• Environmentálna jeseň v triedach

     • Farebnosť a krásu jesennej prírody sme vniesli minulý týždeň do tried a na chodby školy. Spoločnými silami si žiaci vytvorili krásne farbami jesene sfarbené výrobky, ktoré spestrujú prostredie  a vnášajú závan prírody a životného prostredia do ich tried.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • Každoročne si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie a spoločne s fyzickou aktivitou sa podieľa na výslednom výživovom stave človeka. Aj naši žiaci si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami spojenými s prípravou a ochutnávkou zdravých a chutných jedál. V tento deň nám aj pani kuchárky v našej školskej jedálni pripravili zeleninový tanier plný vitamínov a vlákniny.

      HM

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 s cieľom podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 
      Žiaci 2. stupňa spolu so svojimi učiteľkami cudzích jazykov sa tiež zapojili do aktivít spojených s vyučovaním cudzieho jazyka. Aktivity spočívali v spoznávaní aj iných jazykov, aké sa učia v škole a tiež na zvyšovanie povedomia o dôležitosti a potrebe ovládať cudzí jazyk.

      JM, NS, MP

     • Poďakovanie za úrody zeme

     • Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje  vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život zi vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Žalm 103, 1-5

       

     • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

     • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci.

      Venujte, prosím, pozornosť nasledovným usmerneniam, ktoré boli vydané dňa 29.9.2020 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú záväzné pre školy a školské zariadenia:

       

      Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

       

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

       

     • Tajomstvo ručnej výroby papiera

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka prežili deň 24. septembra 2020 naozaj zážitkovo. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote nám sprostredkovala Tajomstvo výroby ručného papiera na nádvorí knižnice. Zúčastnili sme sa prednášky o výrobe ručného papiera v spolupráci s pánom Jurajom Tóthom z Múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej. Žiaci pozorne počúvali históriu vzniku papiera od najstarších dôb po súčasnosť. So zatajeným dychom mali možnosť vyrobiť si vlastnú knihu, obálku či exlibris. 
      Milica Bojnová 

     • Ponuka záujmových útvarov

     • Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

      V tomto školskom roku ponúkame pre I. stupeň  tieto záujmové útvary :

      Názov krúžku                     Vedúci krúžku

      Duchovná pieseň             PhDr. B. Mauer

      Šikovníček                       Mgr.  S. Szitanková

      Trojlístok                          Mgr.  V. Bagačková

      Loptové hry                      Mgr.  M. Mišanko

      English club I.                   Mgr.  N. Schiba

      Florbal                                      J. Šándor

       

      Pre druhý stupeň :

      Názov krúžku                             Vedúci krúžku

      Duchovná pieseň                         PhDr. B. Mauer

      Napredujeme v slovenčine           Mgr.  L. Sélešová

      Trojlístok                                      Mgr.  V. Bagačková

      Čítame s porozumením                Mgr.  I. Kožiaková

      English club II.                              ThDr. J. Miháliková

      Tvorivý dizajn                               Mgr. M. Dedinský

      Florbal                                                  J. Šándor

       

       

       

       

     • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia, milí žiaci, držitelia preukazov žiaka strednej a základnej školy.

      V najbližších dňoch sa Vám do rúk dostanú listy, v ktorých bude podrobne popísaný postup, ako si predĺžiť platnosť Vašej ISIC karty.

      Pre lepšiu orientáciu ho prikladáme. Prosíme Vás o dodržanie predpísaných údajov. Podľa nich sa identifikuje platba a následne sa spracuje objednávka.

      Ďakujeme.

      Riaditeľstvo školy

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      s blížiacim sa koncom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka 2020/2021 si vám dovoľujeme poskytnúť niekoľko základných informácií o otvorení školského roka 2020/2021. S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu školský rok nebudeme otvárať slávnostnými Službami Božími.

      Školský rok otvoríme 02.09.2020 o 8:00 v jednotlivých triedach bez zákonných zástupcov. Každý žiak prejde ranným filtrom a odovzdá Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021.Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy. Rodičov prvákov spolu s prvákmi privíta na školskom dvore triedna učiteľka a vedenie školy. Približne o 9:45 si rodičia vyzdvihnú žiakov pred budovou školy. Obed  v školskej jedálni nebude.

      Od 03.09.2020 začne riadna prevádzka školy podľa rozvrhu hodín v zelenej fáze. 

      Prajeme všetkým požehnaný školský rok 2020/2021.

       

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • 30. jún 2020. Deň, keď náš pán riaditeľ Radomír Leicher oficiálne ukončil, podľa jeho slov, najzaujímavejší školský rok 2019/2020, poznačený pandémiou a tragickou udalosťou v škole vo Vrútkach. Mesiace dištančného vzdelávania z nás všetkých, vďaka moderným komunikačným prostriedkom, urobili učiteľov a žiakov 21. storočia, kedy sme sa museli učiť sebadisciplíne a vytrvalosti v učení a prekonávaní samých seba. Niektorým sa to podarilo viac, iným menej. Ale, zvládli sme to a  tie “naozajstné” prázdniny sú pred nami.Rozlúčili sme sa tiež s našimi deviatakmi, ktorým prajeme úspešný štart na stredných školách a štvrtákom plynulý prechod na 2. stupeň. Všetkým, žiakom i zamestnancom, želáme pokojné a ničím nepokazené prázdniny, chvíle strávené s rodinami a priateľmi a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku, snáď v septembri.

      admin

     • Odovzdávanie vysvedčení

     • Vysvedčenia za školský rok 2019/2020 budú triedni učitelia odovzdávať dňa 30. júna 2020 po službách Božích, ktoré začínajú o 9:00 v Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote. S vysvedčením žiaci dostanú aj kultúrne poukazy, ktoré  môžu použiť počas letných mesiacov pri návšteve kultúrnych inštitúcií. V septembri nevyužité poukazy môžu žiaci opätovne doniesť do školy. Na 30. júna majú žiaci zabezpečený suchý obed. Školský klub detí nebude, deti je potrebné vyzdvihnúť do 11:30.

       

       

     • Ďalší úspech v Zlatej krajine

     • Nádejní poeti a prozaici  z našej školy sa 18.júna stretli v Knižnici Mateja Hrebendu na 28.ročníku podujatia Zlatá krajina. Začiatok patril monodráme Žobráci v podaní Mgr. Mariána Lacka. Pani spisovateľka Iveta Zaťovičová následne vyhodnotila každú prácu. Pochválila, vysvetlila a vliala nádej a chuť na ďalšiu tvorbu.Hviezdou tohto stretnutia bola  naša Lenka Ferenczová. Jej poviedka Svetielko doslova očarila nielen pani spisovateľku, ale aj všetkých prítomných. Lenka tak zažila ako chutí sláva a standing ovation.Pripájame sa k potlesku! 
      vb

      Svetielko

      Jedného dňa, keď som sa z oslavy vracal domov, zastavil som sa pri jazere, ktoré bolo na pol ceste medzi dvoma dedinami. Bola v ňom zvláštne čistá, takmer priezračná voda. V jej odraze som videl pomaly pohybujúce sa oblaky a zapadajúce slnko. Pristúpil som bližšie, aby som sa na seba mohol pozrieť. Vzal som do ruky ploský kameň, hodil som ho a pozoroval som ako sa odráža od hladiny. Zamyslel som sa. O tomto jazere som ako malý chlapec často počúval rôzne príbehy. O svetielku, ktoré sa nad ním cez noc zjaví a láka okoloidúcich. Nechá ich zablúdiť v lese alebo sa utopia v jazere. Vždy som sa bál tadiaľto chodiť, no teraz mi to príde smiešne. Sadol som si na starý peň. Vrátil som sa v spomienkach ku všetkým tým matkám, ktoré tu vraj stratili svojich synov. Slnko už úplne zapadlo a obloha, ktorá bola ešte pred chvíľou krvavo červená stmavla. Mesiac bol v nove a okolie osvecovali len hviezdy. Zavládlo až nepríjemné ticho. Postavil som sa, že už pôjdem domov, ale ešte naposledy som sa chcel pozrieť na jazero. Zdvihol som zrak. Nad vodou sa vznášalo malé no jasné svetielko. Rozbúchalo sa mi srdce. Nechcel som tomu uveriť. Môj rozum hovoril nech sa otočím a utečiem, ale moje srdce chcelo vedieť pravdu. Chcelo sa pozrieť bližšie, či sa len na hladine neodráža nejaká jasná hviezda. Ako to už býva, srdce vyhralo. Urobil som krok vpred. Cítil som ako chladný vánok nadvihuje moje vlasy. Svetielko sa vznášalo nad vodou a začalo sa ku mne pomaly približovať. Ako námesačný som sa mu vybral oproti. Každým krokom som sa vzďaľoval od reálneho sveta a približoval k svetlu. Natiahol som ruku ako by som sa ho chcel dotknúť, hoci bolo stále tak ďaleko. Bol som tesne pri brehu ale moje nohy nezastavovali. Zrazu som stratil pevnú zem pod nohami. Pomaly som klesal ku dnu. Ľadová voda ma prebrala z tranzu. Chcel  som sa vynoriť no niečo ma zastavilo. Akási bariéra, ktorá ma držala pod vodou. Akoby som bol pod ľadom. Jasne som videl hviezdy. Ruku som pritlačil k bariére. Cítil som teplo. Bol som úplne pokojný. Od tej noci nad jazerom lieta o jedno svetielko viac. 

       

     • Dôležitý oznam

     • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia dňa 22. 6. 2020 do školy: pri vstupe do školy žiaci musia odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom. Vyhlásenie nájdete priložené k tomuto oznamu, na edupage, na stránke ucimenadialku. Môžete si ho prevziať do konca týždňa vo vestibule školy. Dobrovoľné vyučovanie sa začína o 8:00 a potrvá do 12:30. Obed v školskej jedálni je zabezpečený.

     • Modlitba na pondelok

     • „Zvučne plesaj Hospodinovi, celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte!“ (Ž 98, 4)

      Som šťastný, Pane Bože, že sa včera 21. júna začalo leto a môžem znova žasnúť nad silou, energiou Tvojho slnka, ktorou v nás prebúdzaš novú chuť žiť. Som vďačný za rána, keď ma nemusí budiť budík, ale svetlo Tvojho dňa, aj za večery, keď sa mi žiada stretnúť blízkych ľudí a iba s nimi trocha pobudnúť. Ďakujem za teplý dážď a letné búrky, ktorými zosielaš vlahu na polia a lúky, i za úrodu, ktorá zreje pod Tvojím múdrym dohľadom. Vítam aj čas oddychu, dovoleniek, pokoja. Prosím, aby som si dovolil zastať a užiť si nádheru a účelnosť Tvojho stvorenia. Prosím o Tvoju ochranu pre všetkých ľudí na cestách, pobytoch pri jazerách a moriach či v horách, požehnaj naše stretnutias príbuznými a priateľmi. Pomôž aj tým, ktorí v lete pracujú, aby vedeli spomaliť tempo a zistili, že ak si oddýchnu, budú pracovať efektívnejšie. Amen.

     • Modlitba na utorok

     • „Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu...“ (R 1, 16)

      Pane Ježiši, Ty mocne klopeš na dvere môjho srdca. Aj mňa voláš do služby a pozývaš stať sa Tvojím učeníkom. Prosím Ťa, odpusť, keď niekedy utekám a skrývam sa pred Tebou a pred Tvojím volaním. Ty vieš, že som slabý, ale ďakujem Ti za vzácne zasľúbenie, ktoré si dal všetkým svojim vyznávačom a ktoré na povzbudenie dávaš aj mne, že budeš so mnou po všetky dni až do konca sveta. Prosím Ťa, daj mi ducha odvahy a horlivosti. Nech som predovšetkým vo svojom okolí, vo svojej rodine, ale i všade Tvojím verným učeníkom a užitočným vyznávačom inde pre Tvoje kráľovstvo, pre Tvoju cirkev tu na zemi. Ďakujem Ti za príklad všetkých Tvojich verných nasledovníkov, za ich pevnú vieru, vrúcnu lásku k Tebe, nebojácne vyznávanie Tvojho mena pred svetom, ale aj trpezlivé znášanie utrpenia pre Tvoje evanjelium. Učiň aj mňa, prosím, víťazným nástrojom Tvojej vôle. Nedaj, aby som Ťa sklamal. Keď' ma pozývaš byť verným svedkom Tvojej pravdy, prosím, daj mi silu boj dobrý bojovať, beh života dokonať a vieru až do konca zachovať. Amen


     • Modlitba na pondelok

     • „Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám: Kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho.“ (L 18, 15  17)

      Pane Ježiši, poveril si nás úlohou dbať na výchovu detí. Máme ich k Tebe privádzať, a nebrániť im, aby Ťa spoznali. Ďakujem za tých, ktorí ochotne venujú svoje schopnosti a čas príprave tém a vedeniu stretnutí s deťmi. Ďakujem za rodičov, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovnej výchovy. S dôverou v Tvoju moc prosím o požehnanie rôznej práce s deťmi v našej cirkvi. Ďakujem za deti, ktoré prichádzajú na detské besiedky a prežívajú tam spoločenstvo s Tebou. Prosím, vyzbroj spolupracovníkov cirkvi, ktorí sú za túto prácu zodpovední, Tvojou múdrosťou, aby vedeli deťom sprostredkovať Tvoju lásku vlastných životov a cez svoj prístup k nim. Povolaj do tejto služby ľudí s dobrou mysľou a odvážnou vierou a mne daj trpezlivosť a múdrosť, aby som ich aj ja vedel tejto službe podporovať a povzbudzovať. Amen.

       

     • Návrat do školy

     • Po takmer trojmesačnom vyučovaní doma, sa v pondelok 1. júna, presne na Medzinárodný deň detí, mohli deti opäť vrátiť do lavíc aj v našej škole. Nie všetky, len žiaci prvého stupňa a piataci. Netrpezlivo sme ich čakali pri bráne školy, kde sa museli podrobiť rannému rituálu merania teploty, dezinfekcii rúk a kontrole rúšok, ktorý všetci zvládali celý týždeň s úsmevom. Veď sa opäť mohli stretnúť s kamarátmi, spolužiakmi a pani učiteľkami. Prvý týždeň "dobrovoľného vyučovania" ubehol ako voda pri vyučovacích i zábavných aktivitách v skupinách. Žiakov, ktorí sú ešte stále doma, naši učitelia aj naďalej vyučujú dištančnou formou. Škola sa opäť zaplnila detskými hláskami a z tried sa ozýva veselý smiech a rozhovory. Teší nás, že sme mimoriadnu situáciu zvládli v zdraví a návrat do školy je pre deti radostnou udalosťou.

     • Preukaz žiaka ISIC - kompletné obnovenie

     • Milí žiaci a rodičia.

      V mesiaci jún je možné predlžovanie platnosti ISIC preukazov pre tých, ktorí sú jeho držiteľom.

      Preukaz pozostáva z 2 častí.

      Jednou je elektronická preukážka /dopravná karta, ktorej platnosť končí k 30.06.2020. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

      2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na riaditeľstve školy alebo k verejnému terminálu.

      O termíne prístupnosti terminálu Vás budeme informovať. Terminál bude prístupný ešte v mesiaci jún 2020. Od toho momentu budete môcť v pohode cestovať za polovičné cestovné aj počas letných prázdnin a aj celý budúci školský rok, až do 30.6.2021.

      Druhou časťou ISIC je jeho zľavová časť u všetkých možných partnerov doma a v zahraničí. Tu je na predĺženie platnosti potrebné zakúpiť novú známku ISIC 09/2021 v hodnote 10,00 €. (Bližšie info pod textom). Aktuálna známka 09/2020 je stále platná až do konca septembra 2020. Pre tých nedočkavejších je možnosť objednať si ju už teraz priamo z domu na stránke a príde Vám kuriérom priamo domov. V septembri sa bude dať známka objednať priamo na škole.

      Na jún pre študentov a žiakov firma CKM Syts pripravila aj zaujímavú súťaž. Všetky info tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&amp;set=a.337447863025926

      Na začiatku školského roka bude možnosť objednania ISIC aj pre všetkých, ktorí si ho ešte neobjednali. Neváhajte!

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje