• Darujte Vašim deťom 2% zo svojich daní
     • Darujte Vašim deťom 2% zo svojich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy
      • návod a ďalšie pomôcky nájdete aj v sekcii O škole - 2% dane
      • tlačivo na poukázanie s vyplnenými údajmi  OZ je k dispozícii k stiahnutiu pod príspevkom

       

      Ď A K U J E M E   <3

       

     • Modlitba za národ

     • Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je Hospodin! (Žalm 144,15)

      Všemohúci a dobrotivý Bože, ktorý panuješ nad národmi, z celého srdca Ti ďakujem, že v našej krajine môžeme žiť v pokoji, bez hrozby vojny a nepriateľstva. Ďakujem Ti aj za slobodu, ktorú si nám dal. My s ňou však nevieme správne zaobchádzať. Odpusť nám to. Prosím Ťa, aby si napravil naše cesty a naučil nás rozlišovať večné hodnoty od tých pozemských.
      Daj nám do srdca vďačnosť a prebuď v nás túžbu
      po Tebe a živote podľa Tvojich prikázaní. Prosím, nauč nás žiť v láske a pracovať vo vzájomnom porozumení a úcte. Vo všetkých prebuď odvahu chodiť po priamej ceste a čestne Ti slúžiť celým srdcom. Požehnaj všetkých, ktorí sú na zodpovedných miestach. Daj im múdrosť a silu, aby uniesli túto zodpovednosť a zvládli všetky povinnosti. Amen

     • Modlitba za každodenné veci

     • Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal.
      (5. Mojžišova 8,10)


      Otče môj, Ty sa o mňa staráš a sýtiš ma podľa svojej vôle. Ďakujem Ti za pokrm, ktorý mi dávaš
      i za všetky zasľúbenia, ktorými ma zahŕňaš.
      Za všetko, čo je dôležité pre môj život. Za Tvoju každodennú starostlivosť. Za strechu nad hlavou,
      za odev i za prácu. Za veci celkom samozrejmé a obyčajné. Daj, aby som v týchto daroch videl vždy nové znamenie Tvojej lásky. Nedopusť, aby som na Teba v hojnosti zabúdal, ale nauč ma byť vďačný aj
      za prostý pokrm a jednoduché veci. Prosím, nauč ma ďakovať aj za nezdar, chorobu a skúšky, ktoré
      na mňa prichádzajú, aby si ma pritiahol viac
      k sebe. Naplň moje srdce dôverou, že sa o mňa vždy postaráš. Nauč ma byť spokojný s tým, čo mám a otvor moje srdce pre potreby druhých.
      Amen

     • Ranná modlitba

     • Ale ja k Tebe volám o pomoc, ó Hospodine, a moja modlitba hneď zrána predstupuje pred Teba.
      (Žalm 88,14)
       

      Ďakujem Ti, Pane Bože, že môžem kedykoľvek v mene Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, prichádzať v modlitbe k Tebe. V Jeho mene mi dávaš všetko. V Jeho mene si mi dal aj tento nový deň, za ktorý Ti ďakujem. Ty si ho dal mne  a ja ho zas vďačne dávam Tebe. Chcem ho celý  prežiť v Tvojej blízkosti. Už z rána Ti ďakujem za všetko, čo si pre mňa v tento deň pripravil. Ty ma však dobre poznáš, preto Ťa prosím, aby si mi dal ochotné a láskavé srdce k pravej službe  a úprimnej pomoci blížnym. Urob ma poslom Tvojej lásky a dobroty. Pomôž mi zodpovedne vykonať všetky povinnosti a správne obstáť vo všetkých skúškach. Do Tvojej starostlivej ochrany zverujem aj všetkých mojich blízkych. Verím, že im budeš nablízku, že ich budeš ochraňovať a sprevádzať po celý deň.

      Amen.

     • Oznámenie o dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy.

      Oznamujeme Vám, že naďalej trvá dištančná forma vyučovania pre žiakov celej školy (1.stupeň, 2. stupeň, špeciálna trieda) až do odvolania.

      Všetky informácie budeme poskytovať priebežne.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

    • Výsledky školského kola 42. ročníka PYTAGORIÁDY
     • Výsledky školského kola 42. ročníka PYTAGORIÁDY

     • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Naši žiaci súťažili v kategóriách P3,P4,P5,P6 a P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali : Blanka K. Lendvorská, Dustin Ferencz, Sára Sebök, Sebastian Torma a Zuzana Kubičeková. Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme úspešným riešiteľom!

     • Mikuláš prišiel aj k nám

     • Hoci o týždeň neskôr, no Mikuláš si k nám našiel cestu, pretože v našej škole sú tie najlepšie deti :-)

      Deti mu zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a tešili sa zo sladkostí, ktoré im pribalil do balíčkov.

      Tešíme sa na neho opäť o rok!

      Šikovné rúčky detí spolu s pani učiteľkami po mikulášskej nádielke vyrábali krásne vianočné dekorácie a pozdravy na tvorivých workshopoch. Druháci jeden vlastnoručne vyrobený pozdrav  priniesli aj pánovi riaditeľovi so želaním požehnaných Vianoc.

     • Dôležitý oznam

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia.

      Oznamujem Vám, že vyučovanie v 1. - 4. ročníku a špeciálnej triede po nariadenej povinnej karanténe pokračuje prezenčnou formou od zajtrajšieho dňa 10.12.2020 (štvrtok).

      Nástup do školy je v štandardnom čase ako pred karanténou, naďalej ostáva v platnosti povinnosť absolvovať ranný filter a odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti (elektronicky alebo písomne v škole počas ranného filtra). Nastavené prísne opatrenia týkajúce sa dezinfekcie a dodržiavania epidemiologických nariadení platia tiež naďalej.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a kolegovia.

      Dnes 2.12.2020 škola prešla do červenej fázy semaforu a postupuje podľa pokynov MŠVVŠ SR a RÚVZ Rimavská Sobota.

      Riaditeľstvo školy Vás žiada o prísne dodržiavanie pokynov a opatrení.

      Prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Sme v oranžovej fáze semaforu, podľa ktorého školy postupujú v situácii pandémie COVID-19.

      Všetci žiaci 1.-4. ročníka a špeciálnej triedy majú od 2.12.2020 do 9.12.2020 nariadenú karanténu. Zákonným zástupcom žiakov týchto tried v nasledujúcich chvíľach RÚVZ RS bude zasielať SMS správy pre žiakov, tzv. COVID pasy, v ktorých bude uvedený deň, čas a miesto testovania žiaka. Teto test je pre žiakov povinný - nariadený epidemiológom. V karanténe ostávajú len žiaci, nie celé rodiny. Rodičia majú možnosť požiadať pediatra svojho dieťaťa o vystavenie pandemickej OČR, aby mohli s dieťaťom ostať doma.Od 2.12.2020 začína dištančné vzdelávanie aj pre žiakov 1. stupňa školy a špeciálnej triedy. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom EduPage, ZOOM a podľa dohody s triednymi učiteľmi.Žiaci do školy nastúpia dňa 10.12.2020.

      V prípade zmien budeme informovať prostredníctvom EduPage a internetovej stránky školy.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota​​​​​​

       

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

      p o s k y t u j e

      z organizačných dôvodov

       

      žiakom 1. - 4. ročníka a špeciálnej triedy Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

       

      riaditeľské voľno dňa 1. decembra 2020.

       

       

      V Rimavskej Sobote, dňa 30.11.2020                                                               Mgr. Radomír Leicher

                                                                                                                                         riaditeľ školy

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 13.11.2020 poskytuje žiakom 1.-4. ročníka a špeciálnej triedy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie pre žiakov 5.-9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

     • Jesenné prázdniny

     • V dňoch 6. 11. 2020 a 9.11. 2020 budú jesenné prázdniny. Do školy nastúpia dňa 10.11.2020 žiaci I. stupňa a všetci žiaci špeciálnej triedy. Poprosím žiakov aj pedagógov priniesť alebo elektronicky poslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci 2. stupňa sa naďalej učia z domu. Ďakujeme.

     • Dobšinského rozprávkový Gemer

     • Autorská literárna súťaž ,,Dobšinského rozprávkový Gemer" sa každoročne organizuje na počesť slávneho rodáka z gemerského regiónu - Pavla Dobšinského.

      Aj tento rok sa do nej zapojili žiaci našej školy. Svoje literárne umenie mladí autori predviedli pri písaní rozprávok.

      Výborné umiestnenie, druhé miesto v druhej kategórii, získal Igor Šustek zo siedmej triedy so svojou prózou ,,Čokoládové kráľovstvo."

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov nielen Igorkovi, ale aj všetkým našim mladým autorom. 

      LS

       

       

      Čokoládové kráľovstvo

      V jednom malom mestečku , niekde vo veľkom svete, býval Ivan, no všetci ho volali Ivo. Ivo bol úplne  jednoduchý chlapec. Obyčajný 12 ročný chlapec s dvoma rukami a nohami, na hlave očami, ústami, nosom a ušami. Teda mal všetko, čo aj ostatní chlapci v jeho veku. Býval v kľudnej ulici v útulnom domčeku so svojimi rodičmi, psíkom Spotym a mačkou Mrndou. Aj jeho život bol úplne bežný , niekedy až nudný. Ráno vstal, išiel do školy, zo školy domov, písal úlohy, večeral, išiel spať, a tak deň po dni dookola. Však to poznáte. Ivo ale veľmi rád maškrtil. Najradšej mal  čokoládu. Každý deň si dal  malý kúsok a hneď sa cítil veselšie. Vôňa a chuť čokolády bola pre neho tá naj na svete. Jedného dňa po bežnom dennom kolobehu, keď sa ho v posteli zmocnila únava a zaspal, ocitol sa v krajine, ktorá príjemne voňala. Túto vôňu ja poznám, zaradoval sa Ivo, je to vôňa čokolády. Neváhal a rezko vykročil za omamnou vôňou, ktorá ho šteklila v nose. To čo uvidel ho veľmi potešilo. V očiach sa mu ligotalo čokoládové kráľovstvo. Ej veru, tu by som chcel žiť, pomyslel si Ivo, tu by som mal čokolády na každý deň dosť. Ako tak prechádzal lesom z kakaovníkov, dostal sa k zámku, ktorý bol celý postavený z čokolády. Na nádvorí bola fontána, v ktorej bublala mliečna čokoláda. Hurá! Všade samá čokoláda, od výmyslu sveta, nevedel kam sa má pozerať, a ktorú má skôr ochutnať. Mňam ! V kráľovstve však vládol smútok. Z okna kráľa na zámku viala čierna zástava z horkej čokolády. Ivo sa dozvedel, že princeznú Čokoládku v noci uniesli do tmavého skalnatého zámku hlboko v lese traja trolovia.  Kráľovi nechali odkaz: „Čokoládu za život princeznej!“ A tak kráľovi sluhovia nosili každý deň tri kilá čokolády na kraj lesa, aby princeznú trolovia nezožrali. Čokolády však z kráľovstva deň po dni ubúdalo, a tak kráľ prisľúbil ruku princeznej tomu, kto premôže trolov a privedie princeznú späť do kráľovstva  živú a zdravú.

      Princovi, menom  Oriešok zo susedného Orieškového kráľovstva, sa princezná Čokoládka veľmi páčila . Ivo sa rozhodol, že mu pomôže zachrániť princeznú. Dali hlavy dokopy a vyhútali plán. Chcelo to niečo nové, novú čokoládu, ktorej by nikto neodolal, ani trolovia.  Princ Oriešok doniesol zo svojho kráľovstva oriešky, ktoré tam všade rástli na stromoch.  A tak, zmiešali oriešky s čokoládou a vznikla nová oriešková čokoláda. Počas dňa, kým trolovia spali,  postavili na okraji lesa bludisko z čokolády, ktoré spevnili konárikmi z orieškových stromov. Do stredu bludiska umiestnili novú lákavú orieškovú čokoládu. Omamná vôňa čokolády sa šírila tmavým lesom a prebudila spiacich trolov. Pomaly sa priplazili na okraj lesa a čakali do zotmenia. Vychádzali von len v noci, po západe slnka a pred východom slnka sa rýchlo vytratili, lebo by ich slnečné lúče zmenili na kameň. Keď všetko stíchlo a zavládla noc, trolovia vyliezli von z lesa. Dlhé nosy im  dráždila okúzľujúca vôňa orieškovej čokolády. Chceli ju rýchlo uchmatnúť a zožrať. Ale čo to ? Nie a nie  sa k nej dostať. Nahnevane mrmlali a pobehovali na krátkych nožičkách okolo bludiska. Neostávalo im nič iné, len vojsť dnu.  V bludisku blúdili celú noc a ani nezbadali, že už svitá. Nečakane ich pošteklili slnečné lúče na veľkej chlpatej a strapatej hlave, ale na útek už bolo neskoro. Stratili sa v bludisku a cestu von nenašli. Keď sa ráno Ivo s princom Orieškom pozreli čokoládovým ďalekohľadom na bludisko, uvideli tam tri veľké skalné balvany. V kráľovstve sa všetci  veľmi radovali, že premohli trolov. Princ vysadol na koňa a cválal do lesa po princeznú. A bola svadba. Princovi a princeznej   zdobili hlavu čokoládové koruny, ktoré vylepšili kúskami celých orieškov.  Na svadobnej hostine sa stôl prehýbal rôznymi čokoládovými maškrtami. Aj Ivova obľúbená tam bola, horúca mliečna čokoláda, ktorú mu každé ráno varila mama na raňajky. Zrazu počul známy hlas : „ Ivo už je ráno. Vstávaj, raňajky !“ kričala na Iva mama z kuchyne.

       

     • Informácie platné od 2.11.2020

     • Oznam a informácie platné od 02.11.2020 pre  žiakov ZŠ, zákonných zástupcov, zamestnancov a návštevníkov školy.

      Tlačivá pre žiakov školy, zamestnancov a návštevníkov školy sú k dispozícii na vytlačenie pod oznamom a tiež vytlačené pri vstupe do budovy školy (v rámci ranného filtra). Zákonný zástupca má tiež možnosť vyplniť a zaslať aktualizované  Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage. 
      Prosíme Vás, venujte tomuto oznamu a jeho obsahu náležitú pozornosť.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

       

      Vyhlásenia na stiahnutie :

     • Mesiac úcty k starším

     • Mesiac október bol vyhlásený za mesiac úcty k starším. Aj žiaci našej školy si pripomenuli, akí dôležití sú pre nich ich starí rodiča. Svoju lásku im vyjadrili cez kresby, listy a pohľadnice. Deviataci im zasa nahrali krátke video pozdravy, v ktorých im zapriali veľa zdravia a síl v tomto neľahkom období. Piataci si na nich aj na celú svoju rodinu spomenuli pri kreslení rodostromu. Nezabúdajme, že úctu, lásku a pozornosť máme venovať starším po celý rok, nielen v mesiaci október, či v tejto ťažkej situácii. 
      LS

     • Príkaz riaditeľa č.8

     •  

      Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 97901 Rimavská Sobota

       

       Príkaz riaditeľa školy č. 8 / 2020

      na zmenu organizácie vzdelávania

      v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

       s platnosťou od 26.10.2020 .

       

      V súlade s Manuálom vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR zo dňa 11.10.2020 a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, telesnej výchovy a športu SR zo dňa 23.10.2020 číslo 2020/17949:1-A1810  a ustanovením §150 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

      prerušujem prezenčný spôsob vzdelávania na druhom stupni

      Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

      a nariaďujem prechod na dištančné vzdelávanie od 26.10.2020 do odvolania.

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej:

      Pre I. stupeň ( žiaci 1. až 4. ročníka ) :

      1. Výchovno –vzdelávací proces na I. stupni prebieha v nezmenenej forme. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      2. Žiaci  nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej  školy, vrátane svojej triedy.
      3. Dôrazne odporúčame, aby rodičia žiakov, ktorí nevykazujú 100% zdravotný stav, neprivádzali žiakov na vyučovanie a oznámili ich neprítomnosť triednej učiteľke.
      4. Upravuje sa organizácia  školského klubu detí nasledovne:
       1. každá trieda 1. stupňa vrátane špeciálnej triedy má samostatné oddelenie – tzn. 5 oddelení,
       2. prevádzka ŠKD len do 15:30 hod.,
      5. Naďalej sa zriaďuje ranný filter pri vstupe do základnej školy.
      6. Pri stravovaní dodržiavať pokyny vydané vedúcou Cirkevnej školskej jedálne.

       

      Pre  II. stupeň ( žiaci 5. až 9. ročníka):

      1. Vyučovací proces sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.
      2. Vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa doteraz platného záväzného rozvrhu hodín od 8:00 hod.
      3. Pri on-line vyučovaní sa budú používať platformy  Edupage a Zoom.
      4. S platnosťou od 26.10.2020 a po dohode s vedúcou Cirkevnej školskej jedálne sú všetci žiaci odhlásení z obedov.

       

      Pre špeciálnu triedu :

      1. Výchovno- vzdelávací proces prebieha len u žiakov 1. až 4. ročníka.
      2. Žiaci vyšších ročníkov sa vzdelávajú dištančnou formou.

       

      Pre pedagogických  a nepedagogických zamestnancov  školy ostávajú v platnosti pokyny z Príkazu riaditeľa školy č. 7.

       

      Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

       

      Uvedené pokyny platia od 26.10. 2020 do  odvolania v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

       

       

       

       

       

      V Rimavskej Sobote , 22. 10.2020                        Mgr. Radomír Leicher

                                                                                         riaditeľ školy

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD PONDELKA 26.10.2020

      1. – 4. ročník : prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu

      5. – 9. ročník:  dištančné vyučovanie  podľa platného rozvrhu

      POZOR!

      Zmena termínu jesenných prázdnin:

      piatok – 30.10.2020

      pondelok – 2.11.2020

      piatok – 6.11.2020

      pondelok – 9.11.2020

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky

     • Milí rodičia.

      Pre urýchlenie komunikácie a odbúranie Vášho zaťaženia je pre Vás pripravené elektronické podanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti ak Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni. Nájdete ho jednoducho vo Vašom rodičovskom konte a tiež v mobilnej aplikácii v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Text je predpísaný, je potrebné zadať dátum a uložiť. Potvrdenie o akceptácii a evidencii Vám príde späť.

      Samozrejme, možnosť písomného odovzdania Vyhlásenia o bezinfekčnosti ostáva naďalej v platnosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

       

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje