• Rozpis Bohoslužobných aktivít na školský rok 2021/2022

    •  

     Plán duchovných aktivít v školskom roku 2021/2022

     1. Duchovný program Evanjelickej Základnej školy je vytvorený tak, aby každý mal možnosť duchovne rásť vo viere a rozvíjať hodnoty kresťanskej tradície.

     2. Na  duchovnom formovaní  školy sa podieľajú:

     a) Zriaďovateľ Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej -  Rimavský seniorát ECAV, CZ Rimavská Sobota

     b) evanjelickí  duchovní v Rimavskom senioráte ECAV ako aj  duchovná správkyňa školy/
     ev. farárka Mgr. Martina Krivdová.

     c) vedenie školy, pedagógovia a všetci zamestnanci Evanjelickej základnej školy ZO v Rimavskej Sobote:  mali by spoločne vydávať osobné svedectvo viery, žiť príkladným kresťanským a morálnym spôsobom životom, zachovávať predpisy ECAV, kde je uvedený napr. aj morálny profil evanjelického učiteľa….

     d) ku kresťanským hodnotám sa pripájajú v značnej miere aj všetci rodičia našich žiakov

     A .Každodenný program

     1. Vštepovanie základných kresťanských zásad:

     a) kresťanských pozdravov a prejavov vzájomnej úcty a lásky k blížnym

     b) budovanie dobrých kresťanských vzťahov, mravov a vzájomnej úcty medzi zamestnancami, ale aj žiakmi navzájom medzi sebou

     c) učiteľ ako aj všetci zamestnanci školy majú svojim spôsobom života svedčiť o svojej viere v Boha a byť dobrým príkladom aj v morálnych otázkach pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť.

     2. Vzájomná kresťanská pomoc:

     a) dvíhať slabších žiakov vo viere – individuálnou pomocou a osobným príkladom,

     b) viesť žiakov k vzájomnej pomoci tolerancii a k znášanlivosti,

     c) pripomenúť si   rôzne sviatočné a slávnostné príležitosti podľa obdobia cirkevného roka/ všímať si ich a venovať im patričnú pozornosť ( úcta k starším, rôzne školské príležitosti, narodeniny, kresťanské témy, pamiatka Reformácie, biblické olympiády, súťaže a iné aktivity organizované v rámci ECAV na Slovensku),

     d) v duchu kresťanskej lásky pestovať vzájomnú ústretovosť voči každému

     e) budovať ducha lásky a obetavosti a byť vzorom v kresťanskom spolunažívaní.

     B. Týždenný časový harmonogram Biblického spoznávania a vzdelávania
       pre školopovinných žiakov EZŠ ZO

     1. Cieľ biblického vzdelávania na hodinách evanjelického náboženstva na  EZŠ ZO

     a) hlbšie spoznávať Písmo Sväté a používať ho aj v každodennom živote

     b) naučiť žiakov  pracovať a správne sa orientovať v Biblii a používať ju pri každej príležitosti

     c) hľadať  cestu viery

     d) vytvárať biblické kluby, krúžky, príležitostné podujatia, ktoré majú viesť žiakov  k systematickej príprave na biblickú olympiádu alebo na iné súťaže/ podujatia/ usporiadané  ECAV na Slovensku

     e) zriadiť čitateľský krúžok napr. na 1. stupni, ktorý bude spojený aj s čítaním Písma Svätého alebo inej duchovnej literatúry/ v knižnej alebo elektronickej verzii...atď./

     f) prehlbovať a vštepovať evanjelické vierovyznanie a premostenie konfesionálnych rozdielov medzi kresťanmi. Umožniť spoznávať vieru tým, ktorí sú hľadajúci a následne ich prijať do ECAV na Slovensku cez krst a konfirmáciu a iné mládežnícke, dorastenecké, misijné akcie im ponúkať cestu viery

     g) hľadať partnerské cirkevné školy v anglicky hovoriacich krajinách a  na Slovensku

     h) viesť korešpondenciu so žiakmi   v zahraničí -  v anglickom, v nemeckom aj v inom jazyku

     i) spolupracovať napr. so SEM a s inými organizáciami v rámci ECAV /napr. Diakonia, Detská misia… Zároveň ich pozývať na školské aktivity žiakov, ale aj na vzdelávanie pedagógov. Zapájať sa do cirkevno-zborového života CZ v Rimavskej Sobote, zúčastňovať sa na seminároch v rámci celej ECAV na Slovensku atď.

     2. Bohoslužobný život na EZŠ ZO v Rimavskej Sobote

     a) ranné stíšenia sa začínajú od 7,40 hod- do 7,50 hod v rovnakom čase pre 1. ako aj pre 2. stupeň. Na prvom stupni do stíšenia sa zapájajú už samostatne triedni učitelia podľa pokynov duchovnej správkyne, ktorá im pripravuje aktuálne materiály k danému mesiacu. Nakoľko sa už dlhé roky naši učitelia zapájajú do duchovnej obnovy, v tomto školskom roku už aj oni samostatne si budú vytvárať svoje vlastné materiály na stíšenia. Na triednických hodinách budú prehlbovať vieru žiakov a budú vydávať osobné svedectvo viery a žiť príkladným morálnym životom v súlade s Písmom Svätým. Na druhom stupni stíšenia v danom školskom roku budú pre 5. až 9. ročník  po jednotlivých triedach s duchovnou správkyňou školy.   Ranné stíšenia sa volajú „Morning blessing“.  Podľa potreby sa zapájajú aj pedagógovia z druhého stupňa, ktorí si v tomto školskom roku samostatne pripravujú vlastné stíšenia.

     b) učiteľ anglického jazyka ako aj ostatní učitelia vytvárajú nové formy a nápady, ktoré sa budú spájať s účasťou zahraničného lektora angličtiny aj na duchovných aktivitách

     c ) vychovávateľky  v školskom klube budú prehlbovať svoje poobedňajšie aktivity s duchovným programom napr.: pred obedom vedú deti ku chvále, modlitby za jedlo, ranné stíšenie môže zopakovať formou otázok retrospektívne a do svojich plánov môže zaradiť  aj iné duchovné aktivity napr. čítanie kresťanskej literatúry, tvorivá činnosť, zapájanie sa do korešpondenčných kurzov, propagácia kresťanských detských časopisov 

     d ) školské služby Božie nenahrádzajú účasť na nedeľných službách Božích ani aktívny život kresťana v cirkvi. Pre kresťanov je smerodajné 2. prikázanie a túžba prijímať Božie pravdy do svojho srdca a života.

     e) školské služby Božie sú naplánované na každý piatok počas prvej vyučovacej hodiny. Podľa potreby sa môžu niekedy žiaci rozdeliť. Prvý stupeň ( 1.- 4. roč.+ špeciálna trieda ) budú mávať služby Božie na prvom stupni v interaktívnej triede. Druhý stupeň ( 5.- 9. roč.) bude mať v tom istom čase služby Božie  v školskej  kaplnke. Uskutočnia sa vtedy, akonáhle nám to bude umožnené,  vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine.

      Na školských SB sa môžu používať pre spestrenie a prehĺbenie poznatkov napr.: filmová projekcia pre dorastenecký vek, názorné pomôcky pre najmenších, detské, mládežnícke piesne a iné materiály

     g) školské služby Božie na začiatku a konci školského roka sa budú konať v Evanjelickom  chráme Božom v Rimavskej Sobote a budú mať samostatný program a priebeh navrhnutý spirituálom školy a kolektívom zamestnancov školy. Počas SB pedagógovia/ triedni učitelia zodpovedajú za disciplínu svojej triedy. Pedagógovia sa aktívne a pravidelne zapájajú do bohoslužobného života v ECAV na Slovensku. Ostatné príležitosti týkajúce sa otvorenia napr.: Pôstu, Adventu, Reformácie, Poďakovania za úrody zeme, Vianoc a  pasovania prvákov  a iných príležitostí...., budú mať samostatný program a priebeh pripravovaný a navrhnutý spirituálkou a kolektívom zamestnancov školy a budú sa konať v školskej kaplnke na EZŠ ZO.

     h) spolupráca s miestnym cirkevným zborom so sídlom na ul. Cukrovarskej č. 43, v Rimavskej Sobote, ktorý je poskytovateľom priestorov na prevádzku školskej výučby,  je naplánovaná na celý školský rok 2021/2022 za účelom pamätať na sviatočný deň a žiť podľa Božích prikázaní.

     C. CELOROČNÝ PROGRAM PRE PEDAGÓGOV EZŠ ZO

     1Biblické vzdelávania v školskom  roku 2021/2022 sa bude niesť pod názvom „ V čo ako kresťania evanjelici veríme. Počas neho sa pedagógovia oboznámia s Apoštolským vierovyznaním - s jednotlivými článkami viery..

     2, Nosná téma biblických vzdelávaní v danom školskom roku bude „Význam spoločného vyznania viery“, „Ako o viere hovoriť, svedčiť v rodine, ostatným“, „Viera v Pána Ježiša spôsobuje  v človeku zmenu“, ... a iné podobné témy, ktoré upevňujú vieru v Trojjediného Pána Boha.

     3, Čítanie duchovnej literatúry, zborových občasníkov, vytvorenie vlastného časopisu alebo iného propagačného materiálu pre zviditeľnenie duchovnej a misijnej práce v škole a v blízkom okolí alebo na internetovej sieti, vytvorenie nových stránok a iných programov. Možnosť využívania elektronickej Biblie a iných biblických materiálov cez internet, v tablete a v ostatných počítačových zariadeniach.

     4, Duchovná obnova a starostlivosť pre všetkých zamestnancov školy cez školenia, misijné podujatia, Služby Božie v rámci celej ECAV, v senioráte na misijných podujatiach: stretnutie dorastu, inteligencie, spevokolov atď., alebo v CZ Rimavská Sobota.

     5, Pastorálne rozhovory/prehĺbenie viery

     6, Spoznávajme učenie ECAV a prijímajme kresťanské hodnoty/individuálne rozhovory s učiteľmi

     D. Program duchovnej obnovy

     a) prednášky pozvaných hostí, účasť na školeniach, konferenciách alebo iných aktivitách organizovaných v rámci ECAV,

     b) pastorálne rozhovory,

     c) žiť morálnym spôsobom života v súlade so slovom Božím a s kresťanskými princípmi,

     d) pozvať aj iných duchovných z tradičných kresťanských cirkví v rámci ekumény.

      

     E.  Program pre žiakov na významné sviatky a príležitosti/ kresťanské stretnutia

     a) motivačné aktivity/ hľadať a spoznávať kresťanské princípy

     b) zamyslenia – zážitky/osobné svedectvo viery

     c) činnosť žiakov – modlitby, hry, krúžky a iné

     d) zaradiť sa do kresťanského života

     e) nábor budúcich prvákov/ spoločná aktivita celej školy- práca v škôlkach

     f) tvorivá činnosť na všetky obdobia cirkevného roka/ výstava prác na miestnej úrovni v CZ alebo aj na verejnosti napr. dni mesta, adventné, veľkonočné trhy, dom dôchodcov, partnerské školy a iné

     g) prezentácia školy v meste, v senioráte, v celej ECAV, v zahraničí....

     h) vystúpenia žiakov  z EZŠ ZO na ekumenických podujatiach ako aj na iných verejných akciách organizovaných na úrovni mesta Rimavská Sobota a na úrovni Cirkevného zboru Rimavská Sobota alebo Rimavského seniorátu, atď...

     i) zúčastniť sa olympiád v rámci ECAV alebo iných súťaží či aktivít...

     j) prepojenie kresťanských hodnôt cez všeobecnovzdelávacie predmety/ prírodoveda, zemepis, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova, školský klub, krúžky…a podobne

     k) uprednostniť kresťanskú výchovu pred svetskou

     l) vychovávateľky sa aktívne a pravidelne zapájajú do procesu kresťanskej výchovy, pomáhajú triednym učiteľom vo vytváraní kresťanských programov a aktivít


     Plán duchovných aktivít na školský rok 2021/2022

     September
     - príprava násteniek vo vestibule školy EZŠ
     - Veni Sancte- SB na začiatok školského roku 2.9.2021 o 8:30
     - zodpovedná: Krivdová

     Október
     - vystúpenie žiakov z II. stupňa – Úcta k starším – s básňou v kostole 3.10 alebo 10.10 na SB v RS???
     - zodpovedná: Krivdová
     - pripravenie výzdoby vo vestibule k Poďakovaniu za úrody zeme, zamyslenie
        zodpovední: Krivdová a učitelia z I. stupňa
     - ku koncu mesiaca príprava nástenky  k Pamiatke reformácie  a zamyslenie
         zodpovedná: Krivdová

     November
     -
     Advent – adventná výzdoba vestibul
     - adventné zamyslenia,
     zodpovedná: Krivdová

     December
     - Vianočná výzdoba – príprava programu pre žiakov EZŠ, ktorí nás budú reprezentovať na SB v RS
     zodpovední: Krivdová, Majerčíková

     Január
     - novoročné zamyslenie nad Božím slovom, BH- VVK

     Február
     - Deň Biblie
     - vystúpenie žiakov z I. stupňa EZŠ na SB v RS pred zápisom
     - zodpovedná: Krivdová

     Marec
     - pôstne zamyslenia
     - Duchovná pieseň – príprava žiakov
     - zodpovední: učitelia HV a spirituálka

     Apríl
     -
     príprava nástenky k Veľkej noci vo vestibule
     - Duchovná pieseň školské kolo
     - zodpovední: učitelia HV a spirituálka
     - Biblická olympiáda – príprava žiakov
     - zodpovedný: Krivdová

     Máj
     -  vystúpenie žiakov I. stupeň –Deň matiek na SB v RS, zodpovední: učitelia I. stupeň + spirituálka
     - príprava nástenky k Svätodušným sviatkom vo vestibule
     - školské kolo Biblickej olympiády
     -
     zodpovedná: Krivdová

     Jún
     - záverečné SB na koniec šk. roka, zodpovedná: Krivdová
        

      

      

      

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje