pre postupné rozvíjanie týchto kľúčových kompetencií žiakov :

 • pestovanie ľudskej dôstojnosti a akceptácie individuality každého žiaka
 • formovanie  sociálnych vzťahov založených na vzájomnej úcte, uznaní a priateľstve
 • rozvíjanie kresťanskej viery v ich živote – vyučovanie evanjelického náboženstva  v rozsahu 2 hodiny týždenne v každom ročníku
 • získanie  základných všeobecných vedomostí a zručností vo všetkých všeobecno – vzdelávacích predmetoch
 • rozvíjanie  čitateľskej gramotnosti s dôrazom na čítanie s porozumením
 • rozvíjanie informatickej gramotnosti 
 • získanie schopnosti komunikovať v anglickom jazyku – vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • položenie základov pracovných zručností  
 • rozvíjanie telesnej zdatnosti

   

2.2. Profil absolventa primárneho vzdelávania

Kompetenčný profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú medzipredmetový programový charakter.

Absolvent  programu primárneho vzdelania na EZŠ ZO má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Žiak má pozitívny prístup ku kresťanskému náboženstvu, vníma Božiu starostlivosť a lásku.. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka, základy ovládania informačno – komunikačných technológií. Má kladný vzťah k histórii a súčasnosti svojho regiónu  a kladný vzťah k rozvíjaniu  telesnej zdatnosti.

Absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti Školského vzdelávacieho vzdelávacieho programu ISCED 1 EZŠ ZO získa žiak získa primárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie vydané na konci 4. ročníka  s doložkou v znení : Žiak absolvoval primárne vzdelávanie.

2.3. Pedagogické stratégie

EZŠ ZO môžeme charakterizovať  ako tradičnú s inovatívnymi stratégiami a metódami..

Dôrazom pri voľbe pedagogických stratégií je láska k deťom, radosť z vyučovania a vyučovanie na základe vlastnej skúsenosti s učivom. Ďalšími nevyhnutnými dôrazmi sú prispôsobovanie štandardu schopnostiam žiaka v rámci hraníc povolených Ministerstvom školstva a prispôsobovanie obsahu vyučovania dobe, do ktorej žiaci pravdepodobne rastú (výber a kvalita vyučovania jazykov, vyučovanie informačno-komunikačných technológií a  pod.).  Snažíme sa na I. stupni školy využívať tvorivú dramatiku, prvky integrovaného tematického vyučovania, rozšírené vyučovanie  anglického jazyka s využívaním  metódy CLIL.  Stratégia čítania je spojená s využívaním metodického postupu Sfumato, ktorý v ďalších školských rokoch chceme využívať, keďže jedna učiteľka navštevuje kurz tejto techniky čítania.

2.4. Učebný plán ISCED 1

vzdelávacia oblasť

predmet/

ročník

1.

2.

3.

4.

     spolu

štátny

školský

 

 

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8

+1

6

+1

7

+1

5

+3

26

+6

anglický jazyk

+2

+2

3

3

6

+4

konverzácia v anglickom jazyku

 

 

+1

+1

0

+2

Matematika

a práca s informáciami

matematika

 

3

+1

 

3

+2

 

4

+1

4

+1

14

+5

informatická

výchova

 

 

1

1

1

3

0

 

Príroda a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

1

1

3

0

 

prírodoveda

 

1

1

1

3

0

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

1

+1

1

+1

1

 

1

 

4

+2

 

Človek a svet práce

 

pracovné vyučovanie

0

0

0

1

1

0

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

+1

1

 

1

1

4

+1

hudobná výchova

1

1

1

1

4

0

 

Zdravie a pohyb

telesná výchova

2

2

2

2

8

0

 

 

 

základ

16

17

22

21

76

 

disponibilné hodiny

 

6

6

3

5

 

20

spolu

 

22

23

25

26

96

 

 

Povinnou súčasťou rozvrhu hodín sú pravidelné služby Božie, ktoré sa konajú každý piatok prvú vyučovaciu hodinu.

 1. Vyučovanie každé ráno okrem piatku začína desaťminútovým stíšením, ktoré vedie triedna učiteľka / triedny učiteľ.
 2. Súčasťou rozvrhu hodín je aj  triednická hodina, v dotácii 1 vyučovacia hodina týždenne.
 3. V školskom roku 2016/2017 vyučujeme podľa uvedeného rámcového učebného plánu v ročníkoch 3. – 4. V prvom a druhom  ročníku vyučujeme podľa inovovaného rámcového plánu a podľa štandardov inovovaného ŠkVP.

 

2.5. Prierezové témy

Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Sú začlenené do predmetov podľa príbuznosti svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Zoznam prierezových tém:

1. Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

3. Environmentálna výchova (ENV)

4. Mediálna výchova (MEV)

5. Multikultúrna výchova (MUV)

6. Ochrana života a zdravia (OŽZ)

Prierezové témy budú integrované do vyučovacieho procesu ako súčasť relevantných predmetov. Zaznačené budú v učebných osnovách daných predmetov.

3. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Žiaci so ŠVVP sa v EZŠ ZO vzdelávajú formou školskej integrácie, teda v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi. Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú v špeciálnej triede, kde ich vyučujú špeciálni pedagógovia. Majú k dispozícii jednu asistentku učiteľa.

3.1. Otvorenosť EZŠ ZO voči žiakom so ŠVVP

Jedným z cieľov EZŠ ZO je vedenie žiakov k empatii, k vnímaniu rôznorodosti ľudí vôkol nás a k vzájomnej akceptácii. Pri napĺňaní tohto cieľa zohráva nemalú rolu práve vedenie žiakov k tomu, aby rešpektovali, spolupracovali a pomáhali spolužiakom, ktorí sú v niečom odlišní, majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Na druhej strane si uvedomujeme náročnosť takejto práce pre učiteľa. Na základe zváženia viacerých faktorov sa vedenie školy rozhodlo, že prijme taký počet žiakov a s takými ŠVVP, aby neboli obmedzené práva ostatných žiakov v triede a aby učiteľ dokázal v triede zabezpečiť primeranú kvalitu výchovy a vzdelávania pre všetkých žiakov.

3.2 Možnosti a podmienky vzdelávania a výchovy žiakov so  ŠVVP  v EZŠ ZO

3.2.1 Priestorovo -materiálne zabezpečenie

Úprava prostredia a zabezpečenie materiálnych pomôcok pre žiaka s ŠVVP vyplýva vždy z dohody rodičov s riaditeľom školy.  Zákonní zástupcovia nie sú oprávnení požadovať od školy úpravy, ktoré škola nemôže na základe zváženia vedenia školy alebo rady školy zabezpečiť .V prípade, že zákonní zástupcovia majú záujem zabezpečiť a finančne uhradiť úpravy v priestoroch alebo materiáloch školy, predložia riaditeľovi žiadosť s návrhom na priestorovo-materiálne úpravy z vlastných zdrojov z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.

3.2 Formy výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP (so zdravotným znevýhodnením)

Žiaci s ŠVVP – žiaci so zdravotným znevýhodnením - sú začlenení/integrovaní do bežnej triedy základnej školy, pričom v rámci začlenenia sú možné nasledujúce formy výchovy a

vzdelávania:

a. bežné vzdelávanie v triede s tým, že učitelia rešpektujú ŠVVP žiaka

b. vzdelávanie s pomocou asistenta učiteľa

c. v prípade mentálneho postihnutia sa žiaci vzdelávajú v špeciálnej triede

Keď to vyžaduje zdravotný stav žiaka a na žiadosť zákonného zástupcu, riaditeľ školy môže povoliť aj:

a. individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov na základe odporúčania lekára

b. oslobodenie od vzdelávania sa v niektorých predmetoch, ak to odporučí lekár

c. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu –toto sa odporúča, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou (POP 2015/16). Jednotlivé formy výchovy a vzdelávania sa môžu kombinovať. Vhodné formy pre konkrétneho žiaka sa zvolia na základe odporučenia lekára, poradenského zariadenia, triedneho učiteľa a so súhlasom zákonného zástupcu budú zahrnuté do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP.

3.2.3 Podmienky jednotlivých foriem výchovy a vzdelávania žiakov s ŠVVP vyplývajúce z možností školy

Oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v predmete  – úplne alebo čiastočne -  môže byť na celý školský rok alebo jeho časť. Znamená to, že žiak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemusí absolvovať definované učivo v rámci predmetu. V prípade, že ide o prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak v tomto čase po schválení požiadavky nemusí byť na vyučovaní prítomný.

Riaditeľ školy rozhoduje o oslobodení žiaka na základe:

-žiadosti zákonných zástupcov, ktorá môže byť predložená kedykoľvek v priebehu školského roka

-návrhu a vyjadrenia učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje

-v prípade oslobodenia žiaka zo zdravotných dôvodov - odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára špecialistu.

Riaditeľ ako správny orgán vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní po predložení všetkých podkladov k rozhodnutiu. Žiaka môže oslobodiť od vzdelávania v predmete na celý školský rok alebo jeho časť. Zákonný zástupca môže požiadať o individuálny učebný plán, ak si stav žiaka vyžaduje striedanie dennej dochádzky s individuálnou prípravou doma.

Zákonný zástupca má právo byť informovaný o podmienkach a priebehu vzdelávania svojho dieťaťa, o spôsobe jeho hodnotenia. Má právo poznať individuálny výchovno-vzdelávací program svojho dieťaťa a vyjadrovať sa  k nemu.

3.3. Dokumentácia žiakov s ŠVVP

Žiakovi s ŠVVP sa vedie špeciálna dokumentácia, ktorú tvorí:

1.Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole 428 MŠVV a Š SR (od 1. 9. 2015). Prílohy tohto návrhu tvoria:

a) správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,

b) správa zo psychologického vyšetrenia,

c) správa z odborného lekárskeho vyšetrenia

d) individuálny vzdelávací program

2.Individuálny vzdelávací program pre žiaka s ŠVVP vypracúva triedny učiteľ na základe metodických pokynov a odporúčaní poradenského centra a v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi. S IVP oboznámi všetkých vyučujúcich v danej triede, výchovného poradcu a zákonného zástupcu.

Za  dokumentáciu žiaka so ŠVVP zodpovedá riaditeľ školy. V EZŠ ZO má vedenie tejto dokumentácie na starosti zástupca riaditeľa školy, ktorý spolupracuje s triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, zákonným zástupcom a s príslušným poradenským zariadením. Archivácia tejto dokumentácie je určená vyhláškou MŠ SR č. 326/2008.

3.5. Personálne zabezpečenie starostlivosti o žiakov s ŠVVP

Žiaci so ŠVVP v bežných triedach pracujú  s asistentom učiteľa. Asistent učiteľa pracuje podľa požiadaviek učiteľa na prekonávaní zdravotných a informačných bariér. Jeho pracovnou náplňou je pomáhať pri rozvoji žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V závislosti od potrieb a možností školy môžu úlohu asistenta čiastočne vykonávať aj pedagogickí zamestnanci, ktorí tak majú doplnený svoj pracovný úväzok.

Žiaci s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa navštevujú špeciálnu triedu, kde sa vzdelávajú podľa učebných osnov špeciálnych škôl pod vedením špeciálnych pedagógov a asistenta učiteľa.

4. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov

Spôsob hodnotenia vyplýva z možností definovaných v školskom zákone č. 245/2008 a v Metodickom pokyne na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č.22/2011.

4.1. Hodnotené a nehodnotené predmety:

Všetky predmety vo všetkých ročníkoch sú hodnotené známkou. Iba v špeciálnej triede budú žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia hodnotení  slovne.

Ciele hodnotenia :

-motivovať žiaka k čo najlepším výsledkom vo výchovno-vyučovacom procese

-poznávať svoje prednosti aj slabšie stránky ako fakty, na základe ktorých môže žiak robiť správne rozhodnutia vo svojom živote

-rozvíjať vlastností ako cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných, schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne.

-obohatiť výchovno-vzdelávací proces o pozitívne emócie pri očakávaní úspechu

Hodnotenie a klasifikácia prebieha na našej škole  priebežne a súhrnne .

Súhrnné hodnotenie je hodnotenie na konci prvého a druhého polroka. Ide ohodnotenie polročnej práce žiaka. Toto hodnotenie je priamym výsledkom priebežného hodnotenia.

Spätná väzba pre rodičov: o výsledkoch žiaka je rodič informovaný prostredníctvom žiackej knižky a internetovej žiackej knižky, do ktorej známky zapisuje triedny učiteľ vždy k 15. a 30. dňu v mesiaci.

4.1.  Povinné písomné práce žiakov:

Trieda

Predmet

Portfólio

I.

 

Slovenský jazyk a literatúra

Kontrolný diktát na konci školského roka

 

 

II.

 

Slovenský jazyk a literatúra

6 kontrolných diktátov, 5 písomných prác

Matematika

5 písomných prác

III.

 

Slovenský jazyk a literatúra

8 diktátov, 5 písomných prác

Matematika

5 písomných prác

IV.

 

Slovenský jazyk a literatúra

8 kontrolných diktátov

Matematika

5 písomných prác

 

4.2. Zásady hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami

1. Hodnotenie žiakov s ŠVVP vyplýva z Metodického pokynu MŠ SR č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

2. V našej škole prebieha hodnotenie žiakov s ŠVVP v zásade podľa bežného systému hodnotenia a klasifikácie v tejto škole.

3. Začlenenému žiakovi s ŠVVP, ktorý bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa v doložke na vysvedčení uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu." Uvádza sa tiež príslušný vzdelávací program, podľa ktorého žiak postupoval (Napr. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými pervazívnymi poruchami).

4. V prípade, že sa žiak vzdelával podľa IVP len v niektorých predmetoch, v doložke na vysvedčení triedny učiteľ uvedie: "Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete (predmetoch) ...".

5. Pokyny k hodnoteniu, ktoré navrhuje poradenské zariadenie sa zahrnú do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

6. Žiak, ktorý má z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, táto skutočnosť sa uvádza v doložke vysvedčenia.

7. V prípade, že žiaka nie je možné z objektívnych dôvodov hodnotiť, postupuje riaditeľ školy podľa podľa Metodického pokynu č. 22/2011, Čl. 5.

4. 3. Žiaci vzdelávaní v zahraničí

Ak sa žiak vzdeláva  v škole v zahraničí, vykoná komisionálnu skúšku z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike).

Ak sa žiak vzdeláva v zahraničí individuálne (nie v škole), vykoná komisionálne skúšky zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka EZŠ ZO okrem predmetov výchovného zamerania.

5. Záver

Predložený Školský vzdelávací program ISCED 1 platí do konca školského roka 2016/2017. Riaditeľ školy je zodpovedný za to, aby sa v priebehu školského roka postupne zaznamenávala spätná väzba na jednotlivé prvky programu výchovy a vzdelávania a tiež zmeny a nové usmernenie zo strany Ministerstva školstva. Spätnú väzba na základe skúseností a zákonné usmernenia bude riaditeľ školy ukladať v predbežnom archíve školy. V závere školského roka ich predloží pedagogickej rade školy vo forme nových výziev. Na základe spoločnej dohody ich riaditeľ školy v spolupráci s jeho zástupcom pred začiatkom školského roka zapracuje do inovovanej verzie školského vzdelávacieho programu.

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - sekretariát školy


  Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria