• Školský poriadok

    • Školský poriadok pre školský  rok 2020/2021

      

     §1 Všeobecné ustanovenia

     "Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou."

     Žalm, 32, 8

      

     Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej vydáva tento školský poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo školského zákona č. 245/2008 Z. z. z 22.5.2008 a z vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 z 23. júna 2008 o základných školách.
     Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. zároveň má však povinnosť riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto poriadku a to rovnako aj na školskom výlete, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v škole prírode a ostatných podujatiach organizovaných školou a aktuálnymi dodatkami.
     Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak.
     Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava Školský poriadok. Žiak sa tak správa aj mimo školy, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

     §2 PRÁVA  ŽIAKOV
     Žiak má právo:
     1  na bezpečné, čisté a upravené prostredie;
     2. učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí;
     3. pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez fyzického či verbálneho napádania;
     4. vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme;
     5. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy;
     6. používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie;
     7. aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované;
     8. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede;
     9. aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či ústnych odpovediach;
     10. v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu (ZZ) o komisionálne preskúšanie;
     11. sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického či iného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom.

     §3 POVINNOSTI ŽIAKOV
     Žiak má povinnosť:
     1. správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom, kultúrne sa vyjadrovať;
     2. umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať;
     3. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho;
     4. chodiť do školy vhodne, čisto upravený;

     5. prezúvať sa, odkladať obuv  do skriniek;

     6. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, žiak je povinný každý  úraz či nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu;
     7. zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy, rešpektovať ich pokyny;
     8. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie;

     9. počas slávnostných služieb Božích v chráme Božom , na začiatku školského roka, počas školského roka a na konci školského roka je povinné nosiť bielu košeľu, resp. bielu blúzku a kravatu.

     Žiak má zakázané:

     1. opustiť areál  školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa;
     2. fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy, jej okolí a na podujatiach organizovaných školou;
     3. vulgárne sa vyjadrovať v škole;

     4. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;
     5. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;
     6. vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, naháňať sa po chodbách atď.;
     7. používať mobilný telefón počas vyučovania a školských akcií. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý. Takisto sa zakazuje dobíjať mobilné telefóny v škole.
     8. nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov (neodporúča sa nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí, nákladné odevy a obuv )


     §4 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

     ZVONENIE

     BLESSING:                                       07:40              -           07:50

     1. hodina                                           07:55              -           08:40

     2. hodina                                           08:50              -           09:35

     3. hodina                                           09:55              -           10:40

     4. hodina                                           10:45              -           11:30

     5. hodina                                           11:40              -           12:25 - obedňajšia prestávka

     6. hodina                                           12:55              -           13:40

     7. hodina                                           13:45              -           14:30 


     1. Vyučovanie začína stíšením o 07:40.

     2. Prvá vyučovacia hodina začína o 07:55 hod

     3. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie

     4. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb .

     5. Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa.

     6. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník skutočnosť nahlási vedeniu školy.

     7. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky (kriedu, špongiu atď.), utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, bez vyzvania stoja pri katedre a oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo).

     8.Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim.

     9. Po skončení vyučovania každý žiak uprace stoličku a vyprázdni lavicu.

     10. Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa .

     11. Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať zapnutý mobilný telefón, (a inú elektroniku),  a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, a odovzdať ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá iba rodičovi (ZZ) žiaka.

     12. Žiak, ktorý je oslobodený od povinnej telesnej výchovy (sk.IV), nemusí byť prítomný na vyučovacej hodine v tom prípade, ak je to jeho prvá alebo posledná vyučovacia hodina.

     §5 UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA
     1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo zákonný zástupca  osobne, telefonicky, príp. písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na päť vyučovacích dní, ak zákonný zástupca  neprítomnosť žiaka oznámi do troch dní. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, rodič zákonný zástupca žiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy. Súhlas o uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať príslušný učiteľ.


     §6 KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

     Žiaci sú klasifikovaní podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

     Zo všetkých predmetov a v každom ročníku sú žiaci klasifikovaní známkou. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú predmety zo vzdelávacej oblasti špeciálno-pedagogická podpora sa namiesto klasifikačného stupňa uvádza slovo absolvoval.

      

     §7 POCHVALY
     Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka. Žiak môže dostať tieto pochvaly:

     1. Pochvala triednym učiteľom pred triedou za triedne a školské  vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch2. Pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a mimoriadnu aktivitu v triede. (napr. pomoc pri doučovaní slabších študentov, pomoc študentom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie...)

     3. Pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy.

     §8 SANKCIE

     1. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové menšie porušenie Vnútorného školského poriadku.

     2. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:
     a. Opakované menšie porušovanie  školského poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici a neodnášanie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení...)
     b. Jednorazové väčšie porušenie školského poriadku. (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka škol
     3. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za:
     a. Každé ďalšie porušovanie  školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok.
     b. Za vážne porušenie  školského poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok na spolužiaka, , poškodzovanie majetku školy...)
     c. Za mimoriadne porušenie o školského poriadku (napr. podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...)
     4. Zníženú známku zo správania žiak dostane za:
     a. Každé ďalšie porušovanie  školského poriadku

     b. Za mimoriadne porušenie o školského poriadku (napr. fajčenie, alkohol,šikanovanie, trestný čin...)
     5. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu. Stratenú učebnicu žiak zaplatí.

     §9 DRUHÁ ŠANCA

     Každý žiak si zaslúži druhú šancu. V praxi sa to bude realizovať nasledovne:
     1. Žiak, ktorý porušil Vnútorný školský poriadok a vyslúžil si za to pokarhanie, či zníženú známku zo správania, môže raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia.

     2. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, upratovanie lavíc, doučovanie spolužiakov, mesačné vedenie stíšenia pred  vyučovaním a pod.).
     3. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania či zníženej známky zo správania o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľské na pokarhanie triedneho; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľské atď.).
     4. Vykonanie záslužného skutku sa zaznačí do katalógového listu žiaka

     §10 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

     Zákonný zástupca  žiaka  má právo:

      a. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského  zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

     b. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali  žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania

     c. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom

     d. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

     e. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa

     f. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

     g. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

     h. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

     Zákonný zástupca  žiaka  je povinný:

     a. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností

     b. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom

     c. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas

     d. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

     e. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

     f. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil

      

     §11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
     1.Školský poriadok má napomáhať posilneniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej veselej atmosféry v kolektíve. Ak má žiak, či vyučujúci pochybnosť o tom, že niektorý bod Vnútorného školského poriadku protirečí týmto hodnotám, nech na to okamžite upozorní riaditeľa školy.
     2. So  školským poriadkom oboznámi triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a umiestni ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka.
     3. Žiak sa zaväzuje, že bude  školský poriadok  dodržiavať a svoj záväzok potvrdí svojím podpisom.

     Schválené pedagogickou radou školy na zasadnutí dňa: 26.06.2020

     Upravený platí od 02. 09.2020

     V Rimavskej Sobote 02.09.2020
      

      

      

      

      


      

      

      

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje