• OZNAM

     • Milí žiaci a rodičia.

      Od pondelka 4. mája 2020 budú pre vás v škole každý deň v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vychovávateľky alebo asistenti učiteľa.V tomto čase je možné vyzdvihnúť si zabudnuté veci z vašich tried a šatní.Nájdete ich na prízemí v 1. triede.

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9.ROČNÍKA
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9.ROČNÍKA

     • V dňoch 4.5.2020 a 5.5.2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. bude výchovný poradca vystavovať prihlášky na stredné školy žiakom 9. ročníka. Žiadame rodičov žiakov, aby sa v uvedenom termíne dostavili do školy na kontrolu a podpis prihlášok.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

    • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Milí rodičia budúcich prvákov !

      Tento rok sa zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15. apríla 2020 do 30.apríla 2020.

      Bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa.

      Oznamujeme Vám, že dňa 15.apríla 2020 v čase od 10:00 do 14:00 hod. bude vedenie školy prítomné v priestoroch školy a pripravené rodičom a zákonným zástupcom zodpovedať otázky ohľadom zápisu ich dieťaťa do školy čo najbezpečnejším spôsobom a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Zároveň podľa odporúčanie MŠVVaŠ SR a podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). 

      Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej bude možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

      Zápis prostredníctvom formulára

                  Na internetovej stránke školy je k dispozícii elektronický formulár – ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, prostredníctvom ktorej je možné dieťa zapísať. Ako zákonní zástupcovia môžete použiť tento formulár školy.

      Zápis papierovou formou

           Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžete formulár vyplniť osobne v základnej škole alebo požiadať o papierovú formu formulára na riaditeľstve školy. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručíte do školy podľa pokynov riaditeľa školy.

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

           Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží,  po vyplnení elektronickej prihlášky alebo doručení papierového formulára, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

           Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto sa pri zápise nebudú pri vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Tešíme sa na Vás a Vaše deti J                              

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Modlitba na dnes

     •  

      „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.“ (1M 12,2-3)

      Pane, aké dobré je vedieť, že vo svete, v ktorom sa len ťažko hľadá zmysel, môžem jasne vedieť, prečo žijem. Vďaka Ti, že ma zachraňuješ pred nezmyselnosťou mojich sebeckých túžob a vraciaš ma späť do života v slobode lásky k druhým. Obdivujem Tvoj plán pre život, Pane, a túžim po Tvojom požehnaní. Rozmnož vo mne svoju lásku. Pomôž mi aj dnes potlačiť svoje staré „ja“ a dopraj mi zvíťaziť nad pokušením, aby si si ma mohol použiť vo svojich rukách. Urob ma požehnaním pre ľudí okolo mňa a pre nádherný svet prírody, ktorý si stvoril. Nech sa v dobrých dielach, ktoré si pre mňa a všetkých Tebe verných pripravil pred stvorením sveta, oslávi Tvoje svätémeno – Otče, Synu a Duchu Svätý, naveky požehnaný Pán.

      Amen

     • Druhá slávnosť veľkonočná

     • „Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu.“ ( Mk 16,6b)

      Vzkriesený Kriste oslavujeme Ťa a radujeme sa z Tvojho víťazstva nad smrťou. Dokázal si svoju moc. Si Pánom nad životom a smrťou. Ďakujeme Ti za celé Tvoje vykupiteľské dielo. Vďaka Ti, že Ty si živý a mocný Pán. Prosíme Ťa, odpusť nám, že si tieto skutočnosti nedostatočne uvedomujeme a správame sa tak, akoby sme vôbec nepočítali s tým, že žiješ a máš všetku moc na nebi aj na zemi. Niekedy sa správame tak, ako keby sme s tým nepočítali ani vo svojom osobnom živote. Nauč nás žiť inak. Prosíme Ťa, pomôž nám udržať sa vo viere v Teba, ukrižovaného a vzkrieseného Pána. Posilňuj v nás lásku k Tebe i nádej, že ako Ty si živý, aj my raz budeme žiť, ak Ti zostaneme verní po celý svoj život. Nech Tvoja vernosť, ktorú nám prejavuješ, je príkladom pre nás. Tvoje meno nech je zvelebené po celej zemi aj v našich životoch.

      Amen

     • Prvá slávnosť veľkonočná

     • "Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou,“ (1K6,14)

      Ďakujem Ti, Pane Bože, za Tvoju úžasnú a veľkú moc, keď si vzkriesil Pána Ježiša z mŕtvych. Ty si Pán a Víťaz nad smrťou. Ďakujem, že moc smrti, hriechu a diabla bola zlomená! Chválim a oslavujem Ťa, že aj v mojom živote bola zlomená večná moc a vláda smrti, hriechu a diabla. Chválim a oslavujem Ťa, že už dnes môžem žiť v slobode, radosti a nádeji vo večné vzkriesenie.

      Prosím Ťa o silu do každodenného života, aby som žil v moci vzkriesenia. Daj mi tiež silu, aby som aj dnes vedelv odvahe a pravde svedčiť o tomto Tvojom čine.

      Amen

     • ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA

     • Zápis do 1. ročníka

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

      oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020 sa

      zápis do 1. ročníka

      na školský rok 2020/2021 uskutoční od 15. – 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa  elektronickou formou prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke školy. Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

      O termíne overenia údajov poskytnutých zákonným zástupcom – 2 týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás budeme informovať.

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • Modlitba na Veľký piatok

     • „Slnko sa zatmelo.“(L 23,45a)

      Pane môj, v tichu tohto dňa prichádzam s pokorným srdcom k Tebe, pod Tvoj kríž, prosiac Ťa o zľutovanie. Pre mňa znášaš bolesti a túto potupnú smrť na kríži, trpíš pre moje viny. Robíš to z lásky ku mne i nám všetkým, aby si ma vykúpil z hriechova zmieril ma s Bohom. Mohol som byť mŕtvy, ale Ty chceš, aby som žil. Umieraš, aby som mohol žiť. Chválim Ťa za Tvoju lásku ku mne hriešnemu a za vykúpenie, ktoré si mi na kríži vydobyl.

      Pomáhaj mi na to neustále pamätať. Ty poznáš biedu, ktorá ma obklopuje, Ty pri mne zostávaš, aj keď už pri mne nikto nestojí. Nezabúdaš na mňa, aj keď iní si na mňa nespomenú. Uprostred utrpenia hľadíš na mňa plný zľutovania a hovoríš slovo odpustenia. Pomáhaj mi povedať „áno“ na bremeno, ktoré mi v živote uložíš.

      Otvor, prosím, naše oči i srdcia pre utrpenie druhých ľudí. Ukáž mi, ako môžem lásku, z ktorej žijem, rozdávať ďalej tým, ktorých dnes stretnem.

      Amen

     • ZELENÝ ŠTVRTOK

     • Zelený štvrtok

      „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“ ( L 22,42)

      Drahý Pane, Ty si na Zelený štvrtok veľmi trpel. Trpel si nielen preto, že si vedel, že Ťa čaká bičovanie, výsmech a potupná smrť na kríži, ale predovšetkým preto, že si vedel o kalichu, ktorý máš vypiť až do dna. Vedel si, že môj hriech a moju vinu musíš zobrať na seba. Vedel si, že budeš súdený nielen veľradou a Pilátom, ale predovšetkým svojím Otcom. Nie pre svoj hriech a svoju vinu, ale pre môj hriech a moju vinu. Pre moje zlyhanie, pretože ja som sa Ti otočil chrbtom. A práve v Zelený štvrtok prichádzaš s ponukou odpustenia. Mne sa ponúka príležitosť prijať Tvoje telo i Tvoju krv pod spôsobom posväteného chleba a vína. Ponúkaš Tvoju lásku, milosť a odpustenie.

      Vďaka Ti za túto úžasnú ponuku. Za šancu na nový začiatok. Vďaka Ti, že si to všetko vytrpel pre mňa. Amen

     • Stíšenie na stredu

     • 8. apríl

      „Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“ (1Kr 3,9)

      Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju prítomnosť na všetkých cestách i miestach môjho života. Ty si Bohom nových začiatkov, ktoré tvoríš zo svojej vernosti. Naplnený rôznymi obavami, očakávaniami, nepoznajúc budúcnosť ani prostredie, v ktorom sa budem nachádzať, stojím pred Tvojou tvárou a prosím, daj mi poslušné srdce a schopnosť rozoznávať dobré od zlého, aby som aj v každom kolektíve zostal verný Tvojím hodnotám a pravdám.

      Prosím Ťa o dar trpezlivosti a múdrosti, aby som si dokázal nielen verne plniť povinnosti, ale vo vzájomnej úcte a láske aj budovať vzťahy s ľuďmi, ktorých si mi daroval. Prosím Ťa, aby všetka práca, ktorú mám konať, bola aj Teba príjemná služba, cez ktorú by aj blízki poznávali dar Tvojej lásky a obete.

      Nech talenty, ktoré si mi do života vložil, viem pri všetkom konaní zúročiť, a takto nezakopať to, čo si mi do rúk vložil ako dar. Amen

     • Na dnes

     • 7. apríl

      "Kde je Tvoja horlivosť a moc?" (Iz 63, 15b)

      Pane Ježiši, Ty si si povolával ľudí do úzkeho kruhu a vyučoval ich. Odovzdávala si im to, z čoho potom mohli vo svojich životoch plnohodnotne žiť. Tak si povolal aj učeníka Jána, toho, ktorého poznáme ako horlivého. Možno by sme niekedy povedali, že až príliš horlivého. Veď keď prosí o to, aby mohol byť aj s bratom na poprednom mieste v kráľovstve Božom, zdá sa nám to ako prehnaná snaha. A ak Ťa prosíme, Pane, daj nám múdro rozlíšiť, kedy a ako máme byť vo svojich životoch horliví. Ukáž nám, aká má byť naša snaha. Nech naša horlivosť neškodí, nepoburuje, ale buduje, dodáva nádej, lásku a povzbudzuje k viere.

      O to Ťa prosíme. Amen.

     • Modlitba na pondelok

     • 6. apríl

      „U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.“ (Job 12,16)
      Nebeský Otče, cítim sa taký osamotený a nepochopený. Ľudia okolo mňa zľahčujú môj problém, nevšímajú si moje slzy a nehľadajú so mnou východisko. Majú iba rýchlu a ľahkú odpoveď namiesto toho, aby sa zamysleli, porozprávali a vypočuli ma. Cítim sa ako Jób, ktorému priatelia radili a pritom ani netušili, čo sa s ním deje a ako to všetko naozaj je.

      Bol to múdry človek, ktorý povedal: „Až keď budeš chodiť v mojich topánkach, môžeš kritizovať môj život.“ Kritizujeme radi, ale len veľmi málo skutočne počúvame a pomáhame. Cítim sa v mojom trápení sám. Nikto ma naozaj nepočúva, ako by mi teda niekto mohol pomôcť? Si moja jediná nádej. Ty si chodil v mojich topánkach, Pane Ježiši, Ty vieš ako sa cítim, poznáš moje srdce aj pocity. Prosím, pošli mi anjela, ktorý ma bude držať za ruku, aby som sa necítil sám. Pošli mi priateľa, ktorý ma bude počúvať a spolu nájdeme riešenie. Obklop ma svojou milosťou, aby som vedel, že nijaký problém nie je pre Teba nezdolateľný, ale že Ty máš riešenie na všetko.

      Už teraz Ti ďakujem za to, že vypočuješ moju modlitbu.

      Amen

       

     • Modlitba na dnes

     • 3. apríl

      „Ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.“ ( 1Pt 1,15)

      Bože, tento svet sa mi vôbec nezdá svätým. Neraz nadobúdam presvedčenie, že Ty, Boh Posvätiteľ, si veľmi ďaleko od nás obyčajných a hriešnych ľudí. Hriech, závislosti, zlé žiadosti a túžby sa nám prezentujú ako niečo normálne, bežné, dokonca správne. Ale ja vo svojom vnútri viem, že to tak nie je, že potrebujem Teba, svätého Boha. Príď a posväť môj život. Ukáž mi skutočné hodnoty života, daj mi silu v budovaní Tvojho kráľovstva v tomto svete. Je tak veľa bolesti a trápenia, v ktorom žijú ľudia okolo mňa. Je to tak preto, že hriech nakazil ich život a oni si sami nedokážu pomôcť. Urob ma svojím nástrojom, aby som Tebe slúžil a im pomáhal. Posväť ma svojej pravde.

      Amen

     • Modlitba na štvrtok

     • 2. apríl

      „Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“( Žalm 91,2)

      Aké dobré je mať Boha, ako si Ty, Hospodine! Aké vzácne je vedieť, že Ty, Najvyšší, ma poznáš! Vieš, s čím všetkým musím denne bojovať a koľko nástrah do môjho života prichádza. Od Teba pochádza všetko, čo mám. Dal si mi život a neustále ho napĺňaš dobrými vecami. Stojíš pri mne, aj keď ja na Teba nemyslím; si pri mne, aj keď ja som v myšlienkach pri niekom inom. Keď ráno otvorím oči, viem, žev každom rozhodnutí, ktoré je predo mnou, sa môžem spoľahnúť na Tvoju moc a radu. Neopustíš ma, nesklameš, lebo Ti nie som ľahostajný. To nie sú len slová, ktoré si napísal, ale skutočnosť, ktorú žijú ľudia už roky. Za to všetko – KTO si, AKÝ si a aký som ja v Tebe, Ťa túžim oslavovať. Nech je vyvýšené Tvoje meno, Hospodine, nad celou zemou, lebo Ty si NAJVYŠŠÍ.

      Nech je to tak po všetky dni môjho života. Amen

     • Stíšenie na dnešnú stredu

     • 1.apríl

      „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1K 1,18)

      V tento deň si zvyknú robiť mnohí žarty, smiešne sa obliekajú, lebo dnes je deň bláznov. Obyčajne sa nad tým zasmejem, lebo moje okolie je naruby. No hneď si spomeniem na deň bláznovstva, ktorý si Ty, Pane, pripravil pre tento svet. Hoci ten deň, keď Tvojho Syna tento svet zavesil na kríž, vyzeral ako prvoaprílový žart, Ty si to myslel vážne. To nebolo bláznovstvo, ale Tvoja cesta záchrany ľudstva. Mnohí to dnes nechápu a považujú kríž Tvojho Syna za bláznovstvo, vysmievajú sa z neho a neberú ho vážne.

      Prosím Ťa, drahý náš Záchranca, nedaj nám zahynúť pre našu nerozumnosť. Zachráň nás svojou milosťou pre časný i večný život.

      Amen

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje