• Mesiac úcty k starším

     • Mesiac október bol vyhlásený za mesiac úcty k starším. Aj žiaci našej školy si pripomenuli, akí dôležití sú pre nich ich starí rodiča. Svoju lásku im vyjadrili cez kresby, listy a pohľadnice. Deviataci im zasa nahrali krátke video pozdravy, v ktorých im zapriali veľa zdravia a síl v tomto neľahkom období. Piataci si na nich aj na celú svoju rodinu spomenuli pri kreslení rodostromu. Nezabúdajme, že úctu, lásku a pozornosť máme venovať starším po celý rok, nielen v mesiaci október, či v tejto ťažkej situácii. 
      LS

     • Príkaz riaditeľa č.8

     •  

      Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 97901 Rimavská Sobota

       

       Príkaz riaditeľa školy č. 8 / 2020

      na zmenu organizácie vzdelávania

      v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

       s platnosťou od 26.10.2020 .

       

      V súlade s Manuálom vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR zo dňa 11.10.2020 a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, telesnej výchovy a športu SR zo dňa 23.10.2020 číslo 2020/17949:1-A1810  a ustanovením §150 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

      prerušujem prezenčný spôsob vzdelávania na druhom stupni

      Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

      a nariaďujem prechod na dištančné vzdelávanie od 26.10.2020 do odvolania.

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej:

      Pre I. stupeň ( žiaci 1. až 4. ročníka ) :

      1. Výchovno –vzdelávací proces na I. stupni prebieha v nezmenenej forme. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      2. Žiaci  nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej  školy, vrátane svojej triedy.
      3. Dôrazne odporúčame, aby rodičia žiakov, ktorí nevykazujú 100% zdravotný stav, neprivádzali žiakov na vyučovanie a oznámili ich neprítomnosť triednej učiteľke.
      4. Upravuje sa organizácia  školského klubu detí nasledovne:
       1. každá trieda 1. stupňa vrátane špeciálnej triedy má samostatné oddelenie – tzn. 5 oddelení,
       2. prevádzka ŠKD len do 15:30 hod.,
      5. Naďalej sa zriaďuje ranný filter pri vstupe do základnej školy.
      6. Pri stravovaní dodržiavať pokyny vydané vedúcou Cirkevnej školskej jedálne.

       

      Pre  II. stupeň ( žiaci 5. až 9. ročníka):

      1. Vyučovací proces sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.
      2. Vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa doteraz platného záväzného rozvrhu hodín od 8:00 hod.
      3. Pri on-line vyučovaní sa budú používať platformy  Edupage a Zoom.
      4. S platnosťou od 26.10.2020 a po dohode s vedúcou Cirkevnej školskej jedálne sú všetci žiaci odhlásení z obedov.

       

      Pre špeciálnu triedu :

      1. Výchovno- vzdelávací proces prebieha len u žiakov 1. až 4. ročníka.
      2. Žiaci vyšších ročníkov sa vzdelávajú dištančnou formou.

       

      Pre pedagogických  a nepedagogických zamestnancov  školy ostávajú v platnosti pokyny z Príkazu riaditeľa školy č. 7.

       

      Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

       

      Uvedené pokyny platia od 26.10. 2020 do  odvolania v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

       

       

       

       

       

      V Rimavskej Sobote , 22. 10.2020                        Mgr. Radomír Leicher

                                                                                         riaditeľ školy

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD PONDELKA 26.10.2020

      1. – 4. ročník : prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu

      5. – 9. ročník:  dištančné vyučovanie  podľa platného rozvrhu

      POZOR!

      Zmena termínu jesenných prázdnin:

      piatok – 30.10.2020

      pondelok – 2.11.2020

      piatok – 6.11.2020

      pondelok – 9.11.2020

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky

     • Milí rodičia.

      Pre urýchlenie komunikácie a odbúranie Vášho zaťaženia je pre Vás pripravené elektronické podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti ak Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni. Nájdete ho jednoducho vo Vašom rodičovskom konte a tiež v mobilnej aplikácii v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Text je predpísaný, je potrebné zadať dátum a uložiť. Potvrdenie o akceptácii a evidencii Vám príde späť.

      Samozrejme, možnosť písomného odovzdania Vyhlásenia o bezinfekčnosti ostáva naďalej v platnosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

       

     • Environmentálna jeseň v triedach

     • Farebnosť a krásu jesennej prírody sme vniesli minulý týždeň do tried a na chodby školy. Spoločnými silami si žiaci vytvorili krásne farbami jesene sfarbené výrobky, ktoré spestrujú prostredie  a vnášajú závan prírody a životného prostredia do ich tried.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • Každoročne si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie a spoločne s fyzickou aktivitou sa podieľa na výslednom výživovom stave človeka. Aj naši žiaci si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami spojenými s prípravou a ochutnávkou zdravých a chutných jedál. V tento deň nám aj pani kuchárky v našej školskej jedálni pripravili zeleninový tanier plný vitamínov a vlákniny.

      HM

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 s cieľom podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 
      Žiaci 2. stupňa spolu so svojimi učiteľkami cudzích jazykov sa tiež zapojili do aktivít spojených s vyučovaním cudzieho jazyka. Aktivity spočívali v spoznávaní aj iných jazykov, aké sa učia v škole a tiež na zvyšovanie povedomia o dôležitosti a potrebe ovládať cudzí jazyk.

      JM, NS, MP

     • Poďakovanie za úrody zeme

     • Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje  vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život zi vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Žalm 103, 1-5

       

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje