• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predpokladá, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto riaditeľom škôl ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o zistenie predbežného záujmu zákonných zástupcov o túto formu testovania, a to vyplnením a zaslaním  Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby“ a Prílohy č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiakov.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa plánuje po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. 

      Prosíme Vás, ako zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa, aby ste obratom do piatku 26.3.2021 zaslali vyplnené priložené obidve prílohy na ezszo.rs@gmail.com

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak 2. stupňa testovaný antigénovými testami a v prípade negativity nastúpiť do školy.


      Mgr. Radomír Leicher


     • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

     • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

      Žiaci v základných školách – I. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“/domov/.

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

      Zamestnanci škôl a školských zariadení

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

    • SVETOVÝ DEŇ VODY
     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • 22. marca si pripomíname SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý tiež vyhlásila OSN prvýkrát v roku 1993.

      Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. Tohtoročná myšlienka rezonuje vo svete z pochopiteľných dôvodov viac ako kedykoľvek predtým. „Valuing water“ alebo „Vážme si vodu“ je téma Svetového dňa vody 2021.

      So žiakmi sme si už druhý rok po sebe pripomenuli Deň vody v online priestore. Naši žiaci hádali, aké porekadlo sa ukrýva v indícii zo symbolov - môžete si vyskúšať. Niektorí vytvorili i krásne obrázky a napísali, aký význam má voda.

      "Voda pre mňa znamená život. Bez vody by nebol možný život na Zemi. Vodu potrebujú pre svoj život rastliny aj živočíchy. Preto ju musíme chrániť a keďže je vody málo musíme ňou šetriť" Viktória Dovalová

      Ivana Kožiaková, Henrieta Majerčíková

       

     • Zmeny vo vzdelávaní žiakov 1.stupňa od 8.marca 2021 do odvolania

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 02.03.2021 číslo 2021/10079:2-A1810 naša škola upravuje vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 8.3.2021 nasledovne:

      Prezenčne sa budú vzdelávať deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Vyučovanie v škole bude prebiehať v triedach s pedagogickými asistentami a vychovávateľkami. K dispozícii bude ŠKD do 14:30. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni.

      Ostatní žiaci 1. stupňa budú mať dištančné vyučovanie so svojimi triednymi učiteľkami.

      Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nastúpia na prezenčné vyučovanie,  majú za povinnosť odovzdať najnovšie čestné vyhlásenie, že majú negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní a zároveň nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. ( čestné vyhlásenie je v prílohe).

      Žiaci špeciálnej  triedy  sa budú učiť v škole bez zmeny.

      Žiaci 2. stupňa  pokračujú v dištančnej forme vzdelávania bez zmeny.

      Mgr. Radomír Leicher

      riaditeľ školy

     • OZNAM - vyučovanie do 5.3.2021

     • Vážení kolegovia, milí rodičia.

      Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujem, že do konca týždňa t.j. do 5.3.2021 vyučovanie na škole prebieha v nezmenenej forme. Žiaci 1. stupňa a špeciálnej triedy sa vyučujú prezenčne v škole pri doteraz nastavených pravidlách určených Rozhodnutím ministra školstva z 8.2.2021.

      Od 8.3.2021 pravdepodobne pribudne v Čestnom vyhlásení zákonného zástupcu vyhlásenie oboch rodičov o nutnosti dochádzať do zamestnania prezenčne, t.z. povaha ich práce neumožňuje vykonávať prácu formou home office.

      MŠVVaŠ SR pripravuje rozhodnutie a pokyny pre riaditeľov škôl s postupom od 8.3.2021, o ktorých Vás budem v dostatočnom časovom predstihu informovať.

      Prajem Vám veľa zdravia a trpezlivosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Jarné prázdniny našich piatakov

     •  

      Naši šikovní piataci si aj so svojou pani triednou učiteľkou v skupine posielali fotografie čo robia počas jarných prázdnin. Urobili z nich niekoľko prezentácií, prinášame Vám jednu z nich - z každého rožku trošku.

      Piataci Vám prajú príjemné a veselé pozeranie!

      GR

       

     • Potvrdenie o návšteve školy elektronicky

     • Vážení rodičia!

      Pripravili sme pre Vás možnosť vygenerovať a vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa priamo zo svojej stránky EduPage.

      Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, nemusíte kvôli tomu chodiť na covidtest, aby ste si mohli prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické, kedykoľvek si ho sami môžete vytlačiť. 

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné a na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak naskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Ako si potvrdenie nájdete a vytlačíte ?

      Pripravili sme Vám jednoduchý návod :

      Kliknite na tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu, vyberte Dochádzka- Vytlačiť Potvrdenie.

       

       

     • !!! Dôležité doplnenie !!!

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      na základe dnešnej opätovnej úpravy manuálu pre návrat do škôl žiakov a tiež tak, ako Vám bola doručená správa na EduPage, vám oznamujem, že v pondelok 8.2.2021 sa pri vstupe žiakov a zamestnancov do budovy školy budú okrem vyhlásenia o bezinfekčnosti kontrolovať aj kópie negatívneho testu na COVID-19! 

      Za porozumenie ďakujem a všetkým želám požehnaný a pokojný víkend.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam - návrat do školy od 8.2.2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujem vám, že vyučovanie v ročníkoch 1. až 4. a v špeciálnej triede sa bude od 8. februára 2021 realizovať prezenčnou formou. Do školy môžu nastúpiť od pondelka len tí žiaci, ktorých jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

      Upozorňujem, že platnosť testov zákonných zástupcov je 7 kalendárnych dní.

      Riaditeľ školy nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti od príslušných zákonných zástupcov . Aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  nájdete pod príspevkom, je možné ho vytlačiť a priniesť do školy v pondelok. V papierovej forme bude dostupné aj v pondelok pri nástupe žiakov do školy.

      Pre žiakov naďalej platí povinnosť nosiť rúška v interiéri aj exteriéri školy a jedno náhradné rúško mať so sebou.

      Na vyučovaní a v ŠKD sa žiaci z jednotlivých tried nebudú premiešavať. ŠKD bude v prevádzke do 15:30 hod., obedy budú zabezpečené v školskej jedálni.

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Zmiluj sa nado mnou Bože!

     • „Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti!“ (Ž 51, 3) 

      Pane Ježiši, stojím pred Tebou a vyznávam, že mnohokrát som blúdil, som ďaleko od Teba a chodím po vlastných cestách. A Ty to vidíš, úplne všetko o mne vieš. Ďakujem, že napriek tomu ma miluješ a vyryl si moje meno do svojich dlaní. Ďakujem, že si so mnou ešte neskončil, že kedykoľvek vyznávam úprimne svoje hriechy, Ty mi odpúšťaš, hádžeš ich na najhlbšie dno mora a nikdy viac ich nespomínaš. Ďakujem, že som v Tvojich očiach vzácny, pretože Ty si mi dal život, predivne si ma stvoril a staráš sa o mňa, máš so mnou svoj plán. Aj v tejto chvíli stojím pokorne a v bázni pred Tebou, činím pokánie a z úprimného srdca volám: Zmiluj sa nado mnou, Pane! Amen.

     • Modlitba na dnes

     • „Nech vám Pán vedie srdce k láske Božej a ku trpezlivosti Kristovej.“ (2.Tes 3, 5)   
       

      Drahý Bože, povedz mi, prečo je to v živote tak, že chcem mať všetko hneď a zaraz? Prečo nedokážem byť trpezlivý? Prečo si neuvedomujem hĺbku a skutočnosť Kazateľových slov, že všetko má svoj čas? Prečo som taký nepoučiteľný a pre svoju netrpezlivosť robím tak veľa chýb? Bože, však Ty si ma stvoril, Ty ma najlepšie poznáš, vieš, aký som, preto si uvedomujem, že iba Ty ma môžeš zmeniť. A tak, prosím, zmeň ma! Vlej trpezlivosti do môjho srdca, aby som svojou netrpezlivosťou neničil to, čo je v živote dôležité. Vlej trpezlivosti do môjho vnútra, aby som trpezlivo vnímal Teba, ľudí okolo seba, ale i to, čo je podstatné. Bože, iba Ty vieš zo mňa urobiť trpezlivého človeka, preto sa vkladám do Tvojich rúk s pokorou i nádejou. Amen.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Úspešne sme zavŕšili 1.polrok školského roku 2020/2021.
      Vzdelávanie za sťažených podmienok sme všetci zvládali na dobrej úrovni.
      Výpis klasifikácie za 1.polrok školského roku 2020/2021 Vám bude zaslaný (žiakom aj rodičom) cez EduPage v správe.
      Po otvorení výpisu klasifikácie prosíme rodičov o potvrdenie (klik na ikonu Podpísať).
      Gratulujem žiakom k dosiahnutým výsledkom a ďakujem všetkým za zodpovedný prístup.
      Zvlášť chcem vyzdvihnúť výsledky našich prváčikov, ktorí spolu so svojimi rodičmi statočne zvládali aj dištančné vyučovanie a krásne spolupracovali so svojou pani učiteľkou.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne a kolegovia!

      Oznamujem vám, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktorým mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení ( okrem výnimiek ). V týždni od 01.02. do 05.02.2021 sa budú žiaci naďalej vzdelávať dištančnou formou z domáceho prostredia.

      O prípadnom nástupe žiakov, podmienkach a možnostiach nástupu od termínu 08.02.2021 Vás budeme dostatočne včas informovať.

      Do ďalších dní Vám želám veľa zdravia, trpezlivosti, lásky a veľa Božieho požehnania do Vašich rodín.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Modlitba za rodinu

     •  Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. (Józue 24,15)

      Otče môj, ďakujem, že Ti záleží na celej našej rodine, že má svoje miesto v Tvojich plánoch, že sa o ňu zaujímaš. Vyznávam, že potrebujeme Tvoje múdre a láskyplné vedenie pri výchove svojich detí, pri rešpektovaní svojich rodičov i pri vzájomnom spolužití. Ochráň naše deti pred útokmi  a lákaním sveta. Pomôž nám, aby sme im boli dobrým príkladom vernosti a lásky. Nauč nás ctiť, vážiť si a počúvať rodičov a daj ochotu riadiť sa ich radami a skúsenosťami. Nauč nás nažívať vo  vzájomnom porozumení a chápaní. Prebývaj uprostred nás a buď naším Pánom. Daj, aby náš rodinný život bol vedený Tvojím slovom a modlitbou. Prosím Ťa, urob našu rodinu oázou pokoja a lásky v dnešnej uponáhľanej a nespokojnej spoločnosti. Amen.

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje