PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Radomír Leicher Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 72
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Ing. Katarína Mišanková Dieťa a žiak s autizmom 8 8
Mgr. Valéria Bagačková Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12 181
Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Milica Bojnová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslav Dedinský Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 46
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Beáta Fülöpová E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 89
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ-frekventanti 14
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12
Mgr. Henrieta Majerčíková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 189
Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12
Sfumato / splývavé čítanie / - čítanie pre všetky deti 23
Mgr. Katarína Sojková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Stanislava Szitanková Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 204
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35


© aScAgenda 2019.0.1133 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria