Žiacky parlament

Žiacky parlament

 

                                                                                              

                                                                                                       

Úlohy žiackeho parlamentu:
- podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia
- pomáhať šetriť energiou v triedach aj spoločných priestoroch
- podávať návrhy a podnety na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa   podieľať na ich organizácii
- všímať si správanie, prospech, úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne
Hliadka bodujúca čistotu tried- Alexandra Bozoóvá, Zuzana Kubičeková,

                                    

- členovia hliadky bodujú triedy 2x týždenne, termín bodovania nemusí byť pevne stanovený a hliadka nie je povinná oznámiť, kedy a ktorú triedu bude bodovať
- trieda môže získať maximálne 10 bodov podľa týchto kritérií: - čistota lavíc
- čistota obrusov
- výskyt papierov na podlahe
- čierne čiary na podlahe
- čistota tabule

- vyloženie stoličiek po skončení vyučovania

- zelený kútik triedy
- šetrenie elektrickou energiou a vodou (tečúca voda, zasvietené svetlá,...)
- aktualizácia nástenky

Organizačný poriadok:


Článok 1
Žiacky parlament je pomocným orgánom. Vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Článok 2
1. Členmi žiackeho parlamentu sú zástupcovia tried 2.-9. ročníka, ktorí boli zvolení vo svojich triedach.
2. Výbor žiackeho parlamentu je 3-členný: predseda, podpredseda, zapisovateľ.
3. Výbor žiackeho parlamentu sa zvolí tajným hlasovaním členov parlamentu. Členovia a výbor parlamentu zložia na 1. zasadnutí parlamentu sľub mlčanlivosti.

Článok 3
1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne. Jeho zasadnutia zvoláva predseda parlamentu.
2. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
3. Ak jedna tretina členov požiada o mimoriadne zasadnutie, predseda je povinný zasadnutie zvolať.
4. Z každého zasadnutia žiackeho parlamentu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
- menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí
- program zasadnutia
- prerokované problémy
- návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti
- záver a uznesenie, opatrenia
- v prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici
5. Na platné uznesenie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov.
6. Žiacky parlament môže pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovania jeho prospechu, dochádzky alebo správania, riešenia iných problémov alebo priestupkov. S pozvaním žiaka musí súhlasiť nadpolovičná väčšina členov.
 


Článok 4
Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:
- právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, jedálne, ale aj celého areálu školy a poskytovať škole aj aktívnu pomoc pri realizácii
- dbať na ochranu a bezpečnosť pri vyučovaní, aj v čase prestávok
- upozorňovať na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a úpravy(kľučky, dvere, parapetné dosky,...)
- podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou v triedach aj spoločných priestoroch(chodby, WC)
- podávať návrhy a organizovať rôzne akcie a súťaže

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria