Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Predkladá : Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy


Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej , 979 01 Rimavská Sobota
Adresa školyDaxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón+421 047 5631127
E-maileskola@rsnet.sk
Internetová stránka ezsrs.edupage.org
ZriaďovateľRimavský seniorát ECAV na Slovensku

Vedúci zamestnanci školy

14. 11.2019 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v zmysle § 4 ods.4 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy navrhla rada školy zriaďovateľovi školy vymenovať na miesto riaditeľa školy Mgr. Radomíra Leichera. Dňa 24.11.2019 zriaďovateľ vymenoval do funkcie riaditeľa školy Mgr. Radomíra Leichera od 01.01.2020 na päťročné funkčné obdobie.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
Zástupca riaditeľa školyIng.Katarína Mišanková047/56311270911826269eskola@rsnet.sk
Duchovný správca školyMgr. Martina Krivdová047/56311270918828220eskola@rsnet.sk

Rada školy

V školskom roku 2019/2020 rada školy zasadala podľa schváleného plánu zasadnutí v októbri a novembri 2019, novembrové zasadnutie bolo venované výberovému konaniu na miesto riaditeľa školy.Zasadnutie v marci 2020 bolo z dôvodu mimoriadnej situácie ( pandémia COVID-19) a Príkazu riaditeľa školy č. 01/2020 zrušené. Výročná správa o činnosti Rady školy pri EZŠ ZO za kalendárny rok 2019 bola schválená per rollam všetkými členmi rady školy. Rade školy bola písomne oznámená zmena hodnotenia žiakov na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe odporúčania Pedagogickej rady EZŠ ZO, ktoré prijala na svojom online zasadnutí dňa 22.04.2020. Ďalšie zasadnutie rady školy bolo posunuté na september 2020.

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Jarmila Szepessyová
pedagogickí zamestnanciPhDr.Boris Mauer, Mgr. Miroslav Dedinský
ostatní zamestnanciMgr. Jarmila Szepessyová
zástupcovia rodičovIng. Peter Slovák, PhD.
 Ing. Viktória Sebök
zástupca zriaďovateľaJuraj Maťko, Mgr. Terézia Gabčanová, Ing. Ján Fiľo, Mgr. Lýdia Naďová
  Alžbeta Dovalová, Bc. Mária Očkajová

Poradné orgány školy

Poradné orgány

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí zamestnanci školy. V priebehu tohto školského roka sa v dôsledku koronakrízy konali pedagogické rady prezenčnou aj dištančnou formou. Na prezenčných pedagogických radách sme sa zaoberali výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami žiakov, dávali sme návrhy a prijímali opatrenia na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Analyzovali sme otázky hodnotenia a klasifikácie intaktných žiakov a začlenených žiakov. Prerokovali sme plán práce na školský rok, inovovaný školský vzdelávací program a návrhy na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Prezenčne sme schválili vnútorný poriadok školy. Na dištančnej pedagogickej rade v apríli 2020 sme sa zaoberali priebežným a koncoročným hodnotením žiakov na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Metodické združenie, predmetová komisia prírodovedných a predmetová komisia humanitných predmetov pracovali v školskom roku podľa plánov MZ a PK, ktoré vychádzali z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, z inovovaného Školského vzdelávacieho programu EZŠ ZO, z plánu práce školy na školský rok 2019/2020, z analýzy dosiahnutých výchovno - vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2018/2019 a z vnútorného poriadku školy. Ich činnosť bola zameraná na skvalitňovanie práce pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno - vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na rozvíjanie vyšších myšlienkových pochodov u žiakov na 1. aj 2. stupni , na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a na rozvíjanie ich čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr.Valéria Bagačková1.stupeň
PK Jazyk a komunikácia a výchovné predmetyMgr. Lucia SélešováSJL, ANJ, NEJ, OBN, TEV, VYV, HUV
PK prírodovedných predmetovMgr. Miroslav DedinskýBIO, CHE, FYZ, MAT, GEO, INF, TEC
MZ ŠKDTímea BánováŠKD

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 104

Počet tried: 10


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.špeciálnaSpolu
počet tried111111111110
počet žiakov99121488171298104
z toho v ŠKD99111402000045

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej sa uskutočnil od 15. 04.2020 do 31.04.2020 týmito spôsobmi: 1. pomocou elektronickej prihlášky alebo 2. papierovou formou bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienických opatrení zo strany školy aj zákonného zástupcu dieťaťa.

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 1. máju 2020 : 16 z toho 6 dievčat. Rodičia 3 detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky.

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 5.ročSOŠSOUOUPraktická škola
prihlásení18001
prijatí18001
% úspešnosti100%100%--------------100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Vzhľadom na koronakrízu boli žiaci I. ročníka na konci školského roka 2019/2020 hodnotení slovným komentárom. Všetci žiaci školy postúpili do vyššieho ročníka.

TriedaANJBIOCSJCEJDEJDobrovoľné vyučovanieETVEVBFYZGEOHUVCHEMILIIFVINF
prvá               
druhá               
tretia2,08              
špeciálna 1  1   11 1  1
štvrtá1,62              
piata2,382  1,88    2     
šiesta1,832  1,67   1,171,67     
siedma32,73  2,27   2,532,07 2   
ôsma2,72,6  2,6   2,22,1 2,6   
deviata3,223,11  2,56   2,672,78 2,89   

TriedaKAJKAJMATNBVNEJOBNONOBVOchrana života a zdraviaOZOPHRPVCPRIPDVPRV
prvá               
druhá  1,67           1
tretia  1,92          1,92 
špeciálna  1  1         
štvrtá  1,64          1,36 
piata  2,5            
šiesta  1,83  1,5         
siedma  3,47 21,47         
ôsma  2,4 2,31,5         
deviata  3,22 2,172,33         

TriedaRGVRGZRGZPRKSSZRKSRMZRSZRSFRCDRKSRUJSJLSPRSPSVP/T
prvá            1  
druhá           1,781  
tretia           2,081  
špeciálna           11  
štvrtá           1,711  
piata           2,251  
šiesta           2,331  
siedma           2,671  
ôsma           2,91  
deviata           2,891  

TriedaSJPTchVTECTEVTSVTHVUVLAVUMVYVZTVZEM
prvá            
druhá            
tretia       1,58    
špeciálna      1     
štvrtá       1,57    
piata            
šiesta            
siedma            
ôsma            
deviata            

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
prvá9900
druhá9900
tretia121200
špeciálna7601
štvrtá141400
piata8800
šiesta7601
siedma161501
ôsma121002
deviata0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
prvá929032,2229032,2200,00
druhá933337,0033337,0000,00
tretia1254945,7554945,7500,00
špeciálna7514171,33514171,3300,00
štvrtá1459042,1459042,1400,00
piata854568,1353366,6301,50
šiesta759499,0059499,0000,00
siedma16141194,07141194,0700,00
ôsma1290090,0090090,0000,00
deviata000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

Z dôvodu pandémie COVID - 19 bolo ministrom školstva, vedy a športu zrušené vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov T9 2020.

NázovÚspešnosť v %
Testovanie 5 MAT48,3
Testovanie 5 SJL47,9

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Špec.Spolu
Počet tried v ročníku111111111110

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka191
Bežných tried88725
Špeciálnych tried170
Spolu1010426

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škola zamestnávala:

17 učiteľov

2 vychovávateľky

3 asistentov učiteľa

5 prevádzkových zamestnancov


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP113
DPP71
Znížený úväzok41 - cez projekt
Na dohodu00
Rodičovská dovolenka10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01717
vychovávateľov112
asistentov učiteľa123
    
spolu22022

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.GEG2
VI.GEG1
VII.GEG1
VIII.GEG1
IX.GEG1
V.MAT5
VI.MAT4
VIII.CHE2
VII.CHE2
IX.CHE1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci reflektujú dôležitosť celoživotného vzdelávania. Učitelia si priebežne dopĺňajú vzdelanie kontinuálnym vzdelávaním. Do adaptačného vzdelávania boli zapojení 4 pedagogickí zamestnanci, do kvalifikačného vzdelávania 2 zamestnanci. Jedna vyučujúca ukončila prvý ročník doktorantského štúdia, pedagogický asistent ukončil kvalifikačné vzdelávanie - rozširujúce štúdium v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Jedna zamestnankyňa študuje na SOŠ odbor vychovávateľstvo. Aktualizačné a adaptačné vzdelávanie bolo obmedzené vzhľadom na koronakrízu.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu00
doktorantské štúdium01
kvalifikačné11
adaptačné04
aktualizačné018
doplňujúce pedagogické00
stredoškolské pedagogické01
vysokoškolské pedagogické01
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Z dôvodu pandémie COVID - 19 bola väčšina olympiád a súťaží od marca 2020 do konca školského roka zrušená. V I. polroku sa naši žiaci zapojili do literárnych a recitačných súťaží Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas a Dobšinského rozprávkový Gemer. V tejto súťaži žiačka IX. ročníka Lenka Ferenczová sa umiestnila na 2. mieste a žiačka VII.triedy Zuzana Kubičeková 3. miesto. Okresného kola olympiády z anglického jazyka sa zúčastnili žiačka VII. triedy Zuzana Kubišová, ktorá získala 2. miesto a žiačka VIII. triedy Alexandra Bozóová, ktorá získala 3. miesto.

Do literárnej súťaže Zlatá krajina sa v tomto školskom roku zapojilo 18 žiakov, z toho 6 sa zúčastnilo vyhodnotenia v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, ktoré prebehlo za prísnych hygienických opatrení. Cenu spisovateľky Ivety Zaťovičovej za najlepšiu prózu súťaže získala žiačka IX. triedy našej školy Lenka Ferenczová.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Spolupráca školy s cirkevnými organizáciami

Žiaci školy vystupovali aj v tomto škoskom roku na podujatiach organizovaných CZ ECAV v Rimavskej Sobote.Ucho a dušu veriacich potešili na vianočných službách Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote vianočnými básňami žiaci I. stupňa pod vedením Mgr. Henriety Majerčíkovej.

Každá trieda na I. stupni, špeciálna trieda a ŠKD odoberali detský evanjelický časopis Dúha, ktorý využívali pri vyučovaní evanjelického náboženstva, na hodinách výtvarnej výchovy a v rámci školského klubu detí. Často sa zapájali do súťaží vyhlásených týmto časopisom a získali pekné ceny.

Aktivity školy

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej sa svojim zameraním orientuje na žiaka, na jeho vzdelávanie v komplexnom zmysle s dôrazom na kresťanskú výchovu. Vyučujúci kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, komunikačných zručností, schopnosti argumentovať, na čítanie s porozumením, na využívanie rôznych zdrojov informácií . Plnili úlohy environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, zdravého životného štýlu, regionálnej výchovy, výchovy k ľudským právam a dopravnej výchovy. Počas dištančného vzdelávania využívali žiaci a učitelia pravidelnú on-line komunikáciu. Vyučovanie prebiehalo prostredníctvom edupage, zoom- konferencií, emailov a messengera. Zapojenosť žiakov do dištančného vzdelávania bola na veľmi dobrej úrovni.

Duchovný život školy

Ranné stíšenia ( blessing) žiakov I. stupňa prebiehali v triedach s triednymi učiteľkami, žiaci II. stupňa sa stretávali do prepuknutia pandémie koronavírusu v školskej kaplnke.V tomto školskom roku sa do ranných zamyslení zapájali žiaci VI. a VII. triedy modlitbami, ktorých námetom boli žalmy z Biblie. Podľa potreby zamyslenia pripravovali aj pedagógovia, ktorí námety čerpali z Dobrej sejby, Tesnou bránou, Denníka mladých, Poďme si čítať, 365 príbehov a modlitieb. Služby Božie mali charakter Detských služieb Božích, konali sa pravidelne každý piatok v školskej kaplnke, na začiatku a konci školského roku v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote. Na službách Božích sa spievali piesne z Evanjelického spevníka, K trónu slávy a mládežnícke piesne.Do služieb Božích sa aktívne zapájali žiaci 1. stupňa svojimi modlitbami, ktoré si pripravili s duchovnou správkyňou školy. Súčasťou služieb Božích bola modlitba Pánova v anglickom jazyku. Na každých službách Božích boli žiaci vedení k tomu, aby sa naučili Zlatý verš. Na Vianoce si žiaci pripravili vianočný program, s ktorým sa predstavili v školskej kaplnke aj na Štedrý večer v evanjelickom kostole. Raz do mesiaca sa pedagogickí zamestnanci stretávali na biblických hodinách pod vedením spirituálky školy Mgr. Martiny Krivdovej, ktoré boli zamerané na výklady k Modlitbe Pánovej.

Počas koronakrízy duchovná správkyňa pripravovala každý deň modlitby s biblickým citátom, ktoré boli uverejnené na stránke školy.

Environmentálna výchova

V školskom roku 2019/2020 sme začali spolupracovať s koordinačným centrom občianskeho združenia Priatelia Zeme so sídlom v Rimavskej Sobote. V rámci spolupráce a v snahe zvyšovať povedomie o globálnych témach, o klimatických zmenách, ochrane životného prostredia, šetrení energiami a separovaní odpadu sa na našej škole uskutočnila prednáška pod názvom Hrobové ticho na školách a putovná výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti.

Žiaci sa naďalej zapájali do separácie elektroodpadu v rámci projektu Recyklohry.

Žiaci 5.až 9. ročníka sa zúčastnili pravidelného Kurzu na ochranu zdravia a prírody v septembri 2019.

Zdravý životný štýl

Žiakov sme viedli zdravému stravovaniu prostredníctvom mliečneho aj ovocného programu. Žiaci si mohli zakúpiť ovocné desiate.V septembri sme pre žiakov školy a širokú verejnosť pripravili Apple day, na ktorom sme pripravovali rôzne výrobky z jabĺk a iného ovocia.

Korčuľovanie na zimnom štadióne - zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa v priebehu jedného týždňa.

Čitateľská gramotnosť

Počas celého roka vyučujúci aj žiaci využívali knižničný fond školskej knižnice počas vyučovania i na domáce čítanie, vrátane kníh písaných po anglicky.

Uskutočnili sme tieto aktivity:

Tajomstvá sveta - žiaci 1. až 4. ročníka riešili kreatívne úlohy na rozvoj čítania s porozumením.

Mesačné návštevy Knižnice Mateja Hrebendu - žiaci 1. stupňa.

Napredujeme v slovenčine - záujmový útvar pre deviatakov, v ktorom pod vedením Mgr. Sélešovej rozoberali literárne aj odborné texty.

Čítame s porozumením - záujmový útvar žiakov II. stupňa zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Memoriál Zlatice Oravcovej - náš školský projekt, školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil VI. ročník venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Žiaci preštudovali mnoho materiálov o tejto udalosti, spracovali spomienky rodičov a starých rodičov prostredníctvom videí a zvukových záznamov. Pripravili výstavu hračiek z obdobia socializmu.

Dobšinského rozprávkový Gemer - regionálnej literárnej súťaže sa s vlastnými prácami zúčastnili 4 žiaci. L. Ferenczová a Z. Kubičeková sa umiesnili na 2. a 3. mieste.

Zlatá krajina - regionálna literárna súťaž - zúčastnilo sa 18 žiakov, z toho l. Ferenczová získala Cenu spisovateľky.

Recitačné súťaže - vzhľadom na pandémiu sa konala súťaž v prednese rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Regionálneho kola sa zúčastnila žiačka 4. ročníka bez získania umiestnenia.

Matematická a finančná gramotnosť

Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci sledovali nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale aj schopnosť žiakov pochopiť text zadanej úlohy, vedieť používať logické, kritické a abstraktné myslenie zadávaním žiakom gradovaných a kontextových úloh, hlavolamov, prešmyčiek.

Z matematických súťaží sa uskutočnila iba medzinárodná matematická súťaž Klokan, v ktorej žiaci I. stupňa K. Lendvorská a S. Szitanková dosiahli vynikajúce výsledky - vyriešili všetky úlohy.

Žiaci 4. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. V. Bagačkovej v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti uskutočnili Jesenný trh podnikateľov, na ktorom prezentovali vlastné výrobky.

Aktivity v oblasti dobrovoľníctva

Trojlístok - takto sme pomenovali náš školský projekt zameraný na pomoc núdznym a slabým.

Má tieto zložky: Ruka v ruke - spolupráca so seniormi v DSS Rimavská Sobota a s detským oddelením nemocnice Svet zdravia, Naše rúčky - doučovanie slabších žiakov a Podaj mi ruku a pomôž - pomoc psíkom v útulku Šťastné labky vo Fiľakove. Žiaci a učitelia v decembri 2019 zozbierali pre psíkov krmivo, deky a 90,00 eur. V rámci projektu sme odniesli vianočné balíčky chorým deťom na detské oddelenie nemocnice Svet zdravia v Rimavskej Sobote a vyzbierali sme šatstvo a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín.

Exkurzie a výlety

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu boli školské výlety a exkurzie zrušené. Zúčastnili sme sa len jednej exkurzie - navštívili sme výstavu Terakotová armáda v Synagóge v Lučenci spojenú s workshopmi pre deti.

V Gemersko- malohontskom múzeu si žiaci špeciálnej triedy prezreli stálu expozíciu.

Aktivity v rámci globálneho vzdelávania:

Havrany a ich príbuzní - interaktívne podujatie v múzeu.

Vedomosti o vesmíre - interaktívne podujatie v hvezdárni.

Príprava na biologickú olympiádu - žiaci 4. ročníka v spolupráci s Ekorelaxom.

Tvorivé dielne pred Vianocami s predškolákmi s lektorkou Gemerského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Burza práce - zúčastnili sa jej žiaci 8. a9. ročníka.

Iné aktivity v rámci školy

Imatrikulácia prvákov

Stretnutie s Mikulášom

Predvianočná burza šiat a hračiek

Karneval

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projektové aktivity v škole sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov, rodičov a odborníkov z rôznych oblastí. V školskom roku 2019/2020 sme realizovali tieto projekty:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania. V tomto školskom roku sme zisťovali vedomosti žiakov e-testovaním z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v štvrtom, piatom a ôsmom ročníku.

Čitateľský oriešok - projekt je zameraný na čítanie s porozumením pre žiakov na 1. stupni. Ich súčasťou je pravidelná návšteva Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.

Trojlístok - cieľom projektu je viesť našich žiakov ku kresťanským hodnotám v každodennom živote, naučiť ich dávať a nielen brať. Naša pozornosť je nasmerovaná ku tým, ktorí sú na pomoc najviac odkázaní - seniorom v Domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote a deťom dočasne odlúčeným od svojich rodičov v nemocničnej starostlivosti na detskom oddelení nemocnice Svet zdravia v Rimavskej Sobote.

Recyklohry - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Fenomény sveta - inovatívny a inšpiratívny projekt pre žiakov 2. stupňa prináša EDULAB. Projekt tvorivým spôsobom buduje u žiakov chápanie vzťahov medzi javmi a procesmi v prírode a podporuje aktivitu, iniciatívu a samostatnosť.

Projekty na rozvíjanie IKT gramotnosti - Hour of Code, IT akadémia, CodeWeek.

Pomáhajúce profesie v školstve - projekt MPC Prešov zameraný na inklúziu na školách. V rámci projektu nám vo februári 2020 bolo umožnené vytvoriť dve pracovné miesta - pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg. Z dôvodu koronakrízy začali pedagogická asistentka a špeciálna pedagogička pracovať od školského roku 2020/2021.

Kozmix je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne.

Viem, čo zjem - je projekt, ktorý hravou formou motivuje žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporuje ich záujem o pohybové aktivity.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 na škole nebola inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

K 31. augustu 2020 má škola 10 učební, 3 odborné učebne ( kaplnku, počítačovú a prírodovedné laboratórium - Science lab), telocvičňu, detské ihrisko s altánkom a dokončuje sa vonkajšie športové ihrisko zdieľané s Reformovaným gymnáziom Mihálya Tompu. V počítačovej učebni majú žiaci k dispozícii 15 počítačov a 20 tabletov. V 4 učebniach sú nainštalované interaktívne tabule, dataprojektory a notebooky. Dva dataprojektory sú prenosné. Vo všetkých triedach školy je internetové spojenie.

V mesiacoch júl a august prebiehala revitalizácia tried na I. stupni ( výmena nábytku vrátane lavic a stoličiek, svietidiel, maľovanie, natieranie radiátorov a dverí ) na prízemí školy.

V škole pôsobí vedúca prevádzkovo- ekonomickej činnosti, ktorá vedie výkon administratívnych a účtovníckych prác, personalistiku a mzdy. V druhom stupni riadenia zodpovedá za zamestnancov THP.

O technický stav budovy, tried, učebných pomôcok, športovísk a voľnočasových priestorov sa celoročne stará školník.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1.1.Normatívne finančné prostriedky na obdobie 09/2019 - 08/2020 boli vo výške 358 578 €.

2. Nenormatívne finančné prostriedky

2.1. Mzdy a odvody pre 3 pedagogických asistentov učiteľa - 36 655 €.

2.2.Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy - 2 253 €.

2.3. Príspevok na žiakov v hmotnej núdzi - 1 050 €.

2.4. Príspevok na učebnice - 3 248 €.

2.5.Dopravné žiakom - 4 685 €.

3.Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb

3.1. OZ Združenie rodičov a priateľov Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote je príjemcom 2% podielu z dane.

V uplynulom roku občianske združenie získalo z členských príspevkov 1370 € a z 2% dane FO aPO 788,29 €.

3.2.Príspevok z fondu cirkevného školstva - 29 000 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavný cieľ školy na rok 2019/2020

Podporovať rozvoj vyšších myšlienkových procesov u žiakov na vyučovacích hodinách.

Plnenie a zistenia

Počas školského roka 2019/2020 sa vo vyučovacích hodinách využívali úlohy na rozvoj vyšších myšlienkových operácií, čo je podložené aj hospitačnými záznamami. Ako podklad slúžila reevidovaná Bloomova taxonómia a implementácia dvojdimenzionálnej taxonómie cieľov. Využitie konvergentných a divergentných úloh sa realizovalo najmä na hodinách biológia, geografia, matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis a ďalších.

Primerane k potrebám k plneniu vzdelávacích cieľov a rozvoja kompetencií žiakov sa využívali IKT prostriedky, najmä počas dištančnej výuky.

Škola má vypracovaný ŠkVP, ktorý každoročne upravuje na nové podmienky. Na vyučovaní sa využívali inovačné metódy, alternatívne prvky, vzdelávacie programy, internetové portály - Bez kriedy, Zborovňa. Pre žiakov sme pripravili súťaže, podujatia, exkurzie, projekty.

Opatrenia

V nasledujúcom školskom roku implementovať využívanie vyšších myšlienkových procesov aj do ostatných predmetov, pripraviť plány vedúcich MZ a PK s jasne identifikovateľnými úlohami v tejto oblasti a taktiež naďalej efektívne využívať dostupné informačné a komunikačné zariadenia s cieľom rozvoja IKT kompetencií žiakov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

• dosahované výsledky v súťažiach

• vysoká odbornosť vyučovania

• vyučovanie predmetu konverzácia v anglickom jazyku

• prijímanie a uplatnenie sa žiakov na SŠ

• tvorivosť učiteľov

• používanie internetovej žiackej knižky , elektronickej triednej knihy, edupage - výborná príprava na dištančné vzdelávanie, zapojenosť žiakov do dištančného vzdelávania bola na vysokej úrovni

• veľmi dobrá spolupráca s rodičovským združením

• vlastná telocvičňa a veľký školský dvor

• rozširovanie knižničného fondu

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

• znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa

• podpriemerné výsledky externých meraní

Návrh opatrení:

1. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a analýze prečítaného textu

2. Viesť žiakov k samostatnosti a rozvíjať u nich kritické myslenie a vyššie myšlienkové pochody

3. Zvýšiť efektívnosť vyučovania

4. Dôsledne vykonávať kontrolnú a hospitačnú činnosť

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

boli vyhovujúce.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čítame s porozumením8 Mgr. Ivana Kožiaková
Duchovná pieseň11 PhDr. Boris Mauer
English club I16 Mgr. Nelea Schiba
English club II7 ThDr. Janka Miháliková
Florbal11 Juraj Šándor
Loptové hry12 Mgr. Michal Mišanko
Napredujeme v slovenčine9 Mgr. Lucia Sélešová
Šikovníček15 Mgr. Stanislava Szitanková
Trojlístok9 Mgr. Valéria Bagačková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili dve celoškolské zasadnutia Združenia rodičov pri EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Každá trieda mala svojho zástupcu vo výbore ZRPŠ, ktorý pod vedením predsedkyne Bc. Zuzany Kováčovej a tajomníčky Mgr. J. Szepessyovej aktívne spolupracoval s riaditeľstvom školy. Triedne schôdzky rodičov sa konali podľa potreby, vzhľadom na koronakrízu boli učitelia v kontakte s rodičmi na dennej báze prostredníctvom online komunikácie a telefonickej komunikácie.

Spolupráca školy s rodičmi sa realizovala v oblastiach :

duchovnej

kultúrnej

poradensko - konzultačnej

V duchovnej oblasti sa stretnutia s rodičmi realizovali počas služieb Božích v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote .

V poradensko - konzultačnej oblasti sme spolupracovali hlavne s rodičmi integrovaných žiakov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Rimavskej Sobote sa dotýkala rôznych oblastí života - športovej, kultúrnej, vzdelávacej aj duchovnej. V novembri sme zorganizovali Memoriál Zlatice Oravcovej venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie v spolupráci s Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s Gemersko - malohontským múzeom, s Knižnicou Mateja Hrebendu, s Centrom voľného času, Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote. Dlhodobo participujeme na akciách organizovaných miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vyučovanie od 13.marca 2020 do júna 2020, resp. do konca júna 2020 (pre žiakov 6.-9. ročníkov) bolo realizované formou dištančného vzdelávania vzhľadom k výskytu ochorenia COVID-19 a následných hygienicko-epidemiologických opatrení. Pre potreby zabezpečenia vyučovania bolo potrebné prijať a implementovať do tohto typu vyučovania niekoľko opatrení a dohôd, aby sa zabezpečil plynulý prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dňa 4. septembra 2020 sa realizoval medzi žiakmi 2. roč. až 9. roč. a špeciálnej triedy dotazník o možnostiach výučby v období počas prerušenia prezenčného vyučovania s otázkami č. 1 až č.9, avšak otázka č.6 nebola zisťovaná. To znamená, že počet otázok bol 8.

Dotazník bol rozdelený na tri časti:

A - Prístup k internetu počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2019/2020 (5 otázok)

B - Celkové podmienky (2 otázky)

C - Využitie programového vybavenia (1 otázka)

Počet respondentov spolu bol: 73

Na otázku č.1 “Mal/mala si doma prístup k internetu?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Mal/a som doma dostatočne rýchle a dátovo neobmedzené internetové pripojenie - 56 odpovedí

b. Mal/a som doma internetové pripojenie s nižšou rýchlosťou alebo s obmedzujúcim dátovým limitom - 16 odpovedí

c. Nemal/a som doma internet - 1 odpoveď

Na otázku č.2 “Mal/a si zariadenie, na ktorom si pracoval s elektronicky zadanými úlohami?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno, mal som vlastné zariadenie - 44 odpovedí

b. Mal som zdieľané zariadenie s inými členmi domácnosti. Používal som ho x hodín denne - 28 odpovedí

c. Nemal som prístup k takému zariadeniu - 1 odpoveď

Na otázku č.3 “Mal/a si pripojenie k elektrickej sieti, aby si mohol zariadenie pravidelne nabíjať?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno - 70 odpovedí

b. Nie - 2 odpovede

Na otázku č.4 “Vedel si používať elektronické zariadenie potrebné na vypracovanie elektronicky zadaných úloh?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno, na úlohách so pracoval celkom samostatne - 9 odpovedí

b. Čiastočne, občas mi pomohli rodičia alebo súrodenci - 51 odpovedí

c. Pracoval som len s pomocou rodičov - 13 odpovedí

Na otázku č.5 “Mal/a si prístup k tlačiarni?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno, neobmedzený - 38 odpovedí

b. Áno, ale veľmi obmedzený - 23 odpovedí

c. Nie - 12 odpovedí

Na otázku č.7 “Mal/a si telefonické spojenie?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno, mám vlastný telefón - 49 odpovedí

b. Telefón som zdieľal s inými členmi rodiny, ale mohol som ho používať podľa potreby - 19 odpovedí

c. Nemal som telefonické pripojenie - 5 odpovedí

Na otázku č.8 “Mal/a si doma priestor a podmienky na sústredenú prácu?” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. Áno, neobmedzený - 60 odpovedí

b. Áno, ale časovo obmedzený - 13 odpovedí

c. Nie - 0 odpovedí

Na otázku č.9 “Na elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi som využíval/a:” bol počet odpovedí na jednotlivé otázky nasledovný:

a. svoj vlastný e-mail - 18 odpovedí

b. e-mail rodičov - 35 odpovedí

c. EduPage - 61 odpovedí

d. Messenger - 64 odpovedí

e. Zoom - 55 odpovedí

f. Iné (Viber, WhatsApp) …… - 5 odpovedí

Z odpovedí na jednotlivé otázky môžeme konštatovať nasledovné:

1. Prístup žiakov EZŠZO k internetu je na výbornej úrovni so 77% podielom rýchleho a neobmedzeného internetu, len 22% žiakov ma mierne obmedzený internet kvôli rýchlosti alebo dátovému limitu.

2. Z druhej otázky je zrejmé, že 61% žiakov má vlastné zariadenie a ďalších 38% ma zdieľané zariadenie, čo je taktiež výborný stav. Z toho vyplýva, že pripravenosť rodín pre dištančný typ vzdelávania je priam ideálny.

3. Viac ako 97% žiakov si môže svoje zariadenie bezproblémovo nabíjať a pripájať k eletrickej sieti. Len dvaja žiaci uviedli, že nie.

4. 12% žiakov zvládlo využívať zariadenie celkom samostatne, 70% s občasnou pomocou rodičov, či súrodencov a 18% výhradne s pomocou.

5. Vytlačíť si študijné materiály v domácom prostredí dokáže 52% žiakov, 32% len obmedzene a 16% žiakov takúto možnosť nemá.

6. --

7. 67% žiakov uviedlo, že má vlastné mobilné telefóny a 26% žiakov môže používať telefón s iným členom domácnosti, 7% žiakov nemalo možnosť využívať telefonické spojenie pre potreby vyučovania.

8. Dôležitý faktor sú vytvorené podmienky pre nerušenú a sústrednú prácu v domácom prostredí. 82% žiakov takúto možnosť má, čo spolu s zvyšnými 18% žiakov s obmedzeným priestorom pre sústrednú prácu poskytuje výborný predpoklad pre zvládnutie dištančného vzdelávania.

9. Cieľom poslednej otázky bolo zistiť, ktoré sú najčastejšie programy, ktoré využívali žiaci pre potreby komunikácie s vyučujúcimi, odosielania súborov. Odpovede mohlli byť ak viacnásobné, preto len konštujem, že najčastejšie sa využíval Messenger (64 odpovedí) . Približne podobne často sa využívala aj aplikácia EduPage (61 odpovedí) , ďalej nasledujú Zoom (55 odpovedí) a komunikácia prostredníctvom e-mailu (18 a 35 odpovedí - 53 spolu). Najmenej sa využívali iné, ako napr. Viber, WhatsApp a pod.

Časť 2

Správa o dištančnom vzdelávaní počas prerušeného prezenčného vyučovania zo správ MZ a PK

Metodické združenie

Zo správy MZ vyplýva, že zapojenosť žiakov do dištančného vyučovania bola v 1. ročníku a špeciálnej triede 100%, v ročníkoch 2.-4. bol zhodne 88.8%. Priemerná zapojenosť bola 93%, čo môžeme hodnotiť ako vysoko pozitívne číslo. Traja žiaci nejavili záujem ani po opakovaných upomienkach a pripomenutiach. V správe sa zdôrazňuje využívanie softvérových multiplatformových nástrojov Zoom, Messenger, e-mail, dokonca aj čítanie cez telefón. Hodnotenie prebiehalo slovne, prípadne aj rôznymi emotikonami a pod.

V prvom až štvrtom ročníku sa tematické výchovno-vzdelávacie plány najmä zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, prvouky, výtvarnej, či hudobnej podarilo splniť. Žiaci mali vytvárať rôzne elektronické prezentácie, ktoré zasielali e-mailom, podobne aj pracovné listy. Pre komunikáciu so žiakmi sa využívali najmä Zoom, EduPage, Messenger, e-mail, Viber, či SMS správy. Žiaci prostredníctvom uvedeného softvéru posielali vypracované projekty, prezentácie, videá a ďalšie úlohy. V neiktorých ročníkoch sa využívalo aj telefonické spojenie pre čítanie textov a rozprávok. Samostatnou kapitolou je sledovanie rôznych vzdelávacích filmov a dokumentárnych filmov cez YouTube. Niektoré špecifické predmety, resp. Vzdelávacie okruhy nebolo možné prebrať v dostatočnej miere, tie sa preložili na september.

V špeciálnej triede bola situácia podobná a využívali sa rovnaké softvérové riešenia pre komunikáciu a pre potreby zasielania súborov.

V závere správy je zdôraznené, že s pribúdajúcim vekom žiakom bolo používanie uvedených programov jednoduchšie, “deti lepšie ovládali techniku a aj sa lepšie dokázali sústrediť na vyučovanie online”.

Predmetová komisia jazyk a komunikácia a výchovné predmety

Zo správy tejto PK a jej členov môžeme konštatovať, že dištančné vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom platforiem EduPage, Zoom, Messenger a e-mailom. Okrem toho sa využívali aj e-mailové a telefonické konzultácie so žiakmi a zákonnými zástupcami. Prostredníctvom uvedených platforiem bolo vysvetľované nové učivo, zadávané domáce úlohy, odosielané pracovné listy, prezentácie, videá a iný materiál súvisiaci s výučbou.

Zapojenosť žiakov do výučby bola nadpriemerná, avšak kolísavá podľa predmetu a ročníka. Vyskytli sa aj prípady, kedy sa žiaci nezapájali do výučby v niektorých predmetoch, napriek tomu, že mali vytvorené podmienky pre vyúčbu aj priestorovo-časové i technické.

Pre potreby vyučovania sa využíval aj YouTube.

Predmetová komisia matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov

Komunikácia so žiakmi a ich rodičmi prebiehala prostredníctvom EduPage, e-mailovej komunikácie a správ na rôznych sociálnych sieťach. Záujem o online vyučovanie na hodinách biológie a chémie nebol a tak sa komunikácia a zasielanie úloh i vypracovaní presunulo len na EduPage. Niektoré témy z geometrie nebolo možné touto formou odučiť, obdobne ako na prvom stupni, a preto sa tieto témy presunuli do ďalšieho školského roku.

Záver

Podmienky vytvorené pre žiakov v domácom prostredí sú na výbornej úrovni, kde takmer každý žiak má vytvorený priestor pre domácu prípravu. Technické a softvérové zabezpečenie v rodinách žiakov EZŠZO je na nadštandardnej úrovni, čo poskytuje výborný základ pre prípravu pri dištančnej forme výučby.

Za najdôležitejšie pre zvládnutie podobných krízových situácií považujem fakt, aby sme v škole vytvorili dostatočný priestor a podmienky pre získanie kompetencií učiť sa učiť, pre zvládnutie aj ďalších nových programov na rôznych platformách a operačných systémoch, získanie zručností pre ďalšie vzdelávanie žiakov v oblasti informatiky.

Najväčší nedostatok pri dištančnom vzdelávaní v období marec-jún 2020 považujem nezáujem niektorých žiakov sa vzdelávať. U jednotlivcov sú to aj priestorové, či technické problémy.

Využívanie rôznych platforiem a programov nemusí v budúcnosti viesť ku efektivite práce.

Navrhujem:

a. Prerokovať využívanie spoločnej komunikačnej platformy pre všetkých žiakov a pedagógov,

b. vytvorenie prehľadného uzavretého cloudového úložiska,

c. Prerokovanie a návrh na hodnotiaci systém pre dištančné vzdelávanie,

d. Vytvorenie alternatív pre žiakov, ktorí by aj napriek okolnostiam nemali ani v budúcnosti prístup k tlačeným materiálom,

e. Prerokovanie návrhu dištančného vzdelávania pre žiakov, ktorí nebudú môcť navštevovať školu kvôli chorobe a pod.

f. Navrhnúť spôsob tvorby online materiálov a pod.

g. Vytvorenie elektronickej databázy online materiálov

h. Prerokovanie spôsobu dištančného vzdelávania a z toho vyplývajúcich povinností so žiakmi, príp. aj s rodičmi na rodičovských stretnutiach.

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 24. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.09.2020

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi sc h vá l iť - n e sc h vá l i ť

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota za školský rok 2019/2020.

...............................................

Mgr. Jarmila Szepessyová

predsedkyňa Rady školy pri EZŠ ZO

v Rimavskej Sobote

Stanovisko zriaďovateľa:

Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

sch vaľ uj e - n e sch vaľ uj e

Správu ovýchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota za školský rok 2019/2020.

........................................

za zriaďovateľa

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje