PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Radomír Leicher Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 72
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Ing. Katarína Mišanková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 30
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Valéria Bagačková Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12 181
Príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Jana Bírová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Mgr. Milica Bojnová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 25
Mgr. Miroslav Dedinský Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 46
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Henrieta Majerčíková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 59
Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v cirkevnej škole - učiteľ v evanjelickej škole 12
Sfumato / splývavé čítanie / - čítanie pre všetky deti 23
PaedDr. Monika Štoberová Učiteľ - tvorca učebných zdrojovv pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37 191
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 139
Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia 15


© aScAgenda 2022.0.1297 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2021
  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje