• Vraciame sa do školy

     • Informácie pre rodičov v súvislosti s návratom detí do školy

       

      V deň nástupu do školy sú rodičia  povinní predložiť  vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu. Tlačivo vyhlásenia nájdete na internetovej stránke školy v časti žiaci a rodičia a bude dostupné aj v deň nástupu do školy pred budovou školy. Dieťaťu treba zabezpečiť dve rúška aj balíček papierových vreckoviek. Ranný zdravotný filter detí ( meranie teploty a dezinfekcia rúk) sa robí v čase od 7:15 do 8:00 hod. pred školou. Do budovy školy rodičia nemôžu vstupovať. Deti si môžete vyzdvihnúť po telefonickom dohovore s triednou učiteľkou alebo vychovávateľkou. Školský klub detí je zabezpečený do 16:30.

       

       

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Ministerstvo školstva umožnilo zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1.6.2020.

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej oznamuje rodičom žiakov 1. -5. ročníka, že dňa 1. júna 2020 sa začína výchovno–vzdelávací proces v našej škole. Prítomnosť žiakov v škole na vyučovaní je založená na báze dobrovoľnosti.

      Zisťovanie záujmu  o výchovu a vzdelávanie bude spustené prostredníctvom EduPage. Každý žiak 1.-5. ročníka môže navštevovať naše zariadenie pri dodržaní prísnych organizačných a hygienicko-epidemiologických požiadaviek.  Žiaci 6. – 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.
      Bližšie informácie o organizácii vyučovania, zaradenie do skupín, rozvrh hodín a všetky potrebné informácie budú oznámené po prihlásení sa do školy. Riaditeľ školy vydá pokyny na organizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu, ktoré budú uverejnené na webovom sídle školy. Pred nástupom do školy sú rodičia povinní vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude uverejnené na stránke školy.

      Tešíme sa na Váš príchod!

       

     • Vstúpenie


     • „.... prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami... až do posledných končín zeme. (Sk 1,8)

      Myslíš si, Pane Ježiši, že som pripravený ísť v Tvojom mene príliš na seba, na svoje schopnosti a možnosti, namiesto toho, taký nekompetentný a osamelý. Ešte stále sa pozerám činiť učeníkov? Cítim sa taký neschopný, nepripravený, aby som hľadel do neba, ... na Teba... na zasľúbenie, ktor si mi dal, že nikdy nebudem sám, že si so mnou po všetky dni, nech sa deje čokoľvek! Ďakujem Ti, Pane Duchu Svätý že ma vedieš a učíš žiť podľa Tvojej vôle! Prosím, daj mi odvahu a silu robiť a hovoriť to, čo Ty chceš, a vidieť, kam ma posielaš formovať učeníkov! Odišiel si do neba, Pane Ježiši, a ja chcem pozerať za Tebou, pretože si otvoril nebo pre milosť hriešnikovi. Tam je moja budúcnosť! Viem, že všetko, k čomu ma použiješ v Tvojej moci, má skrze Teba budúcnosť!

      Ďakujem Ti za to! Amen.

     • Milé mamičky, staré mamy, krstné mamy ...

     • Blíži sa Deň matiek a keďže v súčasnej situácii nemajú naše deti možnosť osobne Vám zablahoželať, šikovné ruky našich vychovávateliek a asistentov Vám pripravili malý darček. Ak pôjdete na prechádzku okolo našej školy, nájdete si ho. Je pre Vás z lásky a za to, že si Vás všetky veľmi vážime, neváhajte si ho vziať 😊

     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA


     • Vážení rodičia a žiaci.

      Na základe nových usmernení pri podávaní prihlášok na stredné školy, venujte pozornosť nasledovnému upozorneniu.

      Ak by Vám nebolo niečo jasné, výchovný poradca bude k dispozícii v dňoch 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v zborovni školy. Neváhajte ho kontaktovať, príp. ho navštíviť a poradiť sa.

      Prehľad termínov k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020


      Zverejnenie kritérií prijatia na štúdium na SŠ

      a) do 1. februára 2020 na odbory (talentové) – ktoré vyžadujú overenie špeciálnych     schopností, zručností alebo talentu -  do 7.mája 2020 upravené kritériá

      b) do 07. mája 2020  na ostatné netalentované odbory 

      c) do 29. mája 2020 na osemročné vzdelávacie programy


      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

      a) do 20. februára 2020 na odbory na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností,  zručností alebo talentu   (aj osemročné gymnáziá –talentové)

      b)  do 15. mája 2020 na ostatné odbory na SŠ a osemročné gymnázia ( okrem odborov,  na ktoré sa vyžaduje overenie  špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)                

      c)   do 19.júna 2020  na nenaplnený počet miest (2. kolo)


      Základná škola zasiela prihlášky na SŠ

      a) do 28. februára 2020  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (vrátane osemročných gymnázií – talentové)

      Žiak alebo zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa SŠ do 13. mája 2020 o presun   podanej prihlášky na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú SŠ, v ktorých  sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Riaditeľ strednej školy odošle prihlášku do 15. mája 2020  inej SŠ.

      b) do 19. mája 2020 na ostatné odbory na SŠ a osemročné gymnáziá ( okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

                       

      Termíny prijímacieho konania

      • do štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a do učebných odborov od 19. mája 2020 do 30. júna 2020
      • do osemročných vzdelávacích programov od 15. júna 2020 do 30. júna 2020

              SŠ  zverejní konanie druhého kola (voľné miesta)     -     do 15. júna 2020

           •  2. kolo  prijímacie konanie sa uskutoční      -     do 23. júna 2020    


      Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu, žiaka a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.


      Riaditeľ SŠ do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré zverejní na webovej stránke alebo na výveske školy a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí SŠ,  do ktorej bol žiak prijatý, Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium ( príloha č.1). Ak doručí žiakovi SŠ rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém ZŠ Záväzné potvrdeni o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí SŠ cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  e-mailu alebo poštou na adresu SŠ. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim žiakom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už žiak nie je prijatý na inú SŠ.

      Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí po 2. kole - do 25. júna 2020.                                                     

      Zákonný zástupca doručí SŠ Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium - do 30.06.2020.

            

             Žiak so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého žiaka  predloží   vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom SŠ   najneskôr 31.augusta 2020.

             Žiak prijatý na SŠ doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na  vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

             Riaditeľ SŠ môže rozhodnúť o predĺžení termínov.

             V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium SŠ podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo               v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).

           

       Priloha_c.1_Zavazne_potvrdenie_na_studium.docx

      Priloha_c.2_Kriteria_prijimacieho_konania.docx

      Priloha_c.3.docx      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota


   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje