Plán práce

na školský rok 2017/2018

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej,Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Adresa školyDaxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón+421 047 5631127
E-maileskola@rsnet.sk
WWW stránkaezsrs.edupage.org
ZriaďovateľRimavský seniorát ECAV na Slovensku

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher047/56311270910826269eskola@rsnet.sk
ZRŠIng.Katarína Mišanková047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
Duchovný správca školyMgr. Ondrej Majling047/5631127 eskola@rsnet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr.Bojnová Milica
pedagogickí zamestnanciMgr. Valéria Bagačková
ostatní zamestnanci Janette Donová
zástupcovia rodičovMgr. Marcela Zajdenová
 Slávka Bernáthová
zástupca zriaďovateľaThDr. Janka Miháliková , JUDr. Magdaléna Mačudová,
iní Alžbeta Dovalová, Bc. Mária Očkajová, Ing. Ondrej Magyar,
 Mgr. Štefan Gabčan

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr.Valéria Bagačková1.stupeň
PK Jazyk a komunikácia a výchovné predmetyMgr. Martin BallóSJL, ANJ, NEJ, OBN, TEV, VYV, VUM, HUV
PK prírodovedných predmetovMgr.Beáta FülöpováBIO, CHE, FYZ, MAT, GEO, INF, SPaT
MZ ŠKDTímea BánováŠKD

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Radomír LeicherRiaditeľ  
Mgr. Ondrej MajlingDuchovný správca školy  
Ing. Katarína MišankováZástupkyňašpeciálna 
Mgr. Valéria BagačkováUčiteľkaštvrtáVedúca metodického združenia
Mgr. Martin BallóUčiteľsiedmaVedúci predmetovej komisie humanitných predmetov
Timea BánováVychovávateľka  
Mgr. Milica BojnováUčiteľkatretia 
Mgr. Miroslav DedinskýUčiteľdeviata 
Mgr. Beáta FülöpováUčiteľkašiesta, ôsmaVedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
Mgr. Viktória LisákováUčiteľka  
Mgr. Henrieta MajerčíkováUčiteľka  
Caleb Ranumamerický lektor  
Mgr. Gabriela RufusováUčiteľka  
Mgr. Lucia SélešováUčiteľkapiata 
Mgr. Katarína SojkováUčiteľkaprvá 
Mgr. Stanislava SzitankováUčiteľkadruhá 
PhDr. Boris Mauerasistent učiteľa  
Mgr. Michal Mišankoasistent učiteľa  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.špeciálnaSpolu
počet tried111111111110
počet žiakov13138913810115696

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24 . januára 2018.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 25 . júna 2018.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné30.10. 2017 - 31.10.02017
vianočné23.12.2017 - 05.01.2018
polročné02.02.2018
jarné19.02.2018 - 23.02.2018

Kalendár akcií školy

mesiacakcie
septemberSlávnostné služby Božie - otvorenie školského roku 2017/2018
októberPoďakovanie za úrody zeme
novemberMemoriál Zlatice Oravcovej 500+
decemberVianočné služby Božie
januárPrezentácie žiackych projektov
februárZimné hry v prírode
marecAktivity ku Dňu vody
aprílPoloodborná dišputa - klasicizmus
májVystúpenie v kostole ku Dňu matiek
júnPlavecký výcvik I. stupeň, školské výlety a exkurzie

Kalendár porád

TermínDruh porady
novemberhodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok šk.roka
január klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka
aprílhodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok šk. roka
jún klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka
prvý pondelok v mesiacipracovná porada

SWOT analýza

Silné stránky školy : kresťanské hodnoty školy, udržiavanie tradícií školy, spolupráca s Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku v Bratislave a s ďalšími cirkevnými organizačnými jednotkami ECAV na Slovensku, spolupráca s poradenskými centrami a kultúrnymi inštitúciami v meste. Dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, účinná podpora žiakom pri učebných problémoch, nadštandardná ochota zamestnancov školy organizovať akcie a programy aj v dňoch pracovného voľna.

Slabé stránky školy: nižší počet žiakov vzhľadom na normatívne finanocvanie škôl.

Príležitosti: vysoká kvalifikovanosť učiteľov, výuka anglického jazyka od prvého ročníka americkým lektorom - predmet konverzáci v anglickom jazyku,dobrá tímová práca učiteľov, hodnotenie školy rodičmi a okolím, možnosť zmeny hodnotenia žiakov a možnosť zmeny sebahodnotenia učiteľov.

Ohrozenia : veľký počet základných škôl v meste, stúpajúce nároky na manažment času u učiteľov a vedúcich pedagogických zamestnancov,časté zmeny rezortných predpisov, postupné obmedzovanie možností profilácie školy prostredníctvom disponibilných hodín.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Minimálne dve celoškolské zasadnutia ZRŠ,priebežné konzultácie rodičov s triednymi učiteľmi, zasadnuria rady rodičov, stretnutie s rodičmi budúcich prvákov, účasť rodičov na polročných a koncoročných prezentáciách projektov žiakov z prírodovedných predmetov a ANJ, účasť a spolupráca pri organizovaní školských a cirkevných podujatí.

Aj v tomto školskom roku plánujeme spoluprácu s Gemersko - malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času, Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote. Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

K 31. augustu 2017 má škola 10 učební, 3 odborné učebne ( kaplnku, počítačovú a prírodovedné laboratórium - Science lab), telocvičňu, basketbalové ihrisko a detské ihrisko s altánkom . V počítačovej učebni majú žiaci k dispozícii 15 počítačov a 20 tabletov. V 4 učebniach sú nainštalované interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Dva dataprojektory sú prenosné. Vo všetkých triedach školy je internetové spojenie.V septembri boli dané do užívania 2 nové žiacke šatne - jedna pre žiakov primárneho vzdelávania a jedna pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania.

V mesiacoch jún, júl a august prebiehala rekonštrukcia troch tried, chodby na 1. poschodí, úprava odborných učební a kancelárskych priestorov.

V škole pôsobí vedúca prevádzkovo- ekonomickej činnosti, ktorá vedie výkon administratívnych a účtovníckych prác, personalistiku a mzdy. V druhom stupni riadenia zodpovedá za zamestnancov THP.

O technický stav budovy, tried, učebných pomôcok, športovísk a voľnočasových priestorov sa celoročne stará školník

Projekty

EDULAB - Moja prvá škola - cieľom projektu je implementácia digitálneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. V tomto školskom roku sme získané body vymenili za dva mikrofóny do školskej kaplnky.

Projekty na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti - Osmijanko, Čitateľský oriešok, Tvorivé čítanie

Projekty na rozvíjanie IKT gramotnosti - Hour of Code, IT akadémia, CodeWeek

Vlastné projekty:

Ruka v ruke - cieľom projektu je vedenie našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní - seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti na detskom oddelení nemocnice Svet zdravia v Rimavskej Sobote.

Memoriál Zlatice Oravcovej - cieľom projektu je pripomenúť si významné evanjelické osobnosti regiónu.

Poloodborné dišputy - cieľom je analýza témy ( v tomto školskom roku klasicizmus) z rôznych uhlov pohľadu formou debát a prezentácií.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
American english club I.Caleb Ranum
American english club II.Caleb Ranum
FlorbalJuraj Šándor
Happy voicesMgr. Stanislava Szitanková
Hra na gitaruMgr. Miroslav Dedinský
Kozmix club Mgr. Katarína Sojková
Literárny klubMgr. Valéria Bagačková
Loptové hryMgr. Michal Mišanko
Napredujeme v slovenčineMgr. Lucia Sélešová
Príroda a svet okolo násMgr. Beáta Fülöpová
Ruka v ruke Mgr. Beáta Fülöpová
ŠikovníčekMgr. Stanislava Szitanková
Z každého rožku troškuIng. Katarína Mišanková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné inovačnéMgr. Radomír Leicher 2017 - 2018RP MPC Banská Bystrica
AdaptačnéMgr. Michal Mišankoapríl - jún 2017EZŠZO Rimavská Sobota
AdaptačnéPhDr. Boris Mauerseptember - november 2017EZŠZO Rimavská Sobota
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
KvalifikačnéMgr. Michal Mišanko2016-2020PdF UK Bratislava
KvalifikačnéPhDr. Boris Mauer2017 - 2019PdF UK Bratislava

Vnútroškolská kontrola

Prebieha podľa plánu vnútroškolskej kontroly pre školský rok 2017/2018, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 4. septembra 2017

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 28.augusta 2017

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria