• PREVZATIE SAMOTESTOV (AG) - USMERNENIE

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

      AG samotesty, ktoré ste si objednali sa budú na našej škole vydávať v nasledovných termínoch:

      14. 09. 2021 (utorok) od 07:15 hod. do 08:30 hod.

      14.09.2021 (utorok) od 12:30 hod. do 15:30 hod.

      Vydanie AG samotestov bude zabezpečené vo vestibule školy. Za žiaka môže testy vyzdvihnúť len jeden zo zákonných zástupcov, prevzatie potvrdí podpísaním preberacieho protokolu triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.

       

      Pri vykonávaní testu žiak/zákonný zástupca postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      Dôležité upozornenia:

      Preberajúci preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy

       

     • Ponuka krúžkov

     • Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času v školských  záujmových útvaroch. Aby sme zamedzili miešaniu žiakov v tejto náročnej hygienicko-epidemiologickej situácii, každej triede ponúkame jeden krúžok. Vzdelávacie poukazy budú odovzdané žiakom dňa 10.09.2021.

       

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • “Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.”

      Citát, ktorý pán riaditeľ položil za základné motto tohto školského roka. Veľká zmena nastala hlavne pre našich nových prváčikov, ktorí z materských škôl nastúpili na vyšší level - do školských lavíc. Zmenou tiež prešli niektoré priestory školy a zmenení, trochu vyrastení a o pár mesiacov starší, prišli aj ostatní žiaci. Pán riaditeľ nás všetkých vyzval k zmene a hlavne k tomu, aby sme sa zmeny nebáli.Držme si teda palce, aby všetky zmeny viedli len k pozitívnym výsledkom a všetka snaha smerovala k zlepšeniu osobného a školského života.Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom veľa zdravia a úspešný nový školský rok. Rodičom za dôveru, ktorú vložili do našich rúk, keď nám zverili svoje deti, aby sa stali súčasťou aj našej rodiny v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej.

       Školský rok 2021/2022 je oficiálne zahájený!

     • Čo je v škole nové?

     • Vo štvrtok 2. septembra sa po dvoch mesiacoch oddychu a leňošenia opäť uvidíme v škole vo Vašich triedach, na chodbách, v PC učebni, kaplnke, jedálni, či v šatniach. Kým ste vy čerpali čerstvé sily do nového školského roka, v škole sa nezaháľalo a aj napriek tomu, že nepatríme medzi 144 vybratých “projektových”  škôl, sme sa do našich priestorov snažili priniesť niečo nové a zaujímavé. Prváčikovia sa môžu tešiť na svoju krásnu prvú triedu, čítaniachtiví knihomoli na úplne novú chill-out zónu na 1. poschodí. Pevne tiež dúfame, že už sa nikto nepomýli a “nevtrhne” na nesprávnu toaletu, pretože už pri dverách zistí, na ktorú vstupuje 🙂Vstupná hala bude odteraz miestom poskytujúcim informácie, zobrazujúce sa na elektronickej nástenke. Novým a najoriginálnejším prírastkom na vyučovanie informatiky, ale nielen na to, je úplne nová 3D tlačiareň. S čerstvými silami sa tiež pustíme do projektu s micro:bitmi.Znovu sa všetci máte na čo tešiť, aspoň tak, ako sa my tešíme na Vás - našich žiakov.Uvidíme sa na začiatku školského roka 2021/2022 vo štvrtok 2. septembra 2021 ráno v škole a potom na slávnostnom otvorení v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote.

      Vedenie a zamestnanci Vašej Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej  ♥️

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje