• Modlitba na pondelok

     • 6. apríl

      „U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.“ (Job 12,16)
      Nebeský Otče, cítim sa taký osamotený a nepochopený. Ľudia okolo mňa zľahčujú môj problém, nevšímajú si moje slzy a nehľadajú so mnou východisko. Majú iba rýchlu a ľahkú odpoveď namiesto toho, aby sa zamysleli, porozprávali a vypočuli ma. Cítim sa ako Jób, ktorému priatelia radili a pritom ani netušili, čo sa s ním deje a ako to všetko naozaj je.

      Bol to múdry človek, ktorý povedal: „Až keď budeš chodiť v mojich topánkach, môžeš kritizovať môj život.“ Kritizujeme radi, ale len veľmi málo skutočne počúvame a pomáhame. Cítim sa v mojom trápení sám. Nikto ma naozaj nepočúva, ako by mi teda niekto mohol pomôcť? Si moja jediná nádej. Ty si chodil v mojich topánkach, Pane Ježiši, Ty vieš ako sa cítim, poznáš moje srdce aj pocity. Prosím, pošli mi anjela, ktorý ma bude držať za ruku, aby som sa necítil sám. Pošli mi priateľa, ktorý ma bude počúvať a spolu nájdeme riešenie. Obklop ma svojou milosťou, aby som vedel, že nijaký problém nie je pre Teba nezdolateľný, ale že Ty máš riešenie na všetko.

      Už teraz Ti ďakujem za to, že vypočuješ moju modlitbu.

      Amen

       

     • Modlitba na dnes

     • 3. apríl

      „Ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.“ ( 1Pt 1,15)

      Bože, tento svet sa mi vôbec nezdá svätým. Neraz nadobúdam presvedčenie, že Ty, Boh Posvätiteľ, si veľmi ďaleko od nás obyčajných a hriešnych ľudí. Hriech, závislosti, zlé žiadosti a túžby sa nám prezentujú ako niečo normálne, bežné, dokonca správne. Ale ja vo svojom vnútri viem, že to tak nie je, že potrebujem Teba, svätého Boha. Príď a posväť môj život. Ukáž mi skutočné hodnoty života, daj mi silu v budovaní Tvojho kráľovstva v tomto svete. Je tak veľa bolesti a trápenia, v ktorom žijú ľudia okolo mňa. Je to tak preto, že hriech nakazil ich život a oni si sami nedokážu pomôcť. Urob ma svojím nástrojom, aby som Tebe slúžil a im pomáhal. Posväť ma svojej pravde.

      Amen

     • Modlitba na štvrtok

     • 2. apríl

      „Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“( Žalm 91,2)

      Aké dobré je mať Boha, ako si Ty, Hospodine! Aké vzácne je vedieť, že Ty, Najvyšší, ma poznáš! Vieš, s čím všetkým musím denne bojovať a koľko nástrah do môjho života prichádza. Od Teba pochádza všetko, čo mám. Dal si mi život a neustále ho napĺňaš dobrými vecami. Stojíš pri mne, aj keď ja na Teba nemyslím; si pri mne, aj keď ja som v myšlienkach pri niekom inom. Keď ráno otvorím oči, viem, žev každom rozhodnutí, ktoré je predo mnou, sa môžem spoľahnúť na Tvoju moc a radu. Neopustíš ma, nesklameš, lebo Ti nie som ľahostajný. To nie sú len slová, ktoré si napísal, ale skutočnosť, ktorú žijú ľudia už roky. Za to všetko – KTO si, AKÝ si a aký som ja v Tebe, Ťa túžim oslavovať. Nech je vyvýšené Tvoje meno, Hospodine, nad celou zemou, lebo Ty si NAJVYŠŠÍ.

      Nech je to tak po všetky dni môjho života. Amen

     • Stíšenie na dnešnú stredu

     • 1.apríl

      „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ (1K 1,18)

      V tento deň si zvyknú robiť mnohí žarty, smiešne sa obliekajú, lebo dnes je deň bláznov. Obyčajne sa nad tým zasmejem, lebo moje okolie je naruby. No hneď si spomeniem na deň bláznovstva, ktorý si Ty, Pane, pripravil pre tento svet. Hoci ten deň, keď Tvojho Syna tento svet zavesil na kríž, vyzeral ako prvoaprílový žart, Ty si to myslel vážne. To nebolo bláznovstvo, ale Tvoja cesta záchrany ľudstva. Mnohí to dnes nechápu a považujú kríž Tvojho Syna za bláznovstvo, vysmievajú sa z neho a neberú ho vážne.

      Prosím Ťa, drahý náš Záchranca, nedaj nám zahynúť pre našu nerozumnosť. Zachráň nás svojou milosťou pre časný i večný život.

      Amen

     • Modlitba na dnes

     • 31. marec„Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“( J 20,28-29)Smutný som, Pane, keď vidím, koľko nevery je v tomto svete. Keď vidím, ako ľudia odmietajú Teba, Svätého, Trojjediného Pána Boha. Keď príde Pán Ježiš na túto zem, nájde na nej vieru? Prosíme Ťa o Tvoju milosť, aby si dal ľuďom dar viery. Síce sú ochotní veriť mnohým veciam v živote, mnohým zvláštnym a podivným praktikám, sú ochotní veriť ľudským výmyslom, tomu čo je rukami stvorené, ale nedokážu v Teba dúfať. Mnohí sa bránia osloveniu Duchom Svätým. Niet nikoho, kto by Ťa hľadal, kto by po Tebe túžil. Ak si nás Ty, Bože nepritiahneš a nepovoláš k sebe, ako Ťa nájdeme, ako budeme veriť? Pomôž nám i ľuďom v tomto svete poznať, že Ty si Hospodina Boh. Niet v nás síl a schopností, aby sme Ťa poznali a verili v Teba. Zachráň si nás.A ak Ťa poznáme, nedaj nám od Teba odísť a odpadnúť od viery, ale zachovaj si nás pri sebe. Amen

     • Modlitba na dnešný pondelok

     • 30. marec.

      „Ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.“( 2K 6,10)

      Pane náš, Ty si nás stvoril zo svojej lásky. A vložil si nám do srdca lásku k svojim blížnym. My však nechávame hriech, aby v našom živote konal svoju prácu. Aby nás odcudzoval od tých, ktorí sú nám blízki. Myslíme často na všetko ostatné, len nie na tých, ktorí s nami znášajú bremeno dňa a páľavu slnka. Berieme ich prítomnosť v našom živote ako samozrejmosť. Preto ich neraz aj zraňujeme. Myslíme v tejto chvíli na celkom konkrétnych ľudí – na našu rodinu, na našich priateľov. Možno je to práve jeden konkrétny človek, ktorý pre nás tak veľa znamená. Ale my na to zabúdame. Odpusť nám to, Pane. Naplň nás svojou láskou, aby sme túžili žiť tu na zemi jeden pred druhého. Daj nám do srdca fantáziu, aby sme vedeli nájsť spôsob, ako svojho milovaného človeka potešiť. Daj nám silu prosiť o odpustenie. Amen

     • Čo je modlitba

     • Modlitba je rozhovor veriaceho človeka s Pánom Bohom. On čaká na naše modlitby a vyzýva nás k tomu, aby sme sa Mu zdôverili, s tým čo nás teší, alebo aj trápi. Uistenie o tom nachádzame v Biblii, kde čítame:„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (List Filipským 4,6)„

      Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ (List Jakuba 5,16)

      „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“ (1.List Tesalonickým 5,16-18)Dr.

      Martin Luther: „Pravý modlitebník nikdy nepochybuje o tom, že jeho modlitby sú Bohu príjemné, a že jeho prosby Boh vyslyší, keď aj nedosiahne celkom toho, čo prosil. Človek má síce predkladať Bohu svoje potreby, no nikdy nesmie chcieť určiť mieru, spôsob, čas a miesto svojho vyslyšania. To má ponechať v pokore na vôli Božej. Boh iste všetko lepšie urobí pre nás, keď to aj inak urobí, než ako si to my predstavujeme, lebo my mnoho ráz sami nevieme, za čo prosíme.

      “Modlitba Pánova - Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

      Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

     • POZOR!!!

     • Milí žiaci,  rodičia, kolegyne, kolegovia, druhý týždeň je za nami. Už si asi každý z nás našiel ten svoj domáci režim, kedy a koľko pracovať, kedy a koľko sa učiť atď. Vyučovanie na diaľku, online, cez rôzne IKT zariadenia nás už dnes naučilo, čo je efektívne a čo nie. Tablet, smartfón, klávesnica a myš v rukách detí sa akoby premieňajú z tých zlých zariadení, na ktorých sa všetci " len hrajú" na najzákladnejšiu potrebu pre vzdelávanie a komunikáciu.

      Doporučujem pre všetkých pedagógov, aby zadávali viac úlohy, ktoré podporujú bádanie, rozvoj tvorivosti, sociálneho správania v rodinách. Využime to, že sme rodiny a rodinné spoločenstvá teraz spolu doma.

      Od pondelka 30.3.2020 sme prichystali niekoľko noviniek a rozhodol som nasledovné:

      1. Vyučovanie tak ako prebiehalo doteraz bude prebiehať len štyri dni: pondelok, utorok, štvrtok a piatok! S úlohami, cvičeniami a projektami zameranými viac na rozvoj tvorivosti, bádania a zábavy. 

      2. V stredu budú pre I. st a aj pre II. st. (vrátane špeciálnej triedy)  prichystané zaujímavé aktivity, hry a možno aj nejaké výzvy - challenge, ktoré budú príjemným pobavením nielen pre vás milí žiaci, ale snáď aj pre vaše rodiny :-)(na tejto FB stránke, EduPage a aj vo vašich FB skupinách)

      3. Na webstránke školy, na FB stránke školy a aj cez EduPage budú zverejnené krátke biblické veršíky a modlitby na každý deň.

      BONUS: Vyučovanie niektorých vyučovacích hodín bude prebiehať cez službu ZOOM. Úloha na víkend: nainštalovať si Zoom do PC, Macu, tabletu a smartfónu (aj iOS aj Android, resp. AppStore aj Google Play obchod)Od budúceho týždňa sa môžete informovať u svojich vyučujúcich kedy a kde budú vyučovať cez Zoom!!!

      Všetkým želám pevné zdravie.

      S úctou

      Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • ucimenadialku.sk

     • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

      Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

      Radomír Leicher - Riaditeľ školy

     • ZOOM

     •  

      Milí žiaci a rodičia,

      v nasledujúcich dňoch bude možné sa pripojiť na video vyučovacie hodiny našich učiteľov v prostredí programu Zoom.Všetko, čo budete potrebovať je nainštalovať si program/aplikáciu do svojho počítača (PC aj Mac), tabletu a smartfónu (iOS aj Android). Program sa sťahuje zo stránky zoom.us, do iOS zariadení z AppStore a do Android zariadení z Google Play obchodu.Verím, že pri vysvetľovaní učív Vám to pomôže, keď budete môcť priamo reagovať, opýtať sa, tak isto ako keby ste boli v triede.Ako si nainštalovať program či appku, pozrite si krátke video (je v slovenčine). Odkaz je nižšie!

      A potom sa už len dohodnite so svojim vyučujúcim, kedy a o koľkej sa stretnete. Samozrejme virtuálne 🙂

      Radomír Leicher - Riaditeľ školy

       

     • DÔLEŽITÝ OZNAM!

     • Mili žiaci, milí rodičia,

      podľa najnovších informácií budú všetky školy v SR zatvorené až do odvolania.
      Zápis do 1. ročníka bude prebiehať len elektronicky od 15.4.2020 do 30.4.2020.

      Testovanie 9 je v tomto školskom roku zrušené.

      Prihlášky na stredné školy sa budú posielať do 15.5.2020.

      Radomír Leicher, riaditeľ školy

      Viac tu:

      https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

       

     • Milí žiaci, milí rodičia!

     • Tieto dni sú pre nás všetkých mimoriadne náročné a každý z nás sa musí s danou situáciou vysporiadať, po svojom a čo najlepšie. Úloha to ľahká nie je. 

      Školský rok 2019/2020 prerušený nebol. Nebolo ani prerušené vyučovanie a nie sme ani v "prázdninovom" režime. 

      Vyučovanie pokračuje bez prerušenia, avšak v inej forme ako to bolo do 13.3.2020. 

      Učitelia pripravujú vzdelávací obsah, úlohy a rôzne zadania tak, aby ste ich mohli zvládnuť z pohodlia domova. Každá úloha, ktorá je zadaná v tomto období, je povinná! Dlhodobé nevypracovávanie úloh nebude tolerované, bude teda považované za neplnenie si školských povinností.

      Ak má niekto problém s vypracovaním, nerozumie niečomu alebo potrebuje vysvetliť, stále je možnosť kontaktovať každého jedného učiteľa prostredníctvom EduPage, prípadne cez iné dohodnuté komunikačné prostriedky. (WhatsApp, Viber, Messenger a pod.)

      Želám všetkým veľa trpezlivosti, rozvahy a bezpečného správania.

      Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • Malý krôčik za vôňou kníh

     • Aj keď sme teraz všetci doma a správame sa zodpovedne, určite Vás poteší krátke obzretie do života školy, ešte kým sme sa učili.Na slovenskom jazyku v 1. ročníku v marci mesiaci knihy prváčikovia urobili malý krok a dali si heslo: ČITANIE JE RADOSŤ, RADOSŤ JE ČÍTANIE. Na prvácke potulky s rozprávkami pani učiteľka pozvala otecka pána Slováka. Jeho pútavé, originálne čítanie bolo pre žiakov zaujímavé. Čítal nám rozprávku o ALADINOVEJ LAMPE, po nej nasledovalo čítanie s porozumením. pani učiteľka pripravila úlohy spojené s touto rozprávkou. Koľkí by sme chceli mať aj dnes Aladinovu čarovnú lampu a prsteň, ktorý by nám splnil každé želanie (a hlavne teraz ...). Ďalšiu rozprávku o Popoluške nám čítala Viki Slováková. Každý zo žiakov si priniesol svoju obľúbenú knihu, ktorú predstavil spolužiakom prečítaným úryvkom. Prváci zažili hodinu plnú zážitkov a už teraz sa tešia na ďalšie aktivity.

      M. Bojnová

     • POZOR ZMENA !!! RIADITEĽSKÉ VOĽNO 13.MARCA 2020 !!!

     •  

      Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,

      979 01 Rimavská Sobota

       

       

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       

      Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

       

      p o s k y t u j e

      na základe opatrenia Krízového štábu mesta Rimavská Sobota

       

      z prevádzkových dôvodov

      žiakom Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

      riaditeľské voľno dňa 13. marca 2020.

       

       

      V Rimavskej Sobote dňa 12.3.2020

                                                                                                                  Mgr. Radomír Leicher

                                                                                                                            riaditeľ školy

     • OZNAM RIADITEĽSTVA ŠKOLY

     • Milí rodičia a žiaci,v piatok 13.3.2020 sa bude v škole vyučovať podľa upraveného rozvrhu hodín. Vyučovanie bude končiť piatou vyučovacou hodinou, školský klub detí nebude! Žiadam všetkých rodičov a zákonných zástupcov o porozumenie pri vzniknutej situácii.

      S pozdravom Mgr.Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • DÔLEŽITÉ - OZNAM RIADITEĽSTVA ŠKOLY

     • Milí žiaci, kolegyne a kolegovia, vážení rodičia,od pondelka 16.marca 2020 bude škola na základe nariadenia vlády SR zatvorená zatiaľ na 14.dní. O podrobnostiach a spôsobe vyučovania cez internet počas karanténneho stavu budeme informovať v piatok 13.marca 2020 všetkých žiakov na prvej vyučovacej hodine - mimoriadnej triednickej hodine a taktiež v priebehu nasledujúcich hodín a dní na webstránke školy, na facebookovej stránke a taktiež cez EduPage. 

      S pozdravom Mgr.Radomír Leicher, riaditeľ školy

     • Predškoláci v našej škole

     • Počas upršaného piatkového dopoludnia nás v škole navštívili predškoláci so susednej Materskej školy na Daxnerovej ulici. Spoločne s našimi žiakmi, pani učiteľkami a lektorkou z GMOS, si šikovnými prštekmi vyrábali veľkonočné vajíčka. Všetkým nám ukázali akí sú šikovní a pripravení sadnúť si do školských lavíc.

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje