• S Osmijankom v knižnici

  Členovia Literárneho klubu sa v pondelok vybrali do knižnice. Osmijanko im poradil, že tam majú výbornú knižku. Vraj o nejakej tekvičke a ešte aj dievčatku menom Sofia. Teta knihovníčka nás privítala, usadila a začala otázkou, čo by sme robili, keby  nám zmizli všetky hračky. Nielen naše, doma....ale všade, aj v obchodoch. Riešenie sme našli spolu s tetou knihovníčkou veľmi rýchlo. Bábika z varešky, zajko z ponožky, auto z krabice....

  A takto nejako objavila svoju tekvičku – hračku aj Sofia, z knihy Sofia a Tekvička. Bol to prekrásny a poučný príbeh. Knihu si nakoniec môžete v knižnici aj požičať. My si ju dočítame na ďalšom Literárnom klube.

  Už sa tešíme, čo pre nás pripravil Osmijanko nabudúce.

 • Vyučovanie inak

  Vyučovanie trochu inak zažili žiaci II. stupňa 13. februára 2018 v Mestskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote. Profesionálky odborníčky si pre nich pripravili zaujímavé dopoludnie. Predstavili im ručné tkanie na drevených krosnách, naučili sa čo je tkáčsky stav, nitelnice, člnky, cievky, brdo a priadza. Naučili sa vyrábať náramky, záložky a švihadlá. Každý mal možnosť prežiť zážitkové vyučovanie. Zoznámiť sa a vyskúšať si prácu našich prarodičov, keď dlhé zimné večery sa trávili pri krosnách, na páračkách a ľudia si vymýšľali rôzne príbehy, povesti, uspávanky. Televízne vysielanie nahrádzali spoločne strávené chvíle. Žiaci odchádzali s novým poznaním ručných prác a pocitom spokojnosti s dobre vykonanej práce. Ďakujeme za sprítomnenie minulosti a veľmi príjemnú atmosféru.                                                               M. Bojnová

 • Zimné pohybové hry

  9.02.2018 sa na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej niesol v znamení zimných pohybových hier.  Žiaci prvého stupňa si šli užiť zimu a  zažiť niečo nové do Kokavy nad Rimavicou pod vedením učiteliek 1. stupňa a asistentiek. Očká detí sa rozžiarili radosťou. Na prinesených sánkach, lopároch a lyžiach dokazovali  svoje majstrovstvo. Smiech, radosť z pohybu a spokojnosť bola všade navôkol. Do sýtosti sa vyšantili a vychutnali si čaro zimy.   

  MB        

 • Šikovní olympionici

  Šikovní olympionici

  Naši olympionici sa zúčastnili okresného kola geografickej a biologickej olympiády, ktorú organizovalo CVČ Relax Rimavská Sobota.

  Geografická olympiáda

  Obsahom súťaže bola prezentácia vedomostí z geografie a zručnosti v práci s atlasom a mapou. Súťaž prebiehala písomnou formou a spočívala vo vypracovaní úloh v teste, ktorý mal dve časti- monotematickú časť bez atlasu + úlohy z poznatkov o miestnej krajine (ktorou sa myslí okolie školy, príslušné sídlo, príslušný okres, miestny región a pod.) a praktickú časť s atlasom. Dvaja olympionici súťažili v kategórii G a E. Zuzka Kubičeková z 5. ročníka a Peťo Zajden z 8. ročníka. V tomto školskom roku bola ich príprava zameraná na Zem vo vesmíre a geografickú sieť, štáty Strednej Ameriky, pamiatky UNESCO na Slovensku a samozrejme na ich všeobecný prehľad. Zuzke sa podarilo získať body, ktoré ju posunuli na krásne 2. miesto z 11 súťažiacich.  

  Biologická olympiáda

  Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko-praktickej časti alebo projektovej časti, prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach.

  Dvaja olympionici z 8.ročníka, Tamarka ŠofrankováMirko Szepessy si vybrali projektovú časť. Projekt tvorí poster, písomná správa, komentár. Poster sa člení na jednotlivé časti:

  Úvod – teoretický základ, z ktorého vychádzajú stanovené ciele práce, prípadne hypotéza, ktorú chce autor projektu dokázať alebo poprieť. Stručné zdôvodnenie výberu témy práce.

  Ciele práce – konkrétne ciele, ktoré si autor kladie na základe teoretických vedomostí.

  Metódy – konkrétne postupy, pomocou ktorých chce autor dosiahnuť stanovené ciele práce.

  Výsledky – súbor obrázkov, grafov, tabuliek, schém, textov alebo iných dokumentačných materiálov, ktoré dokazujú plnenie jednotlivých cieľov práce použitím stanovených postupov a metód.

  Záver – zhrnutie a zhodnotenie výsledkov práce, v závere môže byť spomenutý význam práce

  v konkrétnej oblasti.

  Projekt sa spracúva na tému podľa vlastného výberu súťažiaceho.

  Tamarka pozorovaním a pokusmi skúmala rôzne druhy vôd, resp. pitnú, minerálnu a destilovanú vodu; dokazovala prítomnosť vápenatých katiónov v minerálnej vode plameňovou skúškou a stanovovala koncentráciu chloridov vo vzorkách vôd.

  Mirko sledoval a určoval jednotlivé druhy stromov v meste; počítal obvod, výšku a približný vek stromov a navrhol aby boli najväčšie a najstaršie stromy v meste vyhlásené za chránené. Obidvaja môžu byť na seba hrdí, pretože skvelo a na vysokej odbornej úrovni odprezentovali svoje práce. Tamarka získala pekné 3. miestoMirko s krásnym 1. miestom postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice.

  Srdečne všetkým blahoželáme.

  BF

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  V utorkové popoludnie na nás dýchalo čaro povestí v podaní našich žiakov počas školského kola prednesu povesti Šaliansky Maťko. Bosorky, drak, chorý čert, čarovné bylinky a mnoho iných tajomstiev, ktoré sa diali aj počas čarovnej noci na Jána. Rôzne divy a zázraky sme si vypočuli v podaní druhákov Simonky, Dominiky a Edka, tretiakov Veroniky a Sebiho. Druhý stupeň reprezentovali piatačka Olívia a Zuzka, šiestačka Saška siedmačka Lenka.Simonka Szitanková zvíťazila s Čarovnými bylinkami (ktovie, kto jej ich namiešal?) a postupuje na okresné kolo. Rovnako postupuje aj Zuzka Kubičeková s povesťou Verona.Druhé miesto porota udelila Lenke Ferenczovej zo siedmej triedy.Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky.

 • Nové tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 • Vedomostný ostrov už v škole

 • Úspešní v Olympiáde v anglickom jazyku

  Postupujúci z 1. miest školského kola sa 16.1.2017 v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote zúčastnili 28. ročníka okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B.
  Alexandra Bozóová sa v kategórii 1A umiestnila na 6. mieste a Miroslav Szepessy v kategórii 1B na 4. mieste. Obaja naši súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi.

  Viac tu: http://m.relaxrs.webnode.sk/…/a28-rocnik-okresneho-kola-ol…/

 • Návšteva ČOV v Rimavskej Sobote

  Viete čo znamená skratka ČOV? ČOV alebo Čistiareň odpadových vôd.

  Viete kde sa v Rimavskej Sobote nachádza? Smerom na Rimavské Janovce, oproti čerpacej stanici GAS. Pešo z našej školy to trvá asi 30 min.

  Viete akú úlohu má ČOV? Je to zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi:

  • mechanicky (usadzovanie kalu)
  • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)
  • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)

  Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie.

  Všetky tieto informácie získali naši siedmaci od pani učiteľky na hodine chémie, ale hlavne naživo od zamestnanca ČOV, ktorý žiakom poskytol odborný a zaujímavý výklad, ukázal im jednotlivé zariadenia a dokonca obdaroval disciplinovaných a aktívnych siedmakov aj darčekmi od VEOLIE/ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti/, pod ktorú ČOV patrí.

  BF

 • Ornamentálna mapa

  "Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy, s možnosťou realizácie v rámci predmetov – Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova, Výchova umením, Regionálna výchova a pre stredné školy v rámci predmetov - Slovenský jazyk, Umenie a kultúra, Etická výchova.
  V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

  Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.

  Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" ("Ornamental Map of the World"), ktorý bude zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.

  Slovensko bolo v minulosti výnimočné svojou živou kultúrou. Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu. Takmer všetci sa celý život venovali popri práci umeniu, kde veľmi často dosahovali z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň. Každá „dolina“ si tak vytvorila originálny umelecký štýl, ktorý bol univerzálny - mali originálny odev, hudbu, architektúru a ich základom bol práve - originálny ornament.

  Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“, a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps./ info: tatrin@tatrin.sk/

  Na Ornamentálnej mape Slovenska bude zaznamenaná aj Rimavská Sobota, resp. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, resp. ornament a ohnisko nášho regiónu, ktoré vytvorila Tamarka Šofranková z 8. ročníka. Výber farieb do ohniska jej nerobil žiaden problém, pretože navštevuje folklórny súbor Hájik v Rimavskej Sobote a ornamenty z jednotlivých oblastí nášho regiónu sú jej veľmi blízke.

  Sme hrdí, že na mape bude zobrazená aj naša kultúra, ako odkaz pre našich potomkov.

  BF

   

 • Žijem na strome a je mi dobre

  Od 7.12.2017 sprístupnilo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote verejnosti interaktívnu výstavu „Žijem na strome a je mi dobre“. Naši piataci sa jej zúčastnili tiež. Mali možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí.Stromy sú veľmi dôležité pre existenciu mnohých rastlinných, živočíšnych druhov, húb a napokon aj človeka. Dôležitá je aj ich nenahraditeľnosť v globálnom ekosystéme Zeme.Rozmanitosť života na stromoch prezentovala lektorka PhDr. Elena Lindisová na príklade piatich druhoch stromov: dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Žiaci si preopakovali jednotlivých zástupcov vtákov, cicavcov a hmyzu, pomocou vystavených zbierkových predmetov. Súčasťou výstavy je niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré piataci využili na zopakovanie a utvrdenie si získaných poznatkov.

  BF

 • Oprava strechy s finančnou podporou MK SR

 • Prijatie nových žiakov

  Oficiálny sľub a prijatie prvákov a druhákov medzi žiakov našej školy.

  Vitajte medzi nami, v našej veľkej školskej rodine :-)

 • Operation Christmas Child - Operácia vianočné dieťa

  Operation Christmas Child - Operácia vianočné dieťa, projekt, v ktorom ľudia myslia na ľudí, deti na deti, dospelí na deti, proste každý na každého. Sme šťastní, že sme mohli byť jeho súčasťou ako partneri v službe a urobiť radosť našim deťom.

  „Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. “‭‭Lukáš‬ ‭2:10,11

 • Vianočné služby Božie

  Po náročnom roku sme sa všetci stretli v školskej kaplnke na slávnostných službách Božích. Opäť po roku sme s úžasom sledovali príbeh Márie a Jozefa, ktorým nás prevádzal brat farár a duchovný správca Ondrej Majling. A aj keď ho, ako bolo v kázni povedané, počúvame alebo čítame každý rok koncom decembra, nikdy sa nám nezunuje.Naši najmenší spolu s pani učiteľkami si pripravili krásny program na oslavu Vianoc a narodenia pána Ježiša. Prajeme šťastné, veselé a oddychové Vianoce všetkým našim žiakom, kolegom, rodičom, priateľom a priaznivcom.

 • Prezentácie žiakov 7. ročníka

  Maratón prezentácií z biológie v predvianočnom týždni ukončili žiaci siedmeho ročníka. Veľmi zaujímavé boli prezentácie o včelárčení, žralokoch, chove hadov, druhoch žiab či rysovi ostrovidovi. Do pripravených aktivít siedmaci tiež zapojili prítomných rodičov i vedenie školy.

 • Prezentácie žiakov 6. ročníka

  Ani šiestaci sa nedali zahanbiť a nimi pripravené prezentácie, ich obľúbených tém z biológie, sme všetci so záujmom sledovali. Mali sme možnosť dozvedieť sa veľa informácií o netopieroch, izbových kvetoch - fialkách, vretenici obyčajnej, borderskej kólii a tiež o mosasaurovi. Spoločne sme si zahrali pexeso, poskladali puzzle a vylúštili tajničku. Prítomných rodičov i vedenie školy šiestaci obdarovali zhotovenými záložkami do kníh.

 • Prezentácie žiakov 5. ročníka

  Po, už skúsených ôsmakoch, mali v prezentovaní svojich projektov premiéru žiaci piateho ročníka. Dievčatá pripravili triedu pre pozvaných hostí, nakúpili pohostenie. Žiaci si vybrali rôzne témy: veverica stromová, škrečok obyčajný, vlk dravý, somár domáci, kvety- stavba a druhy kvetov, kaktusy, kengura, potkan tmavý, potkan hnedý, rys ostrovid, motýle, figy, slon africký, slon indický, hroch obojživelný, vodné cicavce, kobra čiernokrká. Tréma bola veľká, ale žiaci odprezentovali svoje projekty veľmi dobre. Rodičia a vedenie školy odpovedali správne aj na žiacke otázky, za ktoré dostali záložky do kníh, ktoré im piataci vyrobili.

  BF

 • Prezentácie žiakov 8. ročníka

   Existuje niečo nudnejšie ako sa učiť na štvrťročnú prácu z biológie, chémie alebo iného predmetu? A potom, aby toho nebolo málo - výsledok z tejto známky bude mať hlavný dopad na finálne hodnotenie žiaka. Motivácia žiakov narastá v prípade prípravy nejakého zaujímavého projektu, prezentácie. Samozrejme s vidinou zisku dobrej známky. Žiak sa jednak sám prejaví viac, ukáže sa jeho kreativita a iné vlastnosti. Aj z tohto pohľadu by sa mal žiak pozrieť na skúšku.

  Dňa 14.12.2017 odštartoval maratón prezentácií žiakov II.stupňa z biológie, zameraných na čitateľskú gramotnosť. Žiaci 8.ročníka prezentovali zaujímavé témy, ktoré si vybrali z kníh, encyklopédií z domácej knižnice alebo z knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Vedenie školy a rodičia mali možnosť získať informácie o Sumatre, ostrove Surtsey, fotosyntéze, ucholakovi obyčajnom, lienke obyčajnej, prvých i najnovších strojoch, ale i vzácnych mineráloch. Prežili sme pekné popoludnie a opäť sme sa niečo nové naučili.

  BF

 • Projekty z biológie

  Na hodinu biológie sme si všetci ôsmaci mali pripraviť projekty. Mohli sme si vybrať z troch možností : sopka, zemetrasenie, cunami. Väčšina z nás si pripravila projekty o sopke a prezentovali sme simuláciu erupcie. Každý z nás mal sopku vyrobenú z iného materiálu, ale všetci sme na erupciu použili zhodné suroviny : ocot, vodu, saponát, sódu bicarbónu, potravinárske farbivo. Erupcie boli všetky odlišné - boli inej farby, reakcie boli v rôznych časových intervaloch.Spolužiak,... ktorý si vybral cunami, prezentoval jej priebeh. Mal pripravenú maketu ulice mesta s budovami a pohár s vodou, ktorá predstavovala cunami.Všetci sme, pod dohľadom pani učiteľk, projekty odprezentovali úspešne a popri vyučovaní sme sa aj dobre zabavili.

  Text : Dominika Oroszová

  Foto : Miroslav Szepessy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria