• Vraciame sa do školy

     • Informácie pre rodičov v súvislosti s návratom detí do školy

       

      V deň nástupu do školy sú rodičia  povinní predložiť  vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu. Tlačivo vyhlásenia nájdete na internetovej stránke školy v časti žiaci a rodičia a bude dostupné aj v deň nástupu do školy pred budovou školy. Dieťaťu treba zabezpečiť dve rúška aj balíček papierových vreckoviek. Ranný zdravotný filter detí ( meranie teploty a dezinfekcia rúk) sa robí v čase od 7:15 do 8:00 hod. pred školou. Do budovy školy rodičia nemôžu vstupovať. Deti si môžete vyzdvihnúť po telefonickom dohovore s triednou učiteľkou alebo vychovávateľkou. Školský klub detí je zabezpečený do 16:30.

       

       

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Ministerstvo školstva umožnilo zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1.6.2020.

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej oznamuje rodičom žiakov 1. -5. ročníka, že dňa 1. júna 2020 sa začína výchovno–vzdelávací proces v našej škole. Prítomnosť žiakov v škole na vyučovaní je založená na báze dobrovoľnosti.

      Zisťovanie záujmu  o výchovu a vzdelávanie bude spustené prostredníctvom EduPage. Každý žiak 1.-5. ročníka môže navštevovať naše zariadenie pri dodržaní prísnych organizačných a hygienicko-epidemiologických požiadaviek.  Žiaci 6. – 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.
      Bližšie informácie o organizácii vyučovania, zaradenie do skupín, rozvrh hodín a všetky potrebné informácie budú oznámené po prihlásení sa do školy. Riaditeľ školy vydá pokyny na organizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu, ktoré budú uverejnené na webovom sídle školy. Pred nástupom do školy sú rodičia povinní vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude uverejnené na stránke školy.

      Tešíme sa na Váš príchod!

       

     • Vstúpenie


     • „.... prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami... až do posledných končín zeme. (Sk 1,8)

      Myslíš si, Pane Ježiši, že som pripravený ísť v Tvojom mene príliš na seba, na svoje schopnosti a možnosti, namiesto toho, taký nekompetentný a osamelý. Ešte stále sa pozerám činiť učeníkov? Cítim sa taký neschopný, nepripravený, aby som hľadel do neba, ... na Teba... na zasľúbenie, ktor si mi dal, že nikdy nebudem sám, že si so mnou po všetky dni, nech sa deje čokoľvek! Ďakujem Ti, Pane Duchu Svätý že ma vedieš a učíš žiť podľa Tvojej vôle! Prosím, daj mi odvahu a silu robiť a hovoriť to, čo Ty chceš, a vidieť, kam ma posielaš formovať učeníkov! Odišiel si do neba, Pane Ježiši, a ja chcem pozerať za Tebou, pretože si otvoril nebo pre milosť hriešnikovi. Tam je moja budúcnosť! Viem, že všetko, k čomu ma použiješ v Tvojej moci, má skrze Teba budúcnosť!

      Ďakujem Ti za to! Amen.

     • Milé mamičky, staré mamy, krstné mamy ...

     • Blíži sa Deň matiek a keďže v súčasnej situácii nemajú naše deti možnosť osobne Vám zablahoželať, šikovné ruky našich vychovávateliek a asistentov Vám pripravili malý darček. Ak pôjdete na prechádzku okolo našej školy, nájdete si ho. Je pre Vás z lásky a za to, že si Vás všetky veľmi vážime, neváhajte si ho vziať 😊

     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA


     • Vážení rodičia a žiaci.

      Na základe nových usmernení pri podávaní prihlášok na stredné školy, venujte pozornosť nasledovnému upozorneniu.

      Ak by Vám nebolo niečo jasné, výchovný poradca bude k dispozícii v dňoch 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v zborovni školy. Neváhajte ho kontaktovať, príp. ho navštíviť a poradiť sa.

      Prehľad termínov k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020


      Zverejnenie kritérií prijatia na štúdium na SŠ

      a) do 1. februára 2020 na odbory (talentové) – ktoré vyžadujú overenie špeciálnych     schopností, zručností alebo talentu -  do 7.mája 2020 upravené kritériá

      b) do 07. mája 2020  na ostatné netalentované odbory 

      c) do 29. mája 2020 na osemročné vzdelávacie programy


      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

      a) do 20. februára 2020 na odbory na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností,  zručností alebo talentu   (aj osemročné gymnáziá –talentové)

      b)  do 15. mája 2020 na ostatné odbory na SŠ a osemročné gymnázia ( okrem odborov,  na ktoré sa vyžaduje overenie  špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)                

      c)   do 19.júna 2020  na nenaplnený počet miest (2. kolo)


      Základná škola zasiela prihlášky na SŠ

      a) do 28. februára 2020  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (vrátane osemročných gymnázií – talentové)

      Žiak alebo zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa SŠ do 13. mája 2020 o presun   podanej prihlášky na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú SŠ, v ktorých  sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Riaditeľ strednej školy odošle prihlášku do 15. mája 2020  inej SŠ.

      b) do 19. mája 2020 na ostatné odbory na SŠ a osemročné gymnáziá ( okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

                       

      Termíny prijímacieho konania

      • do štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a do učebných odborov od 19. mája 2020 do 30. júna 2020
      • do osemročných vzdelávacích programov od 15. júna 2020 do 30. júna 2020

              SŠ  zverejní konanie druhého kola (voľné miesta)     -     do 15. júna 2020

           •  2. kolo  prijímacie konanie sa uskutoční      -     do 23. júna 2020    


      Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu, žiaka a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.


      Riaditeľ SŠ do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré zverejní na webovej stránke alebo na výveske školy a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí SŠ,  do ktorej bol žiak prijatý, Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium ( príloha č.1). Ak doručí žiakovi SŠ rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém ZŠ Záväzné potvrdeni o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí SŠ cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  e-mailu alebo poštou na adresu SŠ. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim žiakom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už žiak nie je prijatý na inú SŠ.

      Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí po 2. kole - do 25. júna 2020.                                                     

      Zákonný zástupca doručí SŠ Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium - do 30.06.2020.

            

             Žiak so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého žiaka  predloží   vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom SŠ   najneskôr 31.augusta 2020.

             Žiak prijatý na SŠ doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na  vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

             Riaditeľ SŠ môže rozhodnúť o predĺžení termínov.

             V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium SŠ podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo               v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).

           

       Priloha_c.1_Zavazne_potvrdenie_na_studium.docx

      Priloha_c.2_Kriteria_prijimacieho_konania.docx

      Priloha_c.3.docx      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota


     • OZNAM

     • Milí žiaci a rodičia.

      Od pondelka 4. mája 2020 budú pre vás v škole každý deň v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vychovávateľky alebo asistenti učiteľa.V tomto čase je možné vyzdvihnúť si zabudnuté veci z vašich tried a šatní.Nájdete ich na prízemí v 1. triede.

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9.ROČNÍKA
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9.ROČNÍKA

     • V dňoch 4.5.2020 a 5.5.2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. bude výchovný poradca vystavovať prihlášky na stredné školy žiakom 9. ročníka. Žiadame rodičov žiakov, aby sa v uvedenom termíne dostavili do školy na kontrolu a podpis prihlášok.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

    • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Milí rodičia budúcich prvákov !

      Tento rok sa zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15. apríla 2020 do 30.apríla 2020.

      Bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa.

      Oznamujeme Vám, že dňa 15.apríla 2020 v čase od 10:00 do 14:00 hod. bude vedenie školy prítomné v priestoroch školy a pripravené rodičom a zákonným zástupcom zodpovedať otázky ohľadom zápisu ich dieťaťa do školy čo najbezpečnejším spôsobom a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zároveň podľa odporúčanie MŠVVaŠ SR a podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). 

      Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej bude možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

      Zápis prostredníctvom formulára

                  Na internetovej stránke školy je k dispozícii elektronický formulár – ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, prostredníctvom ktorej je možné dieťa zapísať. Ako zákonní zástupcovia môžete použiť tento formulár školy.

      Zápis papierovou formou

           Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžete formulár vyplniť osobne v základnej škole alebo požiadať o papierovú formu formulára na riaditeľstve školy. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručíte do školy podľa pokynov riaditeľa školy.

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

           Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží,  po vyplnení elektronickej prihlášky alebo doručení papierového formulára, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

           Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto sa pri zápise nebudú pri vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Tešíme sa na Vás a Vaše deti J                              

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Modlitba na dnes

     •  

      „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.“ (1M 12,2-3)

      Pane, aké dobré je vedieť, že vo svete, v ktorom sa len ťažko hľadá zmysel, môžem jasne vedieť, prečo žijem. Vďaka Ti, že ma zachraňuješ pred nezmyselnosťou mojich sebeckých túžob a vraciaš ma späť do života v slobode lásky k druhým. Obdivujem Tvoj plán pre život, Pane, a túžim po Tvojom požehnaní. Rozmnož vo mne svoju lásku. Pomôž mi aj dnes potlačiť svoje staré „ja“ a dopraj mi zvíťaziť nad pokušením, aby si si ma mohol použiť vo svojich rukách. Urob ma požehnaním pre ľudí okolo mňa a pre nádherný svet prírody, ktorý si stvoril. Nech sa v dobrých dielach, ktoré si pre mňa a všetkých Tebe verných pripravil pred stvorením sveta, oslávi Tvoje svätémeno – Otče, Synu a Duchu Svätý, naveky požehnaný Pán.

      Amen

     • Druhá slávnosť veľkonočná

     • „Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu.“ ( Mk 16,6b)

      Vzkriesený Kriste oslavujeme Ťa a radujeme sa z Tvojho víťazstva nad smrťou. Dokázal si svoju moc. Si Pánom nad životom a smrťou. Ďakujeme Ti za celé Tvoje vykupiteľské dielo. Vďaka Ti, že Ty si živý a mocný Pán. Prosíme Ťa, odpusť nám, že si tieto skutočnosti nedostatočne uvedomujeme a správame sa tak, akoby sme vôbec nepočítali s tým, že žiješ a máš všetku moc na nebi aj na zemi. Niekedy sa správame tak, ako keby sme s tým nepočítali ani vo svojom osobnom živote. Nauč nás žiť inak. Prosíme Ťa, pomôž nám udržať sa vo viere v Teba, ukrižovaného a vzkrieseného Pána. Posilňuj v nás lásku k Tebe i nádej, že ako Ty si živý, aj my raz budeme žiť, ak Ti zostaneme verní po celý svoj život. Nech Tvoja vernosť, ktorú nám prejavuješ, je príkladom pre nás. Tvoje meno nech je zvelebené po celej zemi aj v našich životoch.

      Amen

     • Prvá slávnosť veľkonočná

     • "Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou,“ (1K6,14)

      Ďakujem Ti, Pane Bože, za Tvoju úžasnú a veľkú moc, keď si vzkriesil Pána Ježiša z mŕtvych. Ty si Pán a Víťaz nad smrťou. Ďakujem, že moc smrti, hriechu a diabla bola zlomená! Chválim a oslavujem Ťa, že aj v mojom živote bola zlomená večná moc a vláda smrti, hriechu a diabla. Chválim a oslavujem Ťa, že už dnes môžem žiť v slobode, radosti a nádeji vo večné vzkriesenie.

      Prosím Ťa o silu do každodenného života, aby som žil v moci vzkriesenia. Daj mi tiež silu, aby som aj dnes vedelv odvahe a pravde svedčiť o tomto Tvojom čine.

      Amen

     • ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA

     • Zápis do 1. ročníka

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

      oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020 sa

      zápis do 1. ročníka

      na školský rok 2020/2021 uskutoční od 15. – 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa  elektronickou formou prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke školy. Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

      O termíne overenia údajov poskytnutých zákonným zástupcom – 2 týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás budeme informovať.

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • Modlitba na Veľký piatok

     • „Slnko sa zatmelo.“(L 23,45a)

      Pane môj, v tichu tohto dňa prichádzam s pokorným srdcom k Tebe, pod Tvoj kríž, prosiac Ťa o zľutovanie. Pre mňa znášaš bolesti a túto potupnú smrť na kríži, trpíš pre moje viny. Robíš to z lásky ku mne i nám všetkým, aby si ma vykúpil z hriechova zmieril ma s Bohom. Mohol som byť mŕtvy, ale Ty chceš, aby som žil. Umieraš, aby som mohol žiť. Chválim Ťa za Tvoju lásku ku mne hriešnemu a za vykúpenie, ktoré si mi na kríži vydobyl.

      Pomáhaj mi na to neustále pamätať. Ty poznáš biedu, ktorá ma obklopuje, Ty pri mne zostávaš, aj keď už pri mne nikto nestojí. Nezabúdaš na mňa, aj keď iní si na mňa nespomenú. Uprostred utrpenia hľadíš na mňa plný zľutovania a hovoríš slovo odpustenia. Pomáhaj mi povedať „áno“ na bremeno, ktoré mi v živote uložíš.

      Otvor, prosím, naše oči i srdcia pre utrpenie druhých ľudí. Ukáž mi, ako môžem lásku, z ktorej žijem, rozdávať ďalej tým, ktorých dnes stretnem.

      Amen

     • ZELENÝ ŠTVRTOK

     • Zelený štvrtok

      „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“ ( L 22,42)

      Drahý Pane, Ty si na Zelený štvrtok veľmi trpel. Trpel si nielen preto, že si vedel, že Ťa čaká bičovanie, výsmech a potupná smrť na kríži, ale predovšetkým preto, že si vedel o kalichu, ktorý máš vypiť až do dna. Vedel si, že môj hriech a moju vinu musíš zobrať na seba. Vedel si, že budeš súdený nielen veľradou a Pilátom, ale predovšetkým svojím Otcom. Nie pre svoj hriech a svoju vinu, ale pre môj hriech a moju vinu. Pre moje zlyhanie, pretože ja som sa Ti otočil chrbtom. A práve v Zelený štvrtok prichádzaš s ponukou odpustenia. Mne sa ponúka príležitosť prijať Tvoje telo i Tvoju krv pod spôsobom posväteného chleba a vína. Ponúkaš Tvoju lásku, milosť a odpustenie.

      Vďaka Ti za túto úžasnú ponuku. Za šancu na nový začiatok. Vďaka Ti, že si to všetko vytrpel pre mňa. Amen

     • Stíšenie na stredu

     • 8. apríl

      „Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“ (1Kr 3,9)

      Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju prítomnosť na všetkých cestách i miestach môjho života. Ty si Bohom nových začiatkov, ktoré tvoríš zo svojej vernosti. Naplnený rôznymi obavami, očakávaniami, nepoznajúc budúcnosť ani prostredie, v ktorom sa budem nachádzať, stojím pred Tvojou tvárou a prosím, daj mi poslušné srdce a schopnosť rozoznávať dobré od zlého, aby som aj v každom kolektíve zostal verný Tvojím hodnotám a pravdám.

      Prosím Ťa o dar trpezlivosti a múdrosti, aby som si dokázal nielen verne plniť povinnosti, ale vo vzájomnej úcte a láske aj budovať vzťahy s ľuďmi, ktorých si mi daroval. Prosím Ťa, aby všetka práca, ktorú mám konať, bola aj Teba príjemná služba, cez ktorú by aj blízki poznávali dar Tvojej lásky a obete.

      Nech talenty, ktoré si mi do života vložil, viem pri všetkom konaní zúročiť, a takto nezakopať to, čo si mi do rúk vložil ako dar. Amen

     • Na dnes

     • 7. apríl

      "Kde je Tvoja horlivosť a moc?" (Iz 63, 15b)

      Pane Ježiši, Ty si si povolával ľudí do úzkeho kruhu a vyučoval ich. Odovzdávala si im to, z čoho potom mohli vo svojich životoch plnohodnotne žiť. Tak si povolal aj učeníka Jána, toho, ktorého poznáme ako horlivého. Možno by sme niekedy povedali, že až príliš horlivého. Veď keď prosí o to, aby mohol byť aj s bratom na poprednom mieste v kráľovstve Božom, zdá sa nám to ako prehnaná snaha. A ak Ťa prosíme, Pane, daj nám múdro rozlíšiť, kedy a ako máme byť vo svojich životoch horliví. Ukáž nám, aká má byť naša snaha. Nech naša horlivosť neškodí, nepoburuje, ale buduje, dodáva nádej, lásku a povzbudzuje k viere.

      O to Ťa prosíme. Amen.

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje