Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej , 979 01 Rimavská Sobota
Adresa školyDaxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón+421 047 5631127
E-maileskola@rsnet.sk
WWW stránkaezsrs.edupage.org
ZriaďovateľRimavský seniorát ECAV na Slovensku

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher047/56311270910826269eskola@rsnet.sk
ZRŠIng. Katarína Mišanková047/5631127 eskola@rsnet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr.Bojnová Milica
pedagogickí zamestnanciMgr. Valéria Bagačková
ostatní zamestnanci Janette Donová
zástupcovia rodičovMgr. Marcela Zajdenová
 Slávka Bernáthová
zástupca zriaďovateľaIng. Ján Fiľo, Juraj Maťko, Mgr. Terézia Gabčanová, Mgr. Lívia Nagyová
iní Alžbeta Dovalová, Bc. Mária Očkajová,

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr.Valéria Bagačková1.stupeň
PK Jazyk a komunikácia a výchovné predmetyMgr. Lucia SélešováSJL, ANJ, NEJ, OBN, TEV, VYV, VUM, HUV
PK prírodovedných predmetovMgr.Beáta FülöpováBIO, CHE, FYZ, MAT, GEO, INF, SPaT
MZ ŠKDTímea BánováŠKD

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Radomír LeicherRiaditeľ  
Ing. Katarína MišankováZástupkyňašpeciálna 
Mgr. Valéria BagačkováUčiteľkatretia 
Timea BánováVychovávateľka  
Mgr. Milica BojnováUčiteľka  
PaedDr. Zoltán CsíziUčiteľ  
Mgr. Miroslav DedinskýUčiteľsiedma 
Mgr. Beáta FülöpováUčiteľkaôsma, deviata 
Mgr. Štefan GabčanUčiteľ  
Mgr. Terézia GabčanováUčiteľka  
Mgr. Viktória LisákováUčiteľka  
Mgr. Henrieta MajerčíkováUčiteľka  
ThDr. Janka MihálikováUčiteľka  
Caleb Marc RanumUčiteľ  
Mgr. Gabriela RufusováUčiteľka  
Mgr. Lucia SélešováUčiteľkapiata, šiesta 
Mgr. Katarína SojkováUčiteľkadruhá 
Mgr. Stanislava SzitankováUčiteľkaprvá 
Mgr. Anna TalánováUčiteľkaštvrtá 
Bc. Monika Cagáňováasistentka učiteľa  
PhDr. Boris Mauerasistent učiteľa  
Mgr. Michal Mišankoasistent učiteľa  
Mgr. Jarmila SzepessyováEkonómka  
Ľubomír VelkovŠkolník  
Janette DonováUpratovačka  
Marcela FrankováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.špeciálnaSpolu
počet tried111111111110
počet žiakov712146815118127100

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24 . januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 25 . júna 2019.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné31.10.2018 - 2. 11.2018
vianočné23.12.2018 - 07.01.2019
polročné01.02.2019
jarné04.03.2019 - 08.03.2019
veľkonočné18.04.2019 - 23.04.2019

Kalendár akcií školy

mesiacakcie
septemberSlávnostné služby Božie - otvorenie školského roku 2018/2019
októberPoďakovanie za úrody zeme. Programovanie pre žiakov a zamestnancov školy Code week.eu
novemberMemoriál Zlatice Oravcovej
decemberVianočné služby Božie
januárPrezentácie žiackych projektov
februárZimné pohybové hry. Lyžiarsky výcvik. Tanečný venček
marecAktivity ku Dňu vody
aprílPoloodborná dišputa - romantizmus
májVystúpenie v kostole ku Dňu matiek. Škola v prírode
júnSlávnostná akadémia pri príležitosti 15. výročia vzniku školy.Plavecký výcvik I. stupeň, školské výlety a exkurzie

Kalendár porád

TermínDruh porady
novemberhodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok šk.roka
január klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka
aprílhodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok šk. roka
jún klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka
prvý pondelok v mesiacipracovná porada

SWOT analýza

Silné stránky školy : kresťanské hodnoty školy, udržiavanie tradícií školy, spolupráca s Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku v Bratislave a s ďalšími cirkevnými organizačnými jednotkami ECAV na Slovensku, spolupráca s poradenskými centrami a kultúrnymi inštitúciami v meste. Dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, účinná podpora žiakom pri učebných problémoch, nadštandardná ochota zamestnancov školy organizovať akcie a programy aj v dňoch pracovného voľna.

Slabé stránky školy: nižší počet žiakov vzhľadom na normatívne finanocvanie škôl.

Príležitosti: vysoká kvalifikovanosť učiteľov, výuka anglického jazyka od prvého ročníka americkým lektorom - predmet konverzáci v anglickom jazyku,dobrá tímová práca učiteľov, hodnotenie školy rodičmi a okolím, možnosť zmeny hodnotenia žiakov a možnosť zmeny sebahodnotenia učiteľov.

Ohrozenia : veľký počet základných škôl v meste, stúpajúce nároky na manažment času u učiteľov a vedúcich pedagogických zamestnancov,časté zmeny rezortných predpisov, postupné obmedzovanie možností profilácie školy prostredníctvom disponibilných hodín.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Minimálne dve celoškolské zasadnutia ZRŠ,priebežné konzultácie rodičov s triednymi učiteľmi, zasadnutia rady rodičov, stretnutie s rodičmi budúcich prvákov, účasť rodičov na polročných a koncoročných prezentáciách projektov žiakov z prírodovedných predmetov a ANJ, účasť a spolupráca pri organizovaní školských a cirkevných podujatí.

Aj v tomto školskom roku plánujeme spoluprácu s Gemersko - malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času, Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote. Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

K 31. augustu 2018 má škola 10 učební, 3 odborné učebne ( kaplnku, počítačovú a prírodovedné laboratórium - Science lab), telocvičňu a detské ihrisko s altánkom . V počítačovej učebni majú žiaci k dispozícii 15 počítačov a 20 tabletov. V 4 učebniach sú nainštalované interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Dva dataprojektory sú prenosné. Vo všetkých triedach školy je internetové spojenie..

V mesiacoch júl a august prebiehala rekonštrukcia kaplnky, počítačovej učebne a chodby na 2. poschodí.

V škole pôsobí vedúca prevádzkovo- ekonomickej činnosti, ktorá vedie výkon administratívnych a účtovníckych prác, personalistiku a mzdy. V druhom stupni riadenia zodpovedá za zamestnancov THP.

O technický stav budovy, tried, učebných pomôcok, športovísk a voľnočasových priestorov sa celoročne stará školník

Projekty

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. V tomto školskom roku sme získané body vymenili za dva mikrofóny do školskej kaplnky.

Projekty na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti - Osmijanko, Čitateľský oriešok, Tvorivé čítanie

Projekty na rozvíjanie IKT gramotnosti - Hour of Code, IT akadémia, CodeWeek

Tak to vidím ja - projekt zameraný na tvorbu animovaných filmov realizovaný lektormi z Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Ja podnikám - projekt na podporu finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa

Vlastné projekty:

Ruka v ruke - cieľom projektu je vedenie našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní - seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti na detskom oddelení nemocnice Svet zdravia v Rimavskej Sobote.

Memoriál Zlatice Oravcovej - cieľom projektu je pripomenúť si významné evanjelické osobnosti regiónu.

Poloodborné dišputy - cieľom je analýza témy ( v tomto školskom roku romantizmus) z rôznych uhlov pohľadu formou debát a prezentácií.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
American english club I.Caleb Marc Ranum
American english club II.Caleb Marc Ranum
FlorbalJuraj Šándor
Loptové hryMgr. Michal Mišanko
Napredujeme v slovenčineMgr. Lucia Sélešová
Príprava na M9Mgr. Beáta Fülöpová
Príroda a svet okolo násMgr. Beáta Fülöpová
ReportérMgr. Miroslav Dedinský
Ruka v ruke Mgr. Valéria Bagačková
ŠikovníčekMgr. Stanislava Szitanková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné inovačnéMgr. Radomír Leicher 2017 - 2018RP MPC Banská Bystrica
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
KvalifikačnéMgr. Michal Mišanko2016-2020PdF UK Bratislava

Vnútroškolská kontrola

Prebieha podľa plánu vnútroškolskej kontroly pre školský rok 2018/2019, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 3.septembra 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 28.08.2018

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria